ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : รักการอ่าน

17

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37244 เด็กหญิงปัณณพร มูลทรา มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 10 พ.ค. 2566 13.42
2 37237 เด็กหญิงชลดา จันทะแสว มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 10 พ.ค. 2566 13.42
3 37640 เด็กหญิงธนัชชา พลีวรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 14.53
4 37644 เด็กหญิงปริญญาพร ประนัดทา มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 14.53
5 37528 เด็กหญิงปานิสรา บุญตา มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 15.38
6 37620 เด็กหญิงอรนลิน มะลิรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 10 พ.ค. 2566 15.51
7 37601 เด็กหญิงกมลชนก ฤทธาโย มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 10 พ.ค. 2566 15.51
8 36449 นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วสนิท มัธยมศึกษาปีที 3/10 10 พ.ค. 2566 16.04
9 37423 นางสาวศศิวิมล พิมพล มัธยมศึกษาปีที 3/10 10 พ.ค. 2566 16.10
10 26521 เด็กหญิงแคทรีน่า หนันดี มูลานเดอร์ มัธยมศึกษาปีที 3/12 10 พ.ค. 2566 19.35
11 37797 เด็กหญิงกัญญาพัชร ถมยา มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 11 พ.ค. 2566 07.25
12 37186 เด็กหญิงขวัญข้าว สูงเนิน มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 11 พ.ค. 2566 12.38
13 36443 เด็กหญิงเบญจภรณ์ อ่อนจิต มัธยมศึกษาปีที 3/10 11 พ.ค. 2566 15.12
14 36444 เด็กหญิงปริชาติ นามสิน มัธยมศึกษาปีที 3/10 11 พ.ค. 2566 15.16
15 36453 เด็กหญิงไอวริณ ประวิสุทธิ์ มัธยมศึกษาปีที 3/10 12 พ.ค. 2566 08.50
16 36450 นางสาวอรจิรา มุ่งโนนบ่อ มัธยมศึกษาปีที 3/10 12 พ.ค. 2566 08.50
17 36522 เด็กหญิงจันทร์ธิมา ทองอ่อน มัธยมศึกษาปีที 3/12 12 พ.ค. 2566 18.19
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]