รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนชุมนุม

68

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 34277 นายณัฐพล กุลไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 6/10
2 35522 นายอัษฎาวุธ นามวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
3 34213 นางสาวฐิติรัตน์ ศิริมนตรี มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
4 34625 นางสาวรติรัตน์ ประกอบนันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/13
5 34576 นางสาวชนกนันท์ แปลงมาลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
6 35140 นางสาวไปรยา สามไชย มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
7 37520 เด็กหญิงชิสาพัชร์ บาริศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
8 38015 นางสาวณัฐตินี แคนหหอง มัธยมศึกษาปีที 3/6
9 35615 นางสาวพรพรรณ ไมตรีจิตเกื้อกูล มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
10 36409 เด็กหญิงศิริประภา ปัญญาวงศ์ มัธยมศึกษาปีที 3/9
11 35876 นายทักษ์ดนัย นนทะชัย มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
12 34319 นายณรงค์ชัย ปาปะสา มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
13 36735 นางสาวรุจิรดา ประวันโต มัธยมศึกษาปีที่ 4/11
14 35720 นายสกลวัฒน์ ชัยลิ้นฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 4/12
15 37250 เด็กหญิงวรวรรณ พลสนอง มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
16 35916 นายธาวิน สืบสุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 4/14
17 36545 เด็กชายรังสิต สกุลจร มัธยมศึกษาปีที 3/13
18 35633 นายธนพล จุปะมะตัง มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
19 36324 เด็กหญิงปิยาพัชร สวัสดิ์ผล มัธยมศึกษาปีที 3/7
20 37171 เด็กชายฉัตรดนัย ศรีสุก มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
21 35920 นายปณรรท ปาสาเนย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/9
22 38018 นางสาวแสงระวี ปาสานะ มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
23 36942 เด็กหญิงชมภูนุช โพธิ์สว่าง มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
24 35717 นายศรัณยวัฒน์ ภูมาศ มัธยมศึกษาปีที่ 4/12
25 37686 เด็กหญิงณัฐวดี เหลาสา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
26 12057 เด็กหญิงจิราวรรณ ทองอ่ำ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
27 37915 เด็กชายธนพนธ์ ปะวะเสนะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/13
28 37926 ว่าที่ร้อยตรีอัครินทร์ คร้ามอ่ำ มัธยมศึกษาปีที่ 1/13
29 36604 เด็กชายอัศวิน เสนสกุล มัธยมศึกษาปีที 3/14
30 2012_ เด็กหญิงนันทัชพร พิจุลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
31 34670 นางสาววาสนา ไวมุงคุณ มัธยมศึกษาปีที่ 6/14
32 36579 เด็กชายชลธร เศษวิสัย มัธยมศึกษาปีที 3/14
33 37794 เด็กชายอนันดา ภิบาลจอมมี มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
34 36810 เด็กชายกฤษณกันฑ์ วงษาปัดนา มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
35 37549 เด็กชายณัฐชนน อาชะนะชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
36 11072 เด็กหญิงเพียงใจ มาลาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
37 35892 นายชนัญชิดา ปาสาบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
38 37287 เด็กหญิงสุภัสสรา ภูสั มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
39 35076 นายเทิดไท สิงห์สุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
40 37425 นางสาวจุฑาทิพย์ แก้ววันนา มัธยมศึกษาปีที่ 6/13
41 36427 เด็กชายมนัสกร ปะมาระเต มัธยมศึกษาปีที 3/10
42 35148 นางสาวจิรปรียา ปักกาโล มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
43 34379 นางสาวชุติกาญจน์ สุภาพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
44 34567 นายวรรณชาติ เฮียงเฮี่ย มัธยมศึกษาปีที่ 6/13
45 37947 เด็กชายจักร์เพชร โชคบัณฑิต มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
46 35152 นางสาวอาทิติยา ไชยะ มัธยมศึกษาปีที่ 5/10
47 37660 เด็กหญิงสุดารัตน์ เชิญชม มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
48 37484 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา เทียมจัตุรัส มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
49 37197 เด็กหญิงปภัสสร สุระปรุง มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
50 36467 นายรัฐกรณ์ บุปเก มัธยมศึกษาปีที 3/11
51 37265 เด็กชายพงศธร นามวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
52 35743 นางสาวยอดขวัญ ยอดเนียม มัธยมศึกษาปีที่ 4/12
53 35843 นายอภิรักษ์​ อันทะราสี​ มัธยมศึกษาปีที่ 4/12
54 35895 นางสาวนันทน์ชนก เพชรหนองชุม มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
55 35603 นางสาวณัฐชะนันท์ กลิ่นสุคนธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
56 35623 นางสาวสรัญญ่า วงษาปันนา มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
57 35653 นางสาวนิติภรณ์ วิถาทานัง มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
58 35621 นางสาวศิริประภา จันโทสุทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
59 37949 เด็กชายชนันธร วงษาเหวก มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
60 36379 นายธนพัฒน์ เพียรคราด มัธยมศึกษาปีที 3/9
61 35299 นายสมประสงค์ ปองไป มัธยมศึกษาปีที 3/9
62 37184 เด็กชายอมรเทพ จันทา มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
63 37952 เด็กชายชิษณุชา อ้อมนอก มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
64 37956 เด็กชายธนกฤต โนแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
65 36403 เด็กหญิงพิยะดา โนศรี มัธยมศึกษาปีที 3/9
66 34231 นางสาวอนัญญา มะธิปิไข มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
67 38092 เด็กหญิงจิรภัทร ผลาสงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
68 38101 เด็กชายธีระ ปาปะสา มัธยมศึกษาปีที 3/6
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]