รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2565

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนชุมนุม

308

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 36143 เด็กชายธีรวีว์ จุลศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
2 36196 เด็กหญิงนิพัทธรา มูลหา มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
3 36206 เด็กหญิงลลิตาพร เทียบสี มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
4 36207 เด็กหญิงวรินชุดา สืบสุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
5 36209 เด็กหญิงศุภนันท์ นามนุษย์ศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
6 36213 เด็กหญิงอมรรัตน์ บุตรสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
7 36243 เด็กหญิงปวริศา ศรีวันทา มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
8 36240 เด็กหญิงธนวรรณ กมุทรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
9 36257 เด็กชายชวกร ทิพพิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
10 36259 เด็กชายชินพัฒน์ ปาปะโถ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
11 36261 เด็กชายณัฐวุฒิ คำหงษา มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
12 36262 เด็กชายทวีศักดิ์ ศรีธรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
13 36266 เด็กชายพงศธร ดงเสือ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
14 36268 เด็กชายพิชญุตม์ สิงหาราโท มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
15 36270 เด็กชายเมธาวิน ปนัดสาโก มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
16 36281 เด็กหญิงมาริษา สืบศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
17 36283 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ประมูลจักโก มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
18 36302 เด็กชายนิติภูมิ คุณบำรุง มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
19 36300 เด็กชายนนทพัทธ์ คนซื่อ มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
20 36319 เด็กหญิงณัฏฐณิชา แสงโทโพ มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
21 36324 เด็กหญิงปิยาพัชร สวัสดิ์ผล มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
22 36325 เด็กหญิงพิณนิตา หลงคำรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
23 36332 เด็กหญิงอรจิรา ปักเขตานัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
24 36338 เด็กชายธีรภัทร บุญประคอง มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
25 36339 เด็กชายนันทกร หลาบสีดา มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
26 36342 เด็กชายปัญญาวุฒิ ศิริสำราญ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
27 36358 เด็กหญิงทักษอร ไพอุปลี มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
28 36375 เด็กชายเกียรติวัฒน์ ศรีเมืองไพร มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
29 36381 เด็กชายปริญญา ลาวัลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
30 36384 เด็กชายรัชต์ฐาณกร ต.เจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
31 36385 เด็กชายวิชญพงศ์ สุปะโค มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
32 36387 เด็กชายสุกฤษพล ปักกังวะยัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
33 36374 เด็กชายกฤษฏ์ ขันธะบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
34 36407 เด็กหญิงวริยา วรรณปะเก มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
35 36414 เด็กชายกวินภพ ครยก มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
36 36415 เด็กชายคลังปกรณ์ ปะหุปะไพ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
37 36437 เด็กหญิงชญานินท์ พุทธชัย มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
38 36439 เด็กหญิงฐิฐาฐาน มาฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
39 36446 เด็กหญิงพิรดา เจริญยิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
40 36443 เด็กหญิงเบญจภรณ์ อ่อนจิต มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
41 36457 เด็กชายชยางกูร พานเพ็ง มัธยมศึกษาปีที่ 2/11
42 36461 เด็กชายนันทชัย แสนลี มัธยมศึกษาปีที่ 2/11
43 36464 เด็กชายพิเชษฐ์ อังกุลดี มัธยมศึกษาปีที่ 2/11
44 36467 เด็กชายรัฐกรณ์ บุปเก มัธยมศึกษาปีที่ 2/11
45 36483 เด็กหญิงทิษฏยา พณะชัย มัธยมศึกษาปีที่ 2/11
46 36487 เด็กหญิงพรไพริน รัสมี มัธยมศึกษาปีที่ 2/11
47 36498 เด็กชายณัฐพล กาฬภักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
48 36494 เด็กชายกิตติภพ พานสุวรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
49 36501 เด็กชายธนกฤต วิชัยสร มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
50 36502 เด็กชายธนโชติ เจิมแสน มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
51 36503 เด็กชายธนินวัฒน์ อินธิแสง มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
52 36506 เด็กชายปกป้อง มั่งมี มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
53 36511 เด็กชายวรัญชิต พิมพ์บาล มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
54 36512 เด็กชายวัชรากร สิงห์จันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
55 36518 เด็กชายอภิรักษ์ วิชัยศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
56 36509 เด็กชายวรธน สิทธิ มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
57 36534 เด็กชายกฤษฎา พิมพา มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
58 36540 เด็กชายธาวิน มุ้งบัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
59 36541 เด็กชายนนท์ปวิธ คำชัย มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
60 36545 เด็กชายรังสิต สกุลจร มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
61 36546 เด็กชายลัสกร อุปแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
62 36547 เด็กชายวรากร สารรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
63 36550 เด็กชายอัษฎาวุธ บุตรเกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
64 36549 เด็กชายอัมรินทร์ บุญสังข์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
65 36555 เด็กหญิงญาณัจฉรา อุตตะโชติ มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
66 36558 เด็กหญิงธิดา ชะรารัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
67 36567 เด็กหญิงวราภรณ์ แจ้งศิลาอาจ มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
68 36574 เด็กชายกณวรรธน์ กางสันเทียะ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
69 36576 เด็กชายจักรรินทร์ แก้วภา มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
70 36577 เด็กชายฉันท์ชนก อุปมัย มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
71 36578 เด็กชายชยพล ศรีเตชะ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
72 36579 เด็กชายชลธร เศษวิสัย มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
73 36581 เด็กชายชินวัตร ปาปะสา มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
74 36582 เด็กชายณัฐธวัช สุทธิเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
75 36585 เด็กชายธนพัฒน์ ทุ่งไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
76 36587 เด็กชายนนทกานต์ มีมัน มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
77 36588 เด็กชายนิพล ปะสังคะเต มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
78 36589 เด็กชายพชร ยะชมภู มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
79 36592 เด็กชายพิชยเทพ ธรรมภิบาล มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
80 36594 เด็กชายภัทราวุธ ปะนัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
81 36595 เด็กชายมาวิน สกุลจร มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
82 36597 เด็กชายวงศพัทธ์ คร้ามอ่ำ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
83 36598 เด็กชายวิษณุ ตรีประทุม มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
84 36599 เด็กชายวีรนัฐ ปัตตาเนย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
85 36601 เด็กชายศุภเชฎฐ์ กำมะหาวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
86 36602 เด็กชายศุภณัฐ ม่วงศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
87 36604 เด็กชายอัศวิน เสนสกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
88 36605 เด็กชายเอกรัตน์ ปักโกทะสัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
89 35472 เด็กชายทรัพย์สินรุ่งเรือง โรมพันธ์ มัธยมศึกษาปีที 3/3
90 35511 เด็กชายฐานทัพ ปัดถามัง มัธยมศึกษาปีที 3/4
91 35513 เด็กชายธนกร สุขอาษา มัธยมศึกษาปีที 3/4
92 35515 เด็กชายธาวิน ปะวันนะถา มัธยมศึกษาปีที 3/4
93 35520 เด็กชายวิธวัช ลุนอินทร์ มัธยมศึกษาปีที 3/4
94 35533 เด็กหญิงพรญาณี จันดีกระยอม มัธยมศึกษาปีที 3/4
95 35650 เด็กหญิงนฏกร เหลืองเจริญ มัธยมศึกษาปีที 3/7
96 35648 เด็กหญิงชนิฐา เทษะนอก มัธยมศึกษาปีที 3/7
97 36718 เด็กหญิงอุรัสยา เขียวกล่ำ มัธยมศึกษาปีที 3/7
98 35668 เด็กชายกาญจนพัฒน์ จันทะค่อม มัธยมศึกษาปีที 3/8
99 35671 เด็กชายทิวา วงภูธร มัธยมศึกษาปีที 3/8
100 35675 เด็กชายพิศรุทธิ์ สุทุม มัธยมศึกษาปีที 3/8
101 35677 เด็กชายภูมิสิริ วงษา มัธยมศึกษาปีที 3/8
102 35678 เด็กชายวรพล ชาสุด มัธยมศึกษาปีที 3/8
103 35194 เด็กชายคมภิญญ์ โพธิ์ทอง มัธยมศึกษาปีที 3/9
104 35712 เด็กชายพงศ์ศักดิ์ ไพยแสน มัธยมศึกษาปีที 3/9
105 35724 เด็กหญิงแก้วตา ปทุมพร มัธยมศึกษาปีที 3/9
106 35728 เด็กหญิงณัฐณิชา หอมจันทร์ มัธยมศึกษาปีที 3/9
107 35741 เด็กหญิงปาริฉัตร สุขานะรัม มัธยมศึกษาปีที 3/9
108 35745 เด็กหญิงสริดา ยะสุรินทร์ มัธยมศึกษาปีที 3/9
109 35760 เด็กชายภูผา อินทรประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที 3/10
110 35752 เด็กชายชนสิษฎ์ ปะวันตา มัธยมศึกษาปีที 3/10
111 35751 เด็กชายคณนาถ เอกรักษา มัธยมศึกษาปีที 3/10
112 35788 เด็กชายณภัทร อันตระกูล มัธยมศึกษาปีที 3/11
113 35790 เด็กชายนภัสกร จันทร์ปาน มัธยมศึกษาปีที 3/11
114 35799 เด็กชายภูริพัฒน์ ใจบุญ มัธยมศึกษาปีที 3/11
115 35789 เด็กชายนนท์ธวัช วงค์นารี มัธยมศึกษาปีที 3/11
116 35823 เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีธรณ์ มัธยมศึกษาปีที 3/11
117 35830 เด็กชายปฏิพล ปาติสัตย์ มัธยมศึกษาปีที 3/12
118 35831 เด็กชายปรัชญา ปาริสาเก มัธยมศึกษาปีที 3/12
119 35834 เด็กชายภัทรพงศ์ เข็มวิลัย มัธยมศึกษาปีที 3/12
120 35837 เด็กชายวัศกร ทิ้งโคตร มัธยมศึกษาปีที 3/12
121 35839 เด็กชายสมประสงค์ ชายทวีป มัธยมศึกษาปีที 3/12
122 35840 เด็กชายสัตยา สุขปะโค มัธยมศึกษาปีที 3/12
123 35859 เด็กหญิงภูศณิศา ดงเสือ มัธยมศึกษาปีที 3/12
124 35869 เด็กชายชนาธิป ดาบุดดี มัธยมศึกษาปีที 3/13
125 35870 เด็กชายไชยพัฒน์ วรรณสุทธะ มัธยมศึกษาปีที 3/13
126 35889 เด็กชายอนุศร กรกานก มัธยมศึกษาปีที 3/13
127 35879 เด็กชายนันทรัตน์ ชาวดง มัธยมศึกษาปีที 3/13
128 35873 เด็กชายณัฐดนัย เรืองสินทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที 3/13
129 35874 เด็กชายดนัยณัฐ ปาปะขา มัธยมศึกษาปีที 3/13
130 35897 เด็กหญิงปิยธิดา ประเสริฐสุข มัธยมศึกษาปีที 3/13
131 35908 เด็กชายกรณัฐ ธนธวัช มัธยมศึกษาปีที 3/14
132 35910 เด็กชายคชภูมิ บุญศรี มัธยมศึกษาปีที 3/14
133 35914 เด็กชายณัฐปคัลภ์ ปักกะทานัง มัธยมศึกษาปีที 3/14
134 35915 เด็กชายธนภัทร พานทอง มัธยมศึกษาปีที 3/14
135 35916 เด็กชายธาวิน สืบสุนทร มัธยมศึกษาปีที 3/14
136 35917 เด็กชายธีรนาท แก้วภา มัธยมศึกษาปีที 3/14
137 35920 เด็กชายปณรรฑ ปาสาเนย์ มัธยมศึกษาปีที 3/14
138 35923 เด็กชายประชาราช ยางเครือ มัธยมศึกษาปีที 3/14
139 35925 เด็กชายพิพัฒน์ ไชยปะปา มัธยมศึกษาปีที 3/14
140 35937 เด็กหญิงทิพมณฑา แก้วธานี มัธยมศึกษาปีที 3/14
141 35944 เด็กหญิงวิวทิชา ประมาคะเต มัธยมศึกษาปีที 3/14
142 35945 เด็กหญิงสิริพรรณ บุตะกะ มัธยมศึกษาปีที 3/14
143 34237 นายธนภัทร ไชยสุระ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
144 36628 นายวัชรินทร์ อันดี มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
145 34637 นายจักรภัทร คำสมัย มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
146 34150 นางสาวพัชยา ปะนะภูเต มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
147 34326 นายพงศกร ปะรินทร มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
148 34401 นายพงษ์ธกรก์ วรรณศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
149 34474 นายจักรี สีแวงเขตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
150 34577 นางสาวชนิศา นาหนองตูม มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
151 34280 นายพีรวิชญ์ ปรีฉันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
152 34484 นายสิทธิชัย ศรีกลม มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
153 34463 เด็กหญิงพิริยากร ปุยกวาง มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
154 34396 นายดุลญาฤทธิ์ มาเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 5/10
155 36664 นายกิตติภพ พระจันทร์ตรา มัธยมศึกษาปีที่ 5/10
156 36667 นายธนดล ฤทธิสาร มัธยมศึกษาปีที่ 5/10
157 36674 นางสาวเปรมฤทัย วันดี มัธยมศึกษาปีที่ 5/10
158 36678 นายพีระพล สุขปะโค มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
159 34495 นางสาวนัทธมน ปองไป มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
160 34455 นางสาวฐิดาพร ประกอบเสริม มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
161 34585 นางสาวปิยฉัตร ปาปะไพร มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
162 36688 นางสาวมณีรัตน์ เอาะน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
163 34471 นางสาวอนันดา ประภาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/12
164 34481 นายยศพนธ์ แกมจินดา มัธยมศึกษาปีที่ 5/13
165 36700 เด็กชายธนโชค นามกุณี มัธยมศึกษาปีที่ 5/13
166 36701 นายธีรโชติ แจ่มใสดี มัธยมศึกษาปีที่ 5/13
167 34393 เด็กหญิงอทิตยา ศรีกุลวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/13
168 34239 เด็กชายธนสิทธิ์ ภูมิสถาน มัธยมศึกษาปีที่ 5/14
169 34644 นายธนสิทธิ์ ปะมาคะมา มัธยมศึกษาปีที่ 5/14
170 33711 นายธีรพล มัดถาปะตัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/14
171 36708 นายจิรายุ นาชัยยา มัธยมศึกษาปีที่ 5/14
172 36709 นายชัยนรินทร์ พลมีศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/14
173 36710 นายปฏิภาณย์ ขันทอง มัธยมศึกษาปีที่ 5/14
174 36711 นายภัทรพล ศรีเสนา มัธยมศึกษาปีที่ 5/14
175 36714 นายศุภกิตติ์ โพธิ์ศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/14
176 36715 นายสุรเดช ปัญญา มัธยมศึกษาปีที่ 5/14
177 34430 นางสาวอภิสรา ลุนศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/14
178 33456 นางสาวปายวดี มูลกิตติ มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
179 33515 นายอดิรัณณ์ ศรีชาดา มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
180 33565 นายเสกสันต์ สุขสนิท มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
181 35955 นายธนา ป้องขวาเลา มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
182 33449 นายอนุภัทร เสนาโนฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
183 33552 นายจิรวัตน์ ปะนะสุจะ มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
184 33706 นายจิรัฐติกาล กรไชยา มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
185 33905 นายชญานนท์ อุปะกัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
186 33445 นายภทรธร ปาสารักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
187 33653 นายจาตุรพงศ์ อันทะวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
188 33919 นายปริวัฒน์ ปะวะเสนะ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
189 35965 นายธนนชัย หมอกวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
190 33573 นางสาวขนิษฐา ภูอวด มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
191 33625 นางสาวเจนจิรา จันโทสุทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
192 33728 นางสาวชลธิชา ทัดไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
193 33784 นางสาวณัฐวดี ภูดวงจิตร มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
194 35969 นางสาวธัญญรัตน์ ยอดสะเทิน มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
195 33753 นายกฤษวัตน์ ประวันจะ มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
196 33767 นายวัชรินทร์ สืบสำราญ มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
197 35976 นายภานุวัฒน์ สาโสก มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
198 33783 นางสาวณัฐธิญา โพธิจักร มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
199 35983 นางสาวสาวิตรี ม่วงพวง มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
200 35981 นางสาวโยษิตา นาสอ้าน มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
201 33566 นายอภิสิทธิ์ พืชสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
202 35989 นายรัฐธพล สากุลา มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
203 33730 นางสาวชลลดา ประกิระสา มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
204 33774 นางสาวกัญญาพร พันชมภู มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
205 35390 นางสาวอิสริยาภรณ์ ป้องแดง มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
206 33760 นายปิติภูมินทร์ วงษา มัธยมศึกษาปีที่ 6/10
207 33781 นางสาวชาลิสา คำจันดี มัธยมศึกษาปีที่ 6/10
208 36006 นายจักรพงศ์ ปาสานำ มัธยมศึกษาปีที่ 6/11
209 36024 นายภูมิพัฒน์ ประสานตรี มัธยมศึกษาปีที่ 6/12
210 36025 นายภูวดล ผลผาด มัธยมศึกษาปีที่ 6/12
211 33825 นางสาวกัญจน์ชญา คลังดงเค็ง มัธยมศึกษาปีที่ 6/12
212 33996 นางสาววลาลี ประวรรณถา มัธยมศึกษาปีที่ 6/12
213 33807 นายชาคริต กางโสภา มัธยมศึกษาปีที่ 6/13
214 33862 นายธนวัฒน์ ปาระจูม มัธยมศึกษาปีที่ 6/13
215 33906 นายชวิศ แก้วสังข์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/13
216 33854 นายกิตติพงษ์ วงภูธร มัธยมศึกษาปีที่ 6/13
217 33861 นายทิวากร อุทัยแพน มัธยมศึกษาปีที่ 6/13
218 34742 นายณภัทร ปสาทรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/13
219 36036 นายปรเมศวร์ บัวบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 6/13
220 33311 นายนครินทร์ ปะนัดโส มัธยมศึกษาปีที่ 6/13
221 36732 นายปรัชญา ปาปะแพ มัธยมศึกษาปีที่ 6/13
222 36729 นายวิชชากร กิจสมนึก มัธยมศึกษาปีที่ 6/13
223 34757 นางสาวจิณณรัตน์ พัฒอำพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/13
224 36824 เด็กหญิงกวินธิดา มูลวิไล มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
225 36839 เด็กหญิงปิ่นนารี พรมจักร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
226 36866 เด็กชายสุกลวัฒน์ ม่วงทำ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
227 36867 เด็กชายอธิศนนท์ จ้อยนุแสง มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
228 36878 เด็กหญิงพลอยรุ้ง แซ่ตั้ง มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
229 36879 เด็กหญิงพิชญธิดา มะลาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
230 36885 เด็กหญิงวารีนิธิ ชาฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
231 36930 เด็กชายถิรวัฒน์ หัดดล มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
232 36931 เด็กชายแทนคุณ วรรณปะกา มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
233 36934 เด็กชายอภิสิทธิ์ บัวรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
234 36936 เด็กชายอาชาวิน คุณพิพัต มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
235 36967 เด็กหญิงสรัลชนา ชำนาญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
236 36970 เด็กชายถิรวัฒน์ ปัดตาลาคะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
237 36971 เด็กชายธนพนธ์ สุทธิเภท มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
238 36992 เด็กหญิงชัญชนก สุทธิประภา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
239 36999 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บุญศรีทุม มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
240 37033 เด็กหญิงณภัทรวิภา สืบสุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
241 37073 เด็กหญิงตริตราภรณ์ ท้วมแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1/9
242 37076 เด็กหญิงบวรรัตน์ การบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9
243 37079 เด็กหญิงพิชฎาณัฏฐ์ ทิธรรมมา มัธยมศึกษาปีที่ 1/9
244 37100 เด็กชายวิทูร อยู่สบาย มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
245 37118 เด็กหญิงวรัญญา วงษ์อามาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
246 37135 เด็กชายธนพัฒน์ ชุมมุง มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
247 37142 เด็กชายศิวกร น้อยใย มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
248 37144 เด็กชายสุธี แสนวัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
249 37149 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ใจองอาจ มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
250 37160 เด็กหญิงพิมนภัส สุปะเท มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
251 37169 เด็กหญิงอมิตา ปะติตังโข มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
252 37178 เด็กชายพงศธร จิรธนวัฒนา มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
253 37194 เด็กหญิงธัญวรัตน์ กาหล มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
254 37211 เด็กชายกฤษฎา คัดทะจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/13
255 37223 เด็กชายภัครพล สีชะนะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/13
256 37225 เด็กชายรัฐศาสตร์ ท้าวบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/13
257 37227 เด็กชายวัชโรทัย ชัยบุรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/13
258 37230 เด็กชายศุภกิตติ์ หมุยเฮบัว มัธยมศึกษาปีที่ 1/13
259 37250 เด็กชายกิตติภณ แก้วกองเครือ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
260 37251 เด็กชายกิตติวงศ์กร สุรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
261 37255 เด็กชายณัฐกรณ์ บุราคร มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
262 37256 เด็กชายตุลา ปาปะไพร มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
263 37258 เด็กชายเทพพิทักษ์ ชุมภูพงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
264 37260 เด็กชายธนภัทร มัชปาโต มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
265 37262 เด็กชายนนทพัฒน์ ปัตตานี มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
266 37263 เด็กชายนัทธพงค์ อามาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
267 37264 เด็กชายพงศกร สมพานต์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
268 37265 เด็กชายพงศธร นามวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
269 37269 เด็กชายวรพรต พลล้ำ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
270 37270 เด็กชายศตนัยท์ ปิดสาโย มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
271 37275 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศิลาดี มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
272 37276 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุราษฎร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
273 37277 เด็กหญิงทิชานัน ศรีประย่า มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
274 37279 เด็กหญิงปาลิตา ประกอบกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
275 37281 เด็กหญิงพิชญาภา พรสมุทร มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
276 37285 เด็กหญิงสุธิดา ปะเทนันตา มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
277 37286 เด็กหญิงสุพิชชาภรณ์ นพพิบูลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
278 37288 เด็กหญิงหฤทัย วัฒนบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
279 37289 เด็กหญิงอริสา แสนคำภูมิ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
280 35044 นายภัทรพล ประมูลจักโก มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
281 35197 นายโชคชัย โนนอาษา มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
282 37311 นางสาวธัญญรัตน์ จำวัน มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
283 35156 นายเกียรติธนพัฒน์ นาคศิริศิล มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
284 37341 นายปวริศ โมหา มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
285 37345 นางสาวธัชพรรณ หงษ์ประสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
286 35205 นายภูชิต ปัญญาสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/9
287 35285 นายปฐถวี อินธิแสว มัธยมศึกษาปีที่ 4/9
288 35306 นายเฉลิมวงค์ ศรีบุญเรือง มัธยมศึกษาปีที่ 4/9
289 35090 นางสาวฉัตรธิญา จันบัติ มัธยมศึกษาปีที่ 4/9
290 37358 นางสาวปัณฑิกา พฤทธิ์ธนังกุล มัธยมศึกษาปีที่ 4/9
291 34836 นายชลภังกร บัวบังใบ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
292 34992 นางสาวอุไรวรรณ จันสุราช มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
293 34958 นายนรเศรษฐ์ นามมงคล มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
294 36046 นายศุภวิชญ์ ทองตัน มัธยมศึกษาปีที่ 4/12
295 37386 นายณัฐพงษ์ สท้านอาจ มัธยมศึกษาปีที่ 4/13
296 37388 นายปิยวัฒน์ บุบผาดาษ มัธยมศึกษาปีที่ 4/13
297 37391 นายภูบดินทร์ เรืองวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 4/13
298 37396 นางสาวปาริฉัตร ทันบาล มัธยมศึกษาปีที่ 4/13
299 37397 นางสาวพรธีรา สิงหาราโท มัธยมศึกษาปีที่ 4/13
300 35297 นายศุภกิตติ์ เยาวนารถ มัธยมศึกษาปีที่ 4/14
301 35091 นางสาวชาลิสา สุขประทัง มัธยมศึกษาปีที่ 4/14
302 37402 นางสาวกนกพรรณ ชุมพล มัธยมศึกษาปีที่ 4/14
303 37404 นางสาวณัฐวลัญช์ วงภูธร มัธยมศึกษาปีที่ 4/14
304 36738 นางสาววรัญฑ์นิภา มนตรี มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
305 34957 นายธินาธิป ปิดตาละเต มัธยมศึกษาปีที่ 4/12
306 33569 นายอานุภาพ ปะกิคะเนย์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/13
307 37421 นายจีรภัทร ธุระสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/13
308 36739 นายพรธวัล คำเหลือง มัธยมศึกษาปีที่ 6/13
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]