รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2567

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนชุมนุม

88

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 11111 เด็กชายบุญรักษา โชคทวี มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
2 37064 เด็กชายสิทธินัน ปักการะโต มัธยมศึกษาปีที 3/9
3 38009 นายนันทวุฒิ กุมชาด มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
4 35867 นางสาวสุพิชญา พลหนองหลวง มัธยมศึกษาปีที่ 5/14
5 36961 เด็กหญิงภานุชนาถ ชาวพงษ์ มัธยมศึกษาปีที 3/6
6 37169 เด็กหญิงอมิตา ปะติตังโข มัธยมศึกษาปีที 3/11
7 34981 นางสาวศุจีภรณ์ พิมพา มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
8 36196 นางสาวนิพัทธรา มูลหา มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
9 37160 เด็กหญิงพิมนภัส สุปะเท มัธยมศึกษาปีที 3/11
10 35660 นางสาววริศรา ห่วงทองหลาง มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
11 12144 เด็กหญิงณัฐณิชา ทุมสุดา มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
12 35751 นายคณนาถ เอกรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
13 38257 เด็กชายกิตติพล ปองไป มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
14 38447 เด็กหญิงวรรณนิษา ปองตี มัธยมศึกษาปีที่ 1/9
15 37942 เด็กหญิงวิกาญดา พุฒเขียว มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
16 35120 นายธนะฉัตร ใจภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
17 35215 นางสาวจิราภา ประทุมพร มัธยมศึกษาปีที่ 6/13
18 35711 นายนิติศักดิ์ คามะปะใน มัธยมศึกษาปีที่ 5/12
19 38306 เด็กชายภูวณัฏฐ์ ตีทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
20 37627 เด็กชายณฐนนท เกษมราษฎร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
21 38069 นายสิทธิชัย หวังสุข มัธยมศึกษาปีที่ 5/13
22 37532 เด็กหญิงภัคจิรา ปาปะเถ มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
23 38354 เด็กหญิงณัฏฐณิชา โหน่งบัญฑิต มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
24 36886 นางสาวศรัญญา เนื่องวงษา มัธยมศึกษาปีที 3/4
25 38505 เด็กชายธรรฑกฤษณ์ จำปาโอ้ก มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
26 36933 เด็กชายวชิรวิทย์ พินิจธนสาร มัธยมศึกษาปีที 3/6
27 35798 นายพีรายุทธ ฤทธิ์จันดี มัธยมศึกษาปีที่ 5/14
28 38523 เด็กหญิงเบญจพร แสงอรัญ มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
29 34996 นายชยากร ปุญยะสาร มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
30 36368 นางสาววิชนาถ โยทานันท มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
31 35796 นายพิริยกร พันธุขันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/14
32 38225 เด็กชายนภัทร คำมาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
33 35512 นายณัฐพล สุขสวาท มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
34 35476 นายพัสกร ทองภู มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
35 38492 เด็กหญิงสิรินันท์ อัปปะมาโห มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
36 36046 นายศุภวิชญ์ ทองตัน มัธยมศึกษาปีที่ 6/12
37 37298 นางสาวฐิติชญา ลุนเเดง มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
38 35306 นายเฉลิมวงค์ ศรีบุญเรือง มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
39 37058 เด็กชายธีรภัทร ระยับศรี มัธยมศึกษาปีที 3/9
40 36415 นายคลังปกรณ์ ปะหุปะไพ มัธยมศึกษาปีที่ 4/9
41 36541 นายนนท์ปวิธ คำชัย มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
42 36550 นายอัษฎาวุธ บุตรเกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11
43 11132 เด็กชายอภิชยา ปริสาเก มัธยมศึกษาปีที่ 1/13
44 38662 เด็กชายณัฐวัศ ปัตถามัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
45 38569 เด็กหญิงมณีรัตน์ บุญญฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
46 36941 นางสาวจันทิมา แผนสุพรรณ มัธยมศึกษาปีที 3/6
47 3552_ นางสาวกานดา ไชยพรม มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
48 38840 เด็กหญิงจิราพัชร์ หนูวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9
49 38571 เด็กหญิงลลิตา ลือเกียงคำหล้า มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
50 36346 นายศรัณยพงศ์ พร้อมสมุด มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
51 38553 เด็กหญิงศุภิสรา สุทธิสาคร มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
52 38484 เด็กหญิงนันทกร ตะนนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
53 38047 นางสาวอาภาพร ปักกาวะเร มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
54 38534 เด็กหญิงสิรินธา ประกอบแสง มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
55 36968 นางสาวอนัญพร แสนทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที 3/6
56 38475 เด็กหญิงกุลธิดา ประกอบคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
57 12300 เด็กหญิงปภาวรินทร์ อุปมา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
58 37583 เด็กหญิงอาริษา ไชยนาท มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
59 35073 นายชนพัฒน์ บุบผากอง มัธยมศึกษาปีที่ 6/11
60 35916 นายธาวิน สืบสุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 5/14
61 36853 เด็กชายชวัชกร สุดสูง มัธยมศึกษาปีที 3/4
62 35550 เด็กชายพุทธิไชย บุญลอด มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
63 36067 นายณภัทร แก่นไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
64 37907 เด็กชายจักรภัทร หาผล มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
65 38527 เด็กหญิงพลอยปภัทร พันธ์ชมภู มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
66 38532 เด็กหญิงวรนันท์ บรรทะโก มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
67 38477 เด็กชายอนุชา งอสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
68 38000 นางสาวธนภรณ์ วงแวว มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
69 38522 เด็กหญิงบุษกร วันบัวแดง มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
70 38037 นางสาวภัทรธิดา ดอนชวนชม มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
71 34997 นายณัฐพงษ์ บัวรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/12
72 37937 เด็กหญิงพัชรินทร์ กวางประชัน มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
73 37839 เด็กชายศุภวิชญ์ คำอาจ มัธยมศึกษาปีที่ 2/11
74 34958 นายนรเศรษฐ์ นามมงคล มัธยมศึกษาปีที่ 6/10
75 35782 นางสาวลัดดาวรรณ หวังอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/12
76 37686 เด็กหญิงณัฐวดี เหลาสา มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
77 37625 เด็กชายจักรี แก้วภา มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
78 37063 เด็กชายสิทธิชัย วงษ์ดินดำ มัธยมศึกษาปีที 3/9
79 37396 นางสาวปาริฉัตร ทันบาล มัธยมศึกษาปีที่ 6/13
80 38005 นางสาวหฤทัย มะลาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
81 35188 นางสาววรัญญา ปะติตัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
82 38486 เด็กหญิงพรนภา สะภา มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
83 35909 นายกฤติธี บุบผากอง มัธยมศึกษาปีที่ 5/12
84 38055 นายกฤษณะลักษ์ บัวรัตน มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
85 37181 เด็กชายสกลวัฒน์ ทำนานอก มัธยมศึกษาปีที 3/12
86 33717 เด็กชายบารมี จันทพิมพ์ มัธยมศึกษาปีที 3/12
87 38038 นางสาวศศินา รูปโฉม มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
88 38575 เด็กหญิงอริสรา บุตตะคาม มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]