ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อชุมนุมทั้งหมด

127

# ชื่อชุมนุม ห้อง ครูที่ปรึกษา ระดับ ลงทะเบียน option
1 E - Riddle 815 ครูพิศมัย สุวรรณะ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 2
 • ม.2 1
 • ม.3 8
รายชื่อ
2 ชุมนุมภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษ 212 ครูธีราพร ถนอมสัตย์
 • ม.1/2
 • ม.1/2 0
รายชื่อ
3 English Club 2 327 ครูประภาพร แก้วกัลยา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 14
 • ม.2 1
 • ม.3 15
รายชื่อ
4 English Test 821 ครูสุธารัตน์ ค่ายหนองสวง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 0
 • ม.2 3
 • ม.3 1
รายชื่อ
5 ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ 214 ครูศศิประภา คิดอ่าน
 • ม.2/2
 • ม.2/2 0
รายชื่อ
6 การพยาบาลเบื้องต้น1 ห้องอนามัยโรงเรียน ครูจิตราภรณ์ ปักษ์สังคะเนย์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 10
 • ม.2 4
 • ม.3 16
รายชื่อ
7 ชุมนุมคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ 216 ครูธนวัฒน์ ประมาคะเต
 • ม.3/2
 • ม.3/2 0
รายชื่อ
8 ชุมนุมคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ 215 ครูศุภาวรรณ ผลสง่า
 • ม.3/1
 • ม.3/1 0
รายชื่อ
9 คณิตศาสตร์ ม.ต้น 422 ครูทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 6
 • ม.2 0
 • ม.3 2
รายชื่อ
10 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ 421 ครูวิไล ปะตังพะโล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 7
 • ม.2 21
 • ม.3 0
รายชื่อ
11 คณิตศาสตร์​สู่อาชีพ 427 ครูบุปผา ทิ้งแสน
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 5
 • ม.2 10
 • ม.3 0
รายชื่อ
12 คณิตศิลป์ 414 ครูวิไลวรรณ  ลุนละวงษ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 0
 • ม.2 0
 • ม.3 0
รายชื่อ
13 คอมพิวเตอร์ Com1 ครูสุพัตรา จันสีน้อย
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 9
 • ม.2 11
 • ม.3 10
รายชื่อ
14 เครื่องบินพลังยาง 728 ครูอรุณรัศมี จันทพรม
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 9
 • ม.2 0
 • ม.3 21
รายชื่อ
15 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 717 ครูศุภกฤต เรืองสมบัติ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 19
 • ม.2 3
 • ม.3 8
รายชื่อ
16 การพยาบาลเบื้องต้น2 ห้องอนามัยโรงเรียน ครูธันยพร จำปาขันธ์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 24
 • ม.5 2
 • ม.6 3
รายชื่อ
17 จรวดขวดน้ำ 726 ครูวันทนีย์ ประจะนัง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 6
 • ม.2 0
 • ม.3 24
รายชื่อ
18 ติวสอบวัดระดับภาษาจีน 321 ครูทัศนีย์ ลามี
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 0
 • ม.2 1
 • ม.3 9
 • ม.4 1
 • ม.5 1
 • ม.6 0
รายชื่อ
19 ชุมนุมถ่ายภาพ 717 ครูเดชพล ใจปันทา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 2
 • ม.5 13
 • ม.6 15
รายชื่อ
20 ซูโดกุ ม.ต้น ห้อง 415 ครูนิภาพร อาจอารี
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 8
 • ม.2 7
 • ม.3 12
รายชื่อ
21 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 714 ครูชมพู สัจจวาณิชย์
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.2 6
 • ม.3 0
รายชื่อ
22 นาฏศิลป์ ม.ต้น ห้องนาฏศิลป์ ศป.3 ครูละเอียด มูลวิไล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 21
 • ม.2 5
 • ม.3 3
รายชื่อ
23 แนะแนว ม.ต้น 315 ครูละอองดาว แพงคำแสน
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 5
 • ม.2 9
 • ม.3 16
รายชื่อ
24 สังคมศึกษา ห้อง 522 ครูปรียานุช จำละคร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 9
 • ม.2 2
 • ม.3 3
รายชื่อ
25 เปิดโลกสังคม 514 ครูสหฤทัย วุฒิสาร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 1
 • ม.2 1
 • ม.3 28
รายชื่อ
26 สังคมศึกษา 523 ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 16
 • ม.2 13
 • ม.3 0
รายชื่อ
27 ภาษาจีน 322 ครูภคมน หมู่โยธา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 5
 • ม.2 19
 • ม.3 6
รายชื่อ
28 ชุมนุมภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษ 211 ครูอภัสรา สัตถา
 • ม.1/1
 • ม.1/1 0
รายชื่อ
29 ชุมนุมภาษาไทย ม.ต้น 614 ครูพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 4
 • ม.2 8
 • ม.3 5
รายชื่อ
30 จิตวิทยา 814 ครูรัชนีวัลย์​  วรรณศรี
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 10
 • ม.2 11
 • ม.3 7
รายชื่อ
31 ชุมนุมภาษาอังกฤษ ม.ต้น 817 ครูศกุนิชญ์ ตรีประทุม
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 12
 • ม.2 0
 • ม.3 6
รายชื่อ
32 ภาษาไทย ห้อง 611 ครูรจนา พรมโกน
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 18
 • ม.2 6
 • ม.3 0
รายชื่อ
33 วิทย์น่ารู้ ห้อง 725 ครูชูเกียรติ คุ้มเนตร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 6
 • ม.2 15
 • ม.3 8
รายชื่อ
34 วิทยาศาสตร์ 725 ครูพิษณุ นาชัยฤทธิ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 3
 • ม.2 0
 • ม.3 27
รายชื่อ
35 ปลูกพืชออแกนิก อาคารเกษตร ครูสง่า ศรีโยวงษ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 9
 • ม.2 21
 • ม.3 0
รายชื่อ
36 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 711 ครูไพโรจน์  สุวรรณศรี
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 12
 • ม.2 5
 • ม.3 13
รายชื่อ
37 เวทคณิตและเอแม็ท 424 ครูพิชญ์พิมล สุนทะวงศ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 0
 • ม.2 0
 • ม.3 0
รายชื่อ
38 โครงงานอย่างง่าย 516 ครูกลิ่นแก้ว  จันทเขต
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 17
 • ม.2 8
 • ม.3 2
รายชื่อ
39 สังคมศึกษา(วัฒนธรรมอีสาน) 521 ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 11
 • ม.2 14
 • ม.3 4
รายชื่อ
40 หุ่นยนต์ 715 ครูไอลัดดา ปามุทา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 5
 • ม.2 7
 • ม.3 7
 • ม.4 5
 • ม.5 4
 • ม.6 2
รายชื่อ
41 A Language in an Hour a Day 2 825 ครูณัฐชนาพร ฤทธิมนตรี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 4
 • ม.6 5
รายชื่อ
42 D.I.Y. 713 ครูเสาวภาคย์ สมานกุล
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 2
 • ม.5 11
 • ม.6 17
รายชื่อ
43 ชุมนุมภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษ 223 ครูจิราภรณ์ บุญลาด
 • ม.4/2
 • ม.4/2 0
รายชื่อ
44 How to train your mind? 827 ครูวิริยา ภูน้ำย้อย
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 11
 • ม.5 2
 • ม.6 17
รายชื่อ
45 ดาราศาสตร์ 726 ครูฉัตรปวีร์ นนทะไชย
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 4
 • ม.5 7
 • ม.6 0
รายชื่อ
46 การสร้างอาชีพ คหกรรม 4 ครูประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 1
 • ม.5 9
 • ม.6 19
รายชื่อ
47 เพื่อนที่ปรึกษาYCม.ปลาย 417 ครูเสถียร คำมี
 • ม.6
 • ม.6 7
รายชื่อ
48 ชุมนุมคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ ห้องประจำของนักเรียน ครูวชากร บุญสิทธิ์ และ ครูภคมน ภูมิชูชิต
 • ม.6/2
 • ม.6/2 0
รายชื่อ
49 ชุมนุมคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ 226 ครูสุรีวรรณ ปักกังเว และครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์
 • ม.6/1
 • ม.6/1 0
รายชื่อ
50 คณิตศาสตร์​ 423 ครูประวัติ หัตถสินธุ์​
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 1
 • ม.5 3
 • ม.6 4
รายชื่อ
51 เคมี Lab 1 ครูนิตยา ทิพศรีราช
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
52 เคมี 718 ครูบุษรา ดาทอง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 5
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
53 เคมีในชีวิตประจำวัน 724 ครูอุดมลักษณ์ วานิชชัง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 2
 • ม.2 2
 • ม.3 0
 • ม.4 0
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
54 งานช่างอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม ครูธนโชติ จันทรังษี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 16
 • ม.5 2
 • ม.6 11
รายชื่อ
55 ซูโดกุ ม.ปลาย 421 ครูจารีย์ภัค เรืองสมบัติ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 1
 • ม.5 3
 • ม.6 0
รายชื่อ
56 กฎหมายน่ารู้ 501 ครูศุภษร บุดดา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 6
 • ม.5 14
 • ม.6 10
รายชื่อ
57 เชือกถักเมคาเมา 415 ครูอรุณี ปะนัดถา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 0
 • ม.2 0
 • ม.3 0
รายชื่อ
58 นักบินน้อย ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูสุคนธา โคตรโสภา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 7
 • ม.5 10
 • ม.6 8
รายชื่อ
59 นาฏศิลป์ ห้องนาฏศิลป์ (ศป.3) ครูศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 12
 • ม.5 0
 • ม.6 6
รายชื่อ
60 หลงไปในประวัติศาสตร์ 525 ครูสุพรรษา ทัพธานี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 3
 • ม.5 0
 • ม.6 17
รายชื่อ
61 พินิจภาษา 623 ครูนาถชนก ภูมั่ง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 6
 • ม.6 1
รายชื่อ
62 พืชสมุนไพร 725 ครูอัมวิกา ทวยจันทร์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 9
 • ม.5 16
 • ม.6 5
รายชื่อ
63 เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น ศูนย์พลศึกษา ครูจิตติพร ประทุมมาศ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 6
 • ม.5 13
 • ม.6 11
รายชื่อ
64 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 721และห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ครูประภาศรี​ ทิพย์พิลา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 2
 • ม.5 1
 • ม.6 2
รายชื่อ
65 ฟิสิกส์ ฟ.ฟัน 727 ครูเอมมิกา วัดพล
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 20
 • ม.6 0
รายชื่อ
66 ภาษาจีนหรรษา 325 ครูธันทิวา คำศิริ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 1
 • ม.5 7
 • ม.6 19
รายชื่อ
67 ภาษาอังกฤษ 214 ครูเยี่ยม ไปนา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 22
 • ม.5 1
 • ม.6 2
รายชื่อ
68 ชุมนุมภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษ 222 ครูกุลธิดา มุลตรีแก้ว
 • ม.4/1
 • ม.4/1 0
รายชื่อ
69 ภาษาไทย 826 ครูวิชิต เสนาราช
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 4
 • ม.5 2
 • ม.6 13
รายชื่อ
70 ภาษาพาสนุก 616 ครูนภัทร แช่มไล่
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 5
 • ม.6 0
รายชื่อ
71 มารยาทไทย ม.ปลาย 513 ครูลัดดา แสงโทโพ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 8
 • ม.5 16
 • ม.6 0
รายชื่อ
72 รักษ์สิ่งแวดล้อม ห้องเรียนเกษตร ครูจำปา สืบสุนทร
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 18
 • ม.5 0
 • ม.6 12
รายชื่อ
73 วิทยาศาสตร์ Lab1 ครูสิทธิชัย วาลมูลตรี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 14
 • ม.5 4
 • ม.6 0
รายชื่อ
74 ศิลปะป้องกันตัว ห้องพลานามัย ครูวิฑูรย์ บ่าพิมาย
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 12
 • ม.5 10
 • ม.6 3
รายชื่อ
75 สังคม​ ม.ปลาย 524 ครูปั​ทมา​ ปินะทาใน
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 15
 • ม.5 3
 • ม.6 7
รายชื่อ
76 หมากรุก 415 ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 1
 • ม.5 2
 • ม.6 27
รายชื่อ
77 รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 728 ครูเพ็ญณภา ขันไสว
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 6
 • ม.5 24
 • ม.6 0
รายชื่อ
78 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 727 ครูนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 5
 • ม.5 12
 • ม.6 12
รายชื่อ
79 อาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาคาร 7 ครูสุวรรณี ผาผง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 3
 • ม.5 18
 • ม.6 8
รายชื่อ
80 Crossword Club 816 ครูมนูญ มูลบุญ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 0
 • ม.2 3
 • ม.3 0
 • ม.4 0
 • ม.5 4
 • ม.6 0
รายชื่อ
81 A Language in an Hour a Day 1 823 ครูขนิษฐา อิ่มสำอางค์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 0
 • ม.2 0
 • ม.3 4
 • ม.4 18
 • ม.5 8
 • ม.6 0
รายชื่อ
82 ROBOT 716 ครูขนิษฐา เตชะนอก
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 4
 • ม.2 11
 • ม.3 7
 • ม.4 6
 • ม.5 2
 • ม.6 0
รายชื่อ
83 TO BE NUMBER ONE ศูนย์พละ ครูวราภรณ์ จันทสมบัติ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 1
 • ม.2 6
 • ม.3 4
 • ม.4 6
 • ม.5 7
 • ม.6 6
รายชื่อ
84 การคิดเชิงวิพากษ์สำหรับการเขียน 621 ครูปองภพ ปะวันเนย์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 0
 • ม.6 4
รายชื่อ
85 ลูกยางบ้านบัว อาคารเอนกประสงค์ ครูนริศ ประธรรมสาร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 3
 • ม.2 10
 • ม.3 0
 • ม.4 1
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
86 ขับร้องประสานเสียง ศป.2 ครูสราวุธ สระมูล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 3
 • ม.2 14
 • ม.3 3
 • ม.4 0
 • ม.5 9
 • ม.6 1
รายชื่อ
87 คลินิกคณิตศาสตร์และค่ายบูรณาการ 423 ครูภัทรภร วัฒนราช
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 4
 • ม.5 0
 • ม.6 4
รายชื่อ
88 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย 627 ครูศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 6
 • ม.2 0
 • ม.3 8
 • ม.4 3
 • ม.5 5
 • ม.6 2
รายชื่อ
89 ตะลุยสังคม 516 ครูเสาร์ห้า พุทธบาล
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 7
 • ม.5 0
 • ม.6 22
รายชื่อ
90 ธนาคารน้ำใต้ดิน โดม ครูสมทรัพย์ จันทร์แก้ว
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 0
 • ม.2 0
 • ม.3 8
 • ม.4 4
 • ม.5 10
 • ม.6 8
รายชื่อ
91 นิทานคุณธรรม 511 ครูทัศนีย์ สีหาบุญมาก
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 0
 • ม.2 0
 • ม.3 6
 • ม.4 15
 • ม.5 1
 • ม.6 8
รายชื่อ
92 ประชาสัมพันธ์จิตอาสา ห้องประชาสัมพันธ์ ครูประเพียร ลดาวัลย์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 0
 • ม.2 0
 • ม.3 0
 • ม.4 0
 • ม.5 23
 • ม.6 7
รายชื่อ
93 งานประดิษฐ์ คหกรรม ครูอภิรดา กองบุตร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 4
 • ม.2 22
 • ม.3 4
รายชื่อ
94 ฟุตซอลหญิง สนามฟุตซอล ครูพิชัย สำราญสุข
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 15
 • ม.2 3
 • ม.3 4
 • ม.4 4
 • ม.5 2
 • ม.6 2
รายชื่อ
95 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 321 ครูจรรญาลักษณ์ สาตื้อ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 3
 • ม.2 10
 • ม.3 1
 • ม.4 7
 • ม.5 1
 • ม.6 7
รายชื่อ
96 มาตราฐานมารยาทไทย 513 ครูรุ่งโรจน์ อุรัน
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 0
 • ม.2 0
 • ม.3 0
 • ม.4 3
 • ม.5 0
 • ม.6 1
รายชื่อ
97 นิทานมหาสนุก 512 ครูเบญญาภา ไชยเกตุ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 1
 • ม.2 1
 • ม.3 1
 • ม.4 0
 • ม.5 4
 • ม.6 4
รายชื่อ
98 วงโยธวาทิต ศป.4 ครูพิษณุย์ ดาทอง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 0
 • ม.2 0
 • ม.3 0
 • ม.4 0
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
99 วาดภาพเหมือน ศ.ป.5 ครูจีรภรฌ์ ศรีมุงคุณ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 2
 • ม.2 4
 • ม.3 7
 • ม.4 5
 • ม.5 9
 • ม.6 3
รายชื่อ
100 เวียดนามพาเพลิน 323 ครูวิวารี แสงงาม
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 4
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
101 กีฬาหมากรุกไทย ศาลาหน้าห้องปกครอง ครูเลิศพิภพ แสนวัง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 1
 • ม.2 1
 • ม.3 0
 • ม.4 4
 • ม.5 5
 • ม.6 19
รายชื่อ
102 ห้องเรียนสีเขียว 723 ครูพิชชานันท์ จันทพรม
 • ม.4/4
 • ม.4/4 0
รายชื่อ
103 บันทึกการอ่านสรรสร้างความรู้ ห้องสมุด ครูอาทร ไทยป้อม
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 3
 • ม.2 4
 • ม.3 4
 • ม.4 5
 • ม.5 9
 • ม.6 5
รายชื่อ
104 คณิตศาสตร์ 428 ครูเมตตา ติดวงษา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
105 วิทยาศาสตร์น่ารู้ 715 ครูนิโลบล พูนศิริ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 2
 • ม.2 7
 • ม.3 19
รายชื่อ
106 ภาษาไทย 626 ครูประภาพร แก้วจันดา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
107 กีฬาพื้นบ้าน สนาม ครูประดิษฐ์ สังขเภท
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 25
 • ม.2 0
 • ม.3 5
รายชื่อ
108 เพลงคุณธรรมม.ต้น 526 ครูนพพล โสโท
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 4
 • ม.2 2
 • ม.3 0
รายชื่อ
109 สืบสานวรรณกรรมไทย 615 ครูมณฑ์ณัชธร ทองยศ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 6
 • ม.2 0
 • ม.3 3
รายชื่อ
110 ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ 219 ครูรัตนา สุทำมา
 • ม.5/1
 • ม.5/1 0
รายชื่อ
111 ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ 225 ครูสุรียาวรรณ จันสด
 • ม.5/2
 • ม.5/2 0
รายชื่อ
112 เกมวิทยาศาสตร์ Lab 2 ครูนรารัตน์ สุกไพ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 13
 • ม.2 0
 • ม.3 17
รายชื่อ
113 มารยาทไทย 513 ครูสิทธิพร ชลาชัย
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 1
 • ม.2 5
 • ม.3 0
รายชื่อ
114 ROV (E-Sport) Com3 ครูครูอนันต์ ปัดคำ และครูปริญญา ยวงทอง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 7
 • ม.5 5
 • ม.6 18
รายชื่อ
115 คณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน 414 ครูนวลใจ พันธุวาวิฎฐ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 3
 • ม.2 14
 • ม.3 0
รายชื่อ
116 เพื่อนที่ปรึกษา (yc) 416 ครูนุชราภรณ์ พาเสน่ห์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 3
 • ม.2 17
 • ม.3 10
รายชื่อ
117 มารยาทไทย 512 ครูรัชดาวรรณ รัศมีพรม
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 3
 • ม.2 0
 • ม.3 0
รายชื่อ
118 ห้องสมุดสุด cool ห้องสมุด ครูอรอุมา อุทรักษ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 2
 • ม.2 20
 • ม.3 8
รายชื่อ
119 ภาษาอังกฤษ 818 ครูพรทิพย์ ศรีโยไว
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.2
 • ม.1 14
 • ม.2 4
 • ม.2 4
รายชื่อ
120 งานเขียนแบบ อุตสาหกรรม ครูวสันต์ อันทะไชย
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 2
 • ม.5 19
 • ม.6 9
รายชื่อ
121 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 721 ครูณิชาพัฒน์ โคตะมะ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 17
 • ม.5 4
 • ม.6 0
รายชื่อ
122 ภาษาไทย - ครูบัวภา มะกา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 9
 • ม.2 5
 • ม.3 3
รายชื่อ
123 รักการอ่าน อาคาร6 ครูศศิธร นาครัตน์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 6
 • ม.2 3
 • ม.3 8
รายชื่อ
124 วรรณกรรมพิจารณ์ (วรรณกรรมวาย) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูวรวิทย์ มีลี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
125 ศิลป์สร้างสรรค์ ศป.1 ครูกาญจน์สุดา ชาวสวน
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 14
 • ม.2 6
 • ม.3 10
รายชื่อ
126 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - ครูพุทธชาติ ปะกิคา และ ครูขวัญใจ เปลวเฟื่อง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 6
 • ม.2 11
 • ม.3 0
 • ม.4 0
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
127 ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ 213 ครูพิศมัย สุวรรณะ
 • ม.2/1
 • ม.2/1 0
รายชื่อ
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]