ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2565

รายชื่อชุมนุมทั้งหมด

140

# ชื่อชุมนุม ห้อง ครูที่ปรึกษา ระดับ ลงทะเบียน option
1 E - Riddle 815 ครูพิศมัย สุวรรณะ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 1
 • ม.2 8
 • ม.3 21
รายชื่อ
2 English Club 1 814 ครูธีราพร ถนอมสัตย์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 2
 • ม.2 7
 • ม.3 21
รายชื่อ
3 English Club 2 815 ครูประภาพร แก้วกัลยา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 1
 • ม.2 2
 • ม.3 19
รายชื่อ
4 English​ is​ fun 818 ครูลัดดาวัลย์​ ขันขวา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 5
 • ม.2 10
 • ม.3 15
รายชื่อ
5 Hello English 821 ครูสุธารัตน์ ค่ายหนองสวง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 2
 • ม.2 0
 • ม.3 0
รายชื่อ
6 Science for fun อาคาร 7 ครูศศิประภา คิดอ่าน และครูสุวดี ปะกินัง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 5
 • ม.2 0
 • ม.3 0
รายชื่อ
7 การขยายพันธุ์อินทผลัม กษ2 ครูพงศธร สมภักดี
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 5
 • ม.2 6
 • ม.3 16
รายชื่อ
8 การพยาบาลเบื้องต้น ห้องพยาบาลโรงเรียน ครูจิตราภรณ์ ปักษ์สังคะเนย์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 20
 • ม.2 3
 • ม.3 7
รายชื่อ
9 คณิตศาสตร์ (Gifted ม.3/1) ห้องประจำของนักเรียน ครูธนวัฒน์ ประมาคะเต
 • ม.3/1
 • ม.3/1 36
รายชื่อ
10 คณิตศาสตร์ (Gifted ม.3/2) ห้องประจำของนักเรียน ครูศุภาวรรณ ผลสง่า
 • ม.3/2
 • ม.3/2 36
รายชื่อ
11 คณิตศาสตร์กับศิลป์ 422 ครูทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 0
 • ม.2 0
 • ม.3 0
รายชื่อ
12 คณิตศาตร์กับชีวิต 428 ครูนวลใจ พันธุวาวิฎฐ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 2
 • ม.2 0
 • ม.3 4
รายชื่อ
13 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ 423 ครูวิไล ปะตังพะโล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 1
 • ม.2 1
 • ม.3 0
รายชื่อ
14 คณิตศาสตร์​สู่อาชีพ 427 ครูบุปผา ทิ้งแสน
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 12
 • ม.2 1
 • ม.3 0
รายชื่อ
15 คณิตศิลป์ 414 ครูวิไลวรรณ  ลุนละวงษ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 12
 • ม.2 1
 • ม.3 0
รายชื่อ
16 คอมพิวเตอร์ Com1 ครูสุพัตรา จันสีน้อย
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 19
 • ม.2 11
 • ม.3 0
รายชื่อ
17 เครื่องบินพลังยาง 728 ครูอรุณรัศมี จันทพรม
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 15
 • ม.2 4
 • ม.3 11
รายชื่อ
18 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 717 ครูศุภกฤต เรืองสมบัติ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 1
 • ม.2 7
 • ม.3 0
รายชื่อ
19 บาสเกตบอล 421 ครูธันยพร จำปาขันธ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 15
 • ม.2 12
 • ม.3 11
 • ม.4 7
 • ม.5 5
 • ม.6 3
รายชื่อ
20 จรวดขวดน้ำ 726 ครูวันทนีย์ ประจะนัง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 6
 • ม.2 14
 • ม.3 10
รายชื่อ
21 จีนเดอะซีรีส์ 811 ครูทัศนีย์ ลามี
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 2
 • ม.2 13
 • ม.3 15
รายชื่อ
22 ถ่ายภาพ อาคาร 7 ครูเดชพล ใจปันทา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 23
 • ม.5 10
 • ม.6 0
รายชื่อ
23 ซูโดกุ ห้อง 424 อาคาร 4 ครูนิภาพร อาจอารี
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 3
 • ม.2 16
 • ม.3 6
รายชื่อ
24 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 714 ครูชมพู สัจจวาณิชย์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 3
 • ม.2 3
 • ม.3 6
รายชื่อ
25 นาฏศิลป์ ม.ต้น ศป.3 ครูละเอียด มูลวิไล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 18
 • ม.2 1
 • ม.3 8
รายชื่อ
26 แนะแนว ม.ต้น 314 ครูละอองดาว แพงคำแสน
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 9
 • ม.2 15
 • ม.3 6
รายชื่อ
27 มองสังคมผ่านฟิล์ม ห้อง 522 อาคาร 5 ครูปรียานุช จำละคร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 1
 • ม.2 8
 • ม.3 21
รายชื่อ
28 ปั้นการ์ตูน ศป.1 ครูทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 16
 • ม.2 4
 • ม.3 0
รายชื่อ
29 เปิดโลกสังคม 514 ครูสหฤทัย วุฒิสาร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 1
 • ม.2 15
 • ม.3 4
รายชื่อ
30 แผนที่สื่อรัก 523 ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 12
 • ม.2 6
 • ม.3 12
รายชื่อ
31 เพื่อนที่ปรึกษา (yc) 416 ครูนุชราภรณ์ พาเสน่ห์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 21
 • ม.2 19
 • ม.3 0
รายชื่อ
32 ภาษาจีน อาคาร 8 ครูภคมน หมู่โยธา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 21
 • ม.2 7
 • ม.3 2
รายชื่อ
33 ภาษาต่างประเทศ (Gifted ม.1/1) ห้องประจำของนักเรียน ครูอฤชร ปทุมพร
 • ม.1/1
 • ม.1/1 35
รายชื่อ
34 ภาษาต่างประเทศ (Gifted ม.1/2) ห้องประจำของนักเรียน ครูอภัสรา สัตถา
 • ม.1/2
 • ม.1/2 35
รายชื่อ
35 ภาษาไทย ม.ต้น 614 ครูพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 10
 • ม.2 1
 • ม.3 1
รายชื่อ
36 จิตวิทยา ห้องศูนย์จิตวิทยา อาคาร 4 ครูรัชนีวัลย์​  วรรณศรี
 • ม.1
 • ม.1 9
รายชื่อ
37 ภาษาอังกฤษ 817 ครูศกุนิชญ์ ตรีประทุม
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 5
 • ม.2 4
 • ม.3 1
รายชื่อ
38 Enjoy English ห้อง 822 อาคาร 8 ครูมยุรี ลาดนาเลา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 4
 • ม.2 0
 • ม.3 6
รายชื่อ
39 ลายมือสวยด้วยมือเรา ห้อง 611 อาคาร 6 ครูรจนา พรมโกน
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 14
 • ม.2 6
 • ม.3 0
รายชื่อ
40 วิทย์น่ารู้ ห้อง 725 ครูชูเกียรติ คุ้มเนตร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 7
 • ม.2 8
 • ม.3 2
รายชื่อ
41 วิทยาศาสตร์ 725 ครูพิษณุ นาชัยฤทธิ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 0
 • ม.2 16
 • ม.3 3
รายชื่อ
42 วิทยาศาสตร์ อาคาร 7 ครูสง่า ศรีโยวงษ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 3
 • ม.2 2
 • ม.3 22
รายชื่อ
43 วิทยาศาสตร์ (Gifted ม.2/1) ห้องประจำของนักเรียน ครูลักษมี ม่วงคลา
 • ม.2/1
 • ม.2/1 35
รายชื่อ
44 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 711 ครูไพโรจน์  สุวรรณศรี
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 2
 • ม.2 12
 • ม.3 0
รายชื่อ
45 เวทคณิต 427 ครูพิชญ์พิมล สุนทะวงศ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 0
 • ม.2 0
 • ม.3 3
รายชื่อ
46 โครงงานอย่างง่าย 516 ครูกลิ่นแก้ว  จันทเขต
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 3
 • ม.2 7
 • ม.3 10
รายชื่อ
47 สมาธิเบื้องต้น 528 ห้องจริยธรรม ครูอ่อนสี เหมือนมาต
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 1
 • ม.2 0
 • ม.3 19
รายชื่อ
48 สังคมวัฒนธรรมอีสาน 521 ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 3
 • ม.2 4
 • ม.3 23
รายชื่อ
49 หมอภาษา 617(หมอภาษา) ครูมณีรัตน์ บุบผารัตน์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 12
 • ม.2 1
 • ม.3 0
รายชื่อ
50 Science Show 715 ครูไอลัดดา ปามุทา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 0
 • ม.2 0
 • ม.3 5
รายชื่อ
51 Capture Caption Cover dance Club 825 ครูณัฐชนาพร ฤทธิมนตรี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 2
 • ม.5 2
 • ม.6 13
รายชื่อ
52 D.I.Y. อาคาร 7 ครูเสาวภาคย์ สมานกุล
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 21
 • ม.5 9
 • ม.6 0
รายชื่อ
53 E-Puzzle ไม่ระบุ ครูจารุวัฒน์ ปัตตานัง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
54 Learning English Through Entertainment 812 ครูจิราภรณ์ บุญลาด
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 5
 • ม.5 3
 • ม.6 1
รายชื่อ
55 LyricsTraining ห้อง 826 อาคาร 8 ครูกฤติกา กลั่นโคกสูง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
56 Lyricstraining 827 ครูวิริยา ภูน้ำย้อย
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 13
 • ม.6 5
รายชื่อ
57 Science ฟ.ฟัน ไม่ระบุ ครูฉัตรปวีร์ นนทะไชย มุนี ภวภูตานนท์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 2
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
58 วอลเลย์บอลชาย อาคารอเนกประสงค์ ครูจารุภา มะธุเสน
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 6
 • ม.5 6
 • ม.6 2
รายชื่อ
59 การสร้างอาชีพ คก.4 ครูประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 1
 • ม.5 1
 • ม.6 28
รายชื่อ
60 การให้คำปรึกษา 417 ครูวัชรี ชารีชื่น
 • ม.6
 • ม.6 20
รายชื่อ
61 คณิตศาสตร์ (Gifted ม.6/1) ห้องประจำของนักเรียน ครูวชากร บุญสิทธิ์
 • ม.6/1
 • ม.6/1 29
รายชื่อ
62 คณิตศาสตร์ (Gifted ม.6/2) ห้องประจำของนักเรียน ครูสุรีวรรณ ปักกังเว
 • ม.6/2
 • ม.6/2 34
รายชื่อ
63 คณิตศาสตร์​ เตรัยมโอเนต​ 421 ครูประวัติ หัตถสินธุ์​
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 5
 • ม.6 25
รายชื่อ
64 คณิตหรรษา ไม่ระบุ ครูมนัสวี โนนหนองคู
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
65 คอมพิวเตอร์ Com2 ครูสุทธิยา รัตนคุณศาสน์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 3
 • ม.5 15
 • ม.6 12
รายชื่อ
66 คณิตศาสตร์ Onet ห้อง 426 อาคาร 4 ครูภคมน ภูมิชูชิต
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
67 วิทยาศาสตร์ (Gifted ม.5/1) ห้องประจำของนักเรียน ครูนิตยา ทิพศรีราช
 • ม.5/1
 • ม.5/1 30
รายชื่อ
68 เคมี - ครูบุษรา ดาทอง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 2
 • ม.5 5
 • ม.6 7
รายชื่อ
69 เคมีในชีวิตประจำวัน 724 ครูอุดมลักษณ์ วานิชชัง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 1
 • ม.5 6
 • ม.6 0
รายชื่อ
70 ช่างไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม ครูธนโชติ จันทรังษี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 13
 • ม.6 2
รายชื่อ
71 ซูโดกุ ม.ปลาย ห้อง 421 อาคาร 4 ครูจารีย์ภัค เรืองสมบัติ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 3
 • ม.5 6
 • ม.6 2
รายชื่อ
72 ตะลุยรอบโลก 501 ครูศุภษร บุดดา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 15
 • ม.5 15
 • ม.6 0
รายชื่อ
73 เชือกถักเมคาเม่ ห้อง 423 อาคาร 4 ครูอรุณี ปะนัดถา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
74 นักบินน้อย สพฐ. ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูสุคนธา โคตรโสภา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 3
 • ม.5 7
 • ม.6 0
รายชื่อ
75 พฤษศาสตร์ ม.ปลาย 721 ครูพุทธชาติ ปะกิคา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
76 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ อาคาร 7 ครูธนัช  ภูมิชูชิต
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 2
 • ม.6 2
รายชื่อ
77 นาฏศิลป์ ห้องนาฏศิลป์ (ศป.3) ครูศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 7
 • ม.5 5
 • ม.6 7
รายชื่อ
78 ประวัติศาสตร์ 525 ครูสุพรรษา ทัพธานี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 7
 • ม.6 8
รายชื่อ
79 พินิจภาษา 623 ครูนาถชนก ภูมั่ง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 5
 • ม.6 9
รายชื่อ
80 พืชสมุนไพร 725 ครูอัมวิกา ทวยจันทร์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 12
 • ม.5 8
 • ม.6 0
รายชื่อ
81 เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น ศูนย์พลศึกษา ครูจิตติพร ประทุมมาศ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 19
 • ม.5 7
 • ม.6 4
รายชื่อ
82 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 721และห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ครูประภาศรี​ ทิพย์พิลา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 17
 • ม.5 1
 • ม.6 2
รายชื่อ
83 เพื่อนที่ปรึกษา 417 ครูเสถียร คำมี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 5
 • ม.5 25
 • ม.6 0
รายชื่อ
84 ฟิสิกส์ ฟ.ฟัน 727 ครูเอมมิกา วัดพล
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 4
 • ม.5 0
 • ม.6 3
รายชื่อ
85 ภาษาจีนหรรษา ห้อง 826 อาคาร 8 ครูธันทิวา คำศิริ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 4
 • ม.5 13
 • ม.6 8
รายชื่อ
86 ภาษาต่างประเทศ (Gifted ม.4/2) ห้องประจำของนักเรียน ครูเยี่ยม ไปนา
 • ม.4/2
 • ม.4/2 35
รายชื่อ
87 ภาษาต่างประเทศ (Gifted ม.4/1) ห้องประจำของนักเรียน ครูกุลธิดา มุลตรีแก้ว
 • ม.4/1
 • ม.4/1 30
รายชื่อ
88 ภาษาไทย 628 ครูวิชิต เสนาราช
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 13
 • ม.5 3
 • ม.6 7
รายชื่อ
89 ภาษาพาสนุก 621 ครูนภัทร แช่มไล่
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 2
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
90 มารยาทไทย ม.ปลาย 513 ครูลัดดา แสงโทโพ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 3
 • ม.5 6
 • ม.6 5
รายชื่อ
91 รักษ์สิ่งแวดล้อม ศาลาหน้าห้องกิจการนักเรียน ครูจำปา สืบสุนทร
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 4
 • ม.5 11
 • ม.6 15
รายชื่อ
92 วรรณกรรมวิจารณ์ อาคาร 6 ห้อง 624 ครูวรวิทย์ มีลี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 1
 • ม.5 0
 • ม.6 5
รายชื่อ
93 วิทยาศาสตร์ (Gifted ม.5/2) ห้องประจำของนักเรียน ครูสิทธิชัย วาลมูลตรี
 • ม.5/2
 • ม.5/2 35
รายชื่อ
94 ศิลปะป้องกันตัว อาคารบุนฑริกา ครูวิฑูรย์ บ่าพิมาย
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 19
 • ม.5 5
 • ม.6 6
รายชื่อ
95 สังคม​ ม.ปลาย ห้อง​ 524 อาคาร​ 5 ครูปั​ทมา​ ปินะทาใน
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 2
 • ม.5 15
 • ม.6 0
รายชื่อ
96 หมากรุกไทย 415 ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 18
 • ม.6 2
รายชื่อ
97 รักษ์พลังงาน 728 ครูเพ็ญณภา ขันไสว อรุณรัศมี จันทพรม
 • ม.6/4
 • ม.6/4 40
รายชื่อ
98 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 727 ครูนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 10
 • ม.5 15
 • ม.6 5
รายชื่อ
99 อาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 714 ครูสุวรรณี ผาผง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 7
 • ม.5 8
 • ม.6 10
รายชื่อ
100 Crossword Club 816 ครูมนูญ มูลบุญ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 2
 • ม.2 0
 • ม.3 1
 • ม.4 3
 • ม.5 6
 • ม.6 18
รายชื่อ
101 Let's Learn New Foreign Languages 823 ครูขนิษฐา อิ่มสำอางค์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 0
 • ม.2 1
 • ม.3 1
 • ม.4 3
 • ม.5 0
 • ม.6 1
รายชื่อ
102 ROBOT 716 ครูขนิษฐา เตชะนอก
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 5
 • ม.2 9
 • ม.3 9
 • ม.4 6
 • ม.5 0
 • ม.6 1
รายชื่อ
103 TO BE NUMBER ONE ศูนย์พละ ครูวราภรณ์ จันทสมบัติ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 8
 • ม.2 0
 • ม.3 12
 • ม.4 6
 • ม.5 6
 • ม.6 4
รายชื่อ
104 การอ่านคิดวิเคราะห์ขั้นสูง อาคาร 6 ครูปองภพ ปะวันเนย์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 1
 • ม.6 0
รายชื่อ
105 ลูกยางบ้านบัว อาคารเอนกประสงค์ ครูนริศ ประธรรมสาร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 7
 • ม.2 6
 • ม.3 6
 • ม.4 1
 • ม.5 5
 • ม.6 5
รายชื่อ
106 ขับร้องประสานเสียง ศป.2 ครูสราวุธ สระมูล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 8
 • ม.2 0
 • ม.3 1
 • ม.4 7
 • ม.5 5
 • ม.6 7
รายชื่อ
107 แคคตัส W.T. สวนข้างอาคาร 1 ครูภัทรภร วัฒนราช
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 1
 • ม.2 1
 • ม.3 0
 • ม.4 10
 • ม.5 8
 • ม.6 0
รายชื่อ
108 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย 627 ครูศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 0
 • ม.2 6
 • ม.3 3
 • ม.4 1
 • ม.5 10
 • ม.6 0
รายชื่อ
109 การบริหารจิตเจริญปัญญา ห้องจริยธรรม ครูเสาร์ห้า พุทธบาล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 0
 • ม.2 0
 • ม.3 3
 • ม.4 8
 • ม.5 8
 • ม.6 11
รายชื่อ
110 ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด โดม ครูสมทรัพย์ จันทร์แก้ว
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 0
 • ม.2 1
 • ม.3 0
 • ม.4 23
 • ม.5 6
 • ม.6 0
รายชื่อ
111 นักเขียนออนไลน์ขาย Ebook 424 ครูสันติ อุดคำ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 0
 • ม.2 0
 • ม.3 2
 • ม.4 5
 • ม.5 13
 • ม.6 10
รายชื่อ
112 นิทานคุณธรรม 511 ครูทัศนีย์ สีหาบุญมาก
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 1
 • ม.2 1
 • ม.3 15
 • ม.4 1
 • ม.5 2
 • ม.6 10
รายชื่อ
113 ประชาสัมพันธ์จิตอาสา ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 3 ครูประเพียร ลดาวัลย์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 0
 • ม.2 0
 • ม.3 0
 • ม.4 2
 • ม.5 15
 • ม.6 3
รายชื่อ
114 ประดิษฐิ์หรรษา คหกรรม ครูอภิรดา กองบุตร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 6
 • ม.2 3
 • ม.3 9
 • ม.4 9
 • ม.5 3
 • ม.6 0
รายชื่อ
115 ฟุตซอลหญิง อาคารบุญฑริกา ครูพิชัย สำราญสุข
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 11
 • ม.2 2
 • ม.3 0
 • ม.4 2
 • ม.5 1
 • ม.6 3
รายชื่อ
116 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น อาคาร 8 ครูจรรญาลักษณ์ สาตื้อ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 1
 • ม.2 3
 • ม.3 3
 • ม.4 5
 • ม.5 8
 • ม.6 0
รายชื่อ
117 มารยาทไทย 513 ครูรุ่งโรจน์ อุรัน
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 0
 • ม.2 3
 • ม.3 8
 • ม.4 0
 • ม.5 11
 • ม.6 0
รายชื่อ
118 เล่านิทานคุณธรรม ม.ต้น ม.ปลาย 512 ครูเบญญาภา ไชยเกตุ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 1
 • ม.2 0
 • ม.3 6
 • ม.4 1
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
119 วงโยธวาทิต ศป.4 ครูพิษณุย์ ดาทอง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 0
 • ม.2 0
 • ม.3 0
 • ม.4 0
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
120 วาดภาพเหมือน ศ.ป.5 ครูจีรภรฌ์ ศรีมุงคุณ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 11
 • ม.2 3
 • ม.3 5
 • ม.4 4
 • ม.5 2
 • ม.6 5
รายชื่อ
121 เวียดนามพาเพลิน 603 ครูวิวารี แสงงาม
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 2
 • ม.2 6
 • ม.3 0
 • ม.4 4
 • ม.5 1
 • ม.6 17
รายชื่อ
122 ส่งเสริมรักการอ่าน อาคาร 6 ครูศศิธร นาครัตน์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 0
 • ม.2 20
 • ม.3 0
รายชื่อ
123 กีฬาหมากรุกไทย ศาลาหน้าห้องปกครอง ครูเลิศพิภพ แสนวัง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 3
 • ม.2 0
 • ม.3 5
 • ม.4 0
 • ม.5 16
 • ม.6 6
รายชื่อ
124 ห้องเรียนสีเขียว 723 ครูพิชชานันท์ จันทพรม
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 0
 • ม.2 4
 • ม.3 4
 • ม.4 7
 • ม.5 2
 • ม.6 13
รายชื่อ
125 ห้องสมุดสุดหรรษา ห้องสมุด ครูอาทร ไทยป้อม
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 8
 • ม.2 2
 • ม.3 1
 • ม.4 16
 • ม.5 1
 • ม.6 2
รายชื่อ
126 เอแม็ท  426 ครูเมตตา ติดวงษา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 1
 • ม.2 0
 • ม.3 3
 • ม.4 0
 • ม.5 10
 • ม.6 0
รายชื่อ
127 วิทยาศาสตร์น่ารู้ อาคาร 7 ครูนิโลบล พูนศิริ
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.2 13
 • ม.3 0
รายชื่อ
128 หรรษาภาษาไทย ไม่ระบุ ครูพัชราภรณ์ อัครเสริญ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 1
 • ม.2 1
 • ม.3 0
รายชื่อ
129 ภาษาไทย ห้อง 622 อาคาร 6 ครูประภาพร แก้วจันดา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 8
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
130 อาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาคาร 7 ครูขวัญใจ เปลวเฟื่อง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 14
 • ม.5 0
 • ม.6 8
รายชื่อ
131 ฟุตซอล ม.ต้น ไม่ระบุ ครูประดิษฐ์ สังขเภท
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 18
 • ม.2 6
 • ม.3 1
รายชื่อ
132 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 526 ครูนพพล โสโท
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 4
 • ม.6 6
รายชื่อ
133 มารยาทไทย ห้อง516 อาคาร5 ครูรัชดาวรรณ รัศมีพรม
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 0
 • ม.2 4
 • ม.3 0
 • ม.4 0
 • ม.5 1
 • ม.6 0
รายชื่อ
134 สืบสานวรรณกรรมไทย ห้อง 612 อาคาร 6 ครูมณฑ์ณัชธร ทองยศ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 0
 • ม.2 0
 • ม.3 5
รายชื่อ
135 วิทยาศาสตร์ (Gifted ม.2/2) ห้องประจำของนักเรียน ครูรัตนา สุทำมา
 • ม.2/2
 • ม.2/2 35
รายชื่อ
136 เกมวิทยาศาสตร์ ห้อง 722 อาคาร 7 ครูสุรียาวรรณ จันสด
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 6
 • ม.2 21
 • ม.3 3
รายชื่อ
137 เกมวิทยาศาสตร์ ห้อง 722 อาคาร 7 ครูนรารัตน์ สุกไพ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 13
 • ม.2 17
 • ม.3 0
รายชื่อ
138 Enjoy English ห้อง 822 อาคาร 8 ครูศศิธร นุ่นภักดี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 3
 • ม.5 0
 • ม.6 4
รายชื่อ
139 มารยาทไทย อาคาร 5 ครูสิทธิพร ชลาชัย
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 6
 • ม.2 10
 • ม.3 11
รายชื่อ
140 ROV (E-Sport) ห้องปฏิบัติการ Com3 อาคาร 1 ครูชัยยศ จระเทศ และ ครูอนันต์ ปัดคำ
 • ม.4
 • ม.4 30
รายชื่อ
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]