ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2567

รายชื่อชุมนุมทั้งหมด

142

# ชื่อชุมนุม ห้อง ครูที่ปรึกษา ระดับ ลงทะเบียน option
1 ชุมนุมภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษ 212 ครูธีราพร ถนอมสัตย์
 • ม.1/2
 • ม.1/2 0
รายชื่อ
2 English Test 821 ครูสุธารัตน์ ค่ายหนองสวง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 8
 • ม.2 0
 • ม.3 6
รายชื่อ
3 วิทยาศาสตร์ 712 ครูศศิประภา คิดอ่าน
 • ม.1
 • ม.2/2
 • ม.3
 • ม.1 16
 • ม.2/2 0
 • ม.3 0
รายชื่อ
4 การพยาบาลเบื้องต้น1 ห้องอนามัยโรงเรียน ครูจิตราภรณ์ ปักษ์สังคะเนย์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 23
 • ม.2 7
 • ม.3 0
รายชื่อ
5 ชุมนุมคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ 216 ครูธนวัฒน์ ประมาคะเต
 • ม.3/2
 • ม.3/2 0
รายชื่อ
6 ชุมนุมคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ 215 ครูศุภาวรรณ ผลสง่า
 • ม.3/1
 • ม.3/1 0
รายชื่อ
7 คณิตศาสตร์ ม.ต้น 422 ครูทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 8
 • ม.2 7
 • ม.3 0
รายชื่อ
8 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ 421 ครูวิไล ปะตังพะโล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 12
 • ม.2 5
 • ม.3 4
รายชื่อ
9 คณิตศาสตร์​สู่อาชีพ 427 ครูบุปผา ทิ้งแสน
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 9
 • ม.2 0
 • ม.3 0
รายชื่อ
10 คณิตศิลป์ 414 ครูวิไลวรรณ  ลุนละวงษ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 0
 • ม.2 0
 • ม.3 3
รายชื่อ
11 คอมพิวเตอร์ Com1 ครูสุพัตรา จันสีน้อย
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 9
 • ม.2 10
 • ม.3 11
รายชื่อ
12 เครื่องบินพลังยาง 728 ครูอรุณรัศมี จันทพรม
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 12
 • ม.2 18
 • ม.3 0
รายชื่อ
13 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 717 ครูศุภกฤต เรืองสมบัติ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 2
 • ม.2 23
 • ม.3 0
รายชื่อ
14 การพยาบาลเบื้องต้น2 ห้องอนามัยโรงเรียน ครูธันยพร จำปาขันธ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 1
 • ม.2 2
 • ม.3 1
 • ม.4 14
 • ม.5 3
 • ม.6 8
รายชื่อ
15 จรวดขวดน้ำ 726 ครูวันทนีย์ ประจะนัง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 14
 • ม.2 4
 • ม.3 3
รายชื่อ
16 ติวสอบวัดระดับภาษาจีน 321 ครูทัศนีย์ ลามี
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 3
 • ม.2 4
 • ม.3 1
 • ม.4 22
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
17 ชุมนุมถ่ายภาพ 717 ครูเดชพล ใจปันทา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 8
 • ม.5 11
 • ม.6 11
รายชื่อ
18 ซูโดกุ ม.ต้น ห้อง 415 ครูนิภาพร อาจอารี
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 5
 • ม.2 2
 • ม.3 15
รายชื่อ
19 นักวิทย์ 714 ครูชมพู สัจจวาณิชย์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 6
 • ม.2 0
 • ม.3 0
รายชื่อ
20 งานประดิษฐ์ คหกรรม ครูละอองดาว แพงคำแสน
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 28
 • ม.2 0
 • ม.3 1
รายชื่อ
21 สังคมศึกษา ห้อง 522 ครูปรียานุช จำละคร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 8
 • ม.2 16
 • ม.3 6
รายชื่อ
22 เปิดโลกสังคม 514 ครูสหฤทัย วุฒิสาร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 5
 • ม.2 6
 • ม.3 2
รายชื่อ
23 สังคมศึกษา 523 ครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 5
 • ม.2 2
 • ม.3 6
รายชื่อ
24 Chinese Culture 324 ครูภคมน หมู่โยธา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 16
 • ม.2 7
 • ม.3 7
รายชื่อ
25 ชุมนุมภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษ 211 ครูอภัสรา สัตถา
 • ม.1/1
 • ม.1/1 0
รายชื่อ
26 ชุมนุมภาษาไทย ม.ต้น 614 ครูพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 2
 • ม.2 0
 • ม.3 9
รายชื่อ
27 จิตวิทยา 814 ครูรัชนีวัลย์​  วรรณศรี
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 9
 • ม.2 8
 • ม.3 13
รายชื่อ
28 ชุมนุมภาษาอังกฤษ ม.ต้น 817 ครูศกุนิชญ์ ตรีประทุม
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 4
 • ม.2 7
 • ม.3 0
รายชื่อ
29 ภาษาไทย ห้อง 611 ครูรจนา พรมโกน
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 8
 • ม.2 4
 • ม.3 4
รายชื่อ
30 วิทย์น่ารู้ ห้อง 725 ครูชูเกียรติ คุ้มเนตร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 0
 • ม.2 0
 • ม.3 29
รายชื่อ
31 วิทยาศาสตร์ 725 ครูพิษณุ นาชัยฤทธิ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 8
 • ม.2 3
 • ม.3 1
รายชื่อ
32 ปลูกพืชออแกนิก อาคารเกษตร ครูสง่า ศรีโยวงษ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 13
 • ม.2 15
 • ม.3 2
รายชื่อ
33 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 711 ครูไพโรจน์  สุวรรณศรี
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 1
 • ม.2 21
 • ม.3 7
รายชื่อ
34 WT MATH CLUB ม.ปลาย 412 ครูพิชญ์พิมล สุนทะวงศ์
 • ม.4
 • ม.4
 • ม.6
 • ม.4 2
 • ม.4 2
 • ม.6 0
รายชื่อ
35 โครงงานอย่างง่าย 516 ครูกลิ่นแก้ว  จันทเขต
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 1
 • ม.2 13
 • ม.3 0
รายชื่อ
36 สังคมศึกษา(วัฒนธรรมอีสาน) 521 ครูวาสนา เอ้ตุโพธิ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 0
 • ม.2 0
 • ม.3 30
รายชื่อ
37 วิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 715 ครูไอลัดดา ปามุทา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 1
 • ม.2 0
 • ม.3 0
รายชื่อ
38 A Language in an Hour a Day 2 825 ครูณัฐชนาพร ฤทธิมนตรี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 3
 • ม.6 2
รายชื่อ
39 D.I.Y. 713 ครูเสาวภาคย์ สมานกุล
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 6
 • ม.6 24
รายชื่อ
40 ชุมนุมภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษ 223 ครูจิราภรณ์ บุญลาด
 • ม.4/2
 • ม.4/2 0
รายชื่อ
41 Clam down club 827 ครูวิริยา ภูน้ำย้อย
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 1
 • ม.5 10
 • ม.6 0
รายชื่อ
42 ดาราศาสตร์ 726 ครูฉัตรปวีร์ นนทะไชย
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 5
 • ม.5 25
 • ม.6 0
รายชื่อ
43 การสร้างอาชีพ คหกรรม 4 ครูประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 2
 • ม.5 0
 • ม.6 26
รายชื่อ
44 การให้คำปรึกษา ม.ปลาย แนะแนว ครูเสถียร คำมี
 • ม.4
 • ม.4
 • ม.6
 • ม.4 15
 • ม.4 15
 • ม.6 12
รายชื่อ
45 ตุงอีสานกับการกับการสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์ .. ครูวชากร บุญสิทธิ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 0
 • ม.2 0
 • ม.3 0
 • ม.4 0
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
46 ชุมนุมคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ 226 ครูสุรีวรรณ ปักกังเว,ครูวชากร บุญสิทธิ์ และครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์
 • ม.6/1
 • ม.6/1 0
รายชื่อ
47 คณิตศาสตร์​ 423 ครูประวัติ หัตถสินธุ์​
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 10
 • ม.5 10
 • ม.6 4
รายชื่อ
48 เคมี Lab 2 ครูนิตยา ทิพศรีราช
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 1
 • ม.6 0
รายชื่อ
49 เคมี Lab3 นางบุษรา ดาทอง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 1
 • ม.5 8
 • ม.6 0
รายชื่อ
50 เคมีในชีวิตประจำวัน 724 ครูอุดมลักษณ์ วานิชชัง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 0
 • ม.6 1
รายชื่อ
51 งานช่างอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม ครูธนโชติ จันทรังษี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 19
 • ม.5 0
 • ม.6 10
รายชื่อ
52 ซูโดกุ ม.ปลาย 421 ครูจารีย์ภัค เรืองสมบัติ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 4
 • ม.5 7
 • ม.6 2
รายชื่อ
53 กฎหมายน่ารู้ 501 ครูศุภษร บุดดา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 4
 • ม.5 14
 • ม.6 11
รายชื่อ
54 เชือกถักเมคาเมา 415 ครูอรุณี ปะนัดถา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 0
 • ม.2 0
 • ม.3 1
รายชื่อ
55 เคมี ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูสุคนธา โคตรโสภา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 1
 • ม.6 0
รายชื่อ
56 สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นกลองยาว(ครูละเอียด มูลวิไล,ครูประพันธ์ศักดิ์ เลนคำมี) ห้องนาฏศิลป์ (ศป.3) ครูศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 15
 • ม.2 4
 • ม.3 9
 • ม.4 20
 • ม.5 2
 • ม.6 0
รายชื่อ
57 ประวัติศาสตร์ 525 ครูสุพรรษา ทัพธานี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 3
 • ม.5 8
 • ม.6 0
รายชื่อ
58 พินิจภาษา 623 ครูนาถชนก ภูมั่ง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 1
 • ม.5 2
 • ม.6 20
รายชื่อ
59 พืชสมุนไพร 725 ครูอัมวิกา ทวยจันทร์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 4
 • ม.6 26
รายชื่อ
60 เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น ศูนย์พลศึกษา ครูจิตติพร ประทุมมาศ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 2
 • ม.5 15
 • ม.6 13
รายชื่อ
61 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 721และห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ครูประภาศรี​ ทิพย์พิลา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 1
 • ม.5 1
 • ม.6 1
รายชื่อ
62 วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ ครูเอมมิกา วัดพล
 • ม.5/2
 • ม.5/2 0
รายชื่อ
63 ภาษาจีนหรรษา 325 ครูธันทิวา คำศิริ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 11
 • ม.5 8
 • ม.6 10
รายชื่อ
64 ภาษาอังกฤษ 821 ครูเยี่ยม ไปนา และ T. Tony
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 11
 • ม.5 6
 • ม.6 1
รายชื่อ
65 ชุมนุมภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษ 222 ครูกุลธิดา มุลตรีแก้ว
 • ม.4/1
 • ม.4/1 0
รายชื่อ
66 ภาษาไทย 826 ครูวิชิต เสนาราช
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 7
 • ม.6 13
รายชื่อ
67 ภาษาพาสนุก 616 ครูนภัทร แช่มไล่
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 20
 • ม.5 0
 • ม.6 10
รายชื่อ
68 มารยาทไทย ม.ปลาย 513 ครูลัดดา แสงโทโพ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 2
 • ม.5 8
 • ม.6 0
รายชื่อ
69 Bio Friends ห้องศูนย์สื่อ ครูจำปา สืบสุนทร
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 2
 • ม.5 10
 • ม.6 1
รายชื่อ
70 วิทยาศาสตร์ Lab1 ครูสิทธิชัย วาลมูลตรี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 1
 • ม.5 15
 • ม.6 3
รายชื่อ
71 ศิลปะป้องกันตัว ห้องพลานามัย ครูวิฑูรย์ บ่าพิมาย
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 4
 • ม.5 5
 • ม.6 21
รายชื่อ
72 สังคม​ ม.ปลาย 524 ครูปั​ทมา​ ปินะทาใน
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 18
 • ม.5 8
 • ม.6 1
รายชื่อ
73 หมากรุก 415 ครูสมศักดิ์ เรืองบุญ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 19
 • ม.5 1
 • ม.6 5
รายชื่อ
74 รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 728 ครูเพ็ญณภา ขันไสว
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 19
 • ม.5 0
 • ม.6 7
รายชื่อ
75 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 727 ครูนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 5
 • ม.5 9
 • ม.6 16
รายชื่อ
76 อาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาคาร 7 ครูสุวรรณี ผาผง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 2
 • ม.5 0
 • ม.6 10
รายชื่อ
77 Crossword Club 816 ครูมนูญ มูลบุญ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 5
 • ม.2 0
 • ม.3 5
 • ม.4 0
 • ม.5 2
 • ม.6 6
รายชื่อ
78 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 716 ครูขนิษฐา เตชะนอก
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 12
 • ม.2 0
 • ม.3 0
 • ม.4 0
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
79 TO BE NUMBER ONE ศูนย์พละ ครูวราภรณ์ จันทสมบัติ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 6
 • ม.2 4
 • ม.3 6
 • ม.4 2
 • ม.5 5
 • ม.6 3
รายชื่อ
80 การคิดเชิงวิพากษ์สำหรับการเขียน 621 ครูปองภพ ปะวันเนย์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
81 ลูกยางบ้านบัว อาคารเอนกประสงค์ ครูนริศ ประธรรมสาร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 4
 • ม.2 6
 • ม.3 6
 • ม.4 5
 • ม.5 3
 • ม.6 3
รายชื่อ
82 ขับร้องประสานเสียง ศป.2 ครูสราวุธ สระมูล
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 1
 • ม.2 1
 • ม.3 14
 • ม.4 3
 • ม.5 1
 • ม.6 5
รายชื่อ
83 คลินิกคณิตศาสตร์และค่ายบูรณาการ 423 ครูภัทรภร วัฒนราช
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 2
 • ม.5 11
 • ม.6 0
รายชื่อ
84 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย 627 ครูศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 1
 • ม.2 0
 • ม.3 0
 • ม.4 16
 • ม.5 0
 • ม.6 13
รายชื่อ
85 ทันโลกสังคม 516 ครูธนสฤษดิ์ พุทธบาล
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 14
 • ม.5 7
 • ม.6 1
รายชื่อ
86 นิทานคุณธรรม 511 ครูทัศนีย์ สีหาบุญมาก
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 1
 • ม.2 0
 • ม.3 7
รายชื่อ
87 ประชาสัมพันธ์จิตอาสา ห้องประชาสัมพันธ์ ครูประเพียร ลดาวัลย์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 0
 • ม.2 0
 • ม.3 0
 • ม.4 0
 • ม.5 2
 • ม.6 28
รายชื่อ
88 จัดดอกไม้พาเพลิน คหกรรม ครูอภิรดา กองบุตร
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 15
 • ม.2 14
 • ม.3 1
รายชื่อ
89 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 321 ครูจรรญาลักษณ์ สาตื้อ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 2
 • ม.2 8
 • ม.3 4
 • ม.4 5
 • ม.5 9
 • ม.6 1
รายชื่อ
90 มาตราฐานมารยาทไทย 528 ครูรุ่งโรจน์ อุรัน
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 8
 • ม.5 18
 • ม.6 4
รายชื่อ
91 นิทานมหาสนุก 512 ครูเบญญาภา ไชยเกตุ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 1
 • ม.2 0
 • ม.3 0
รายชื่อ
92 วงโยธวาทิต(ครูพิษณุย์ ดาทอง,ครูประพันธ์ศักดิ์ เลนคำมี) ศป.4 ครูพิษณุย์ ดาทอง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 0
 • ม.2 0
 • ม.3 0
 • ม.4 0
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
93 วาดภาพเหมือน(ครูกาญจน์สุดา ชาวสวน) ศ.ป.5 ครูจีรภรฌ์ ศรีมุงคุณ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 6
 • ม.2 7
 • ม.3 4
 • ม.4 8
 • ม.5 4
 • ม.6 1
รายชื่อ
94 เวียดนามพาเพลิน 323 ครูวิวารี แสงงาม
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 1
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
95 กีฬาหมากรุกไทย ศาลาหน้าห้องปกครอง ครูเลิศพิภพ แสนวัง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 1
 • ม.2 0
 • ม.3 1
 • ม.4 0
 • ม.5 16
 • ม.6 12
รายชื่อ
96 ห้องเรียนสีเขียว 723 ครูพิชชานันท์ จันทพรม
 • ม.5/4
 • ม.5/4 0
รายชื่อ
97 บันทึกการอ่านสรรสร้างความรู้ มารู้จักห้องสมุดกัน ห้องสมุด ครูอาทร ไทยป้อม
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 7
 • ม.2 0
 • ม.3 0
รายชื่อ
98 คณิตศาสตร์ 428 ครูเมตตา ติดวงษา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
99 วิทยาศาสตร์น่ารู้ 715 ครูชมพู สัจจวาณิชย์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 4
 • ม.2 9
 • ม.3 4
รายชื่อ
100 แต่งคำประพันธ์ 626 ครูประภาพร แก้วจันดา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
101 กีฬาพื้นบ้าน สนาม ครูประดิษฐ์ สังขเภท
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 1
 • ม.2 13
 • ม.3 16
รายชื่อ
102 เพลงคุณธรรมม.ต้น 526 ครูนพพล โสโท
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 1
 • ม.2 2
 • ม.3 6
รายชื่อ
103 สืบสานวรรณกรรมไทย 615 ครูมณฑ์ณัชธร ทองยศ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 2
 • ม.2 8
 • ม.3 0
รายชื่อ
104 Card Game Lab1 ครูรัตนา สุทำมา
 • ม.4
 • ม.5/1
 • ม.6
 • ม.4 8
 • ม.5/1 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
105 ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ 225 ครูสุรียาวรรณ จันสด
 • ม.5/2
 • ม.5/2 0
รายชื่อ
106 เกมวิทยาศาสตร์ 722 ครูนรารัตน์ สุกไพ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 8
 • ม.2 20
 • ม.3 0
รายชื่อ
107 มารยาทไทย 513 ครูสิทธิพร ชลาชัย
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 8
 • ม.2 10
 • ม.3 11
รายชื่อ
108 หุ่นยนต์ Com3 ครูครูอนันต์ ปัดคำ และครูปริญญา ยวงทอง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 9
 • ม.5 7
 • ม.6 14
รายชื่อ
109 คณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน 501 ครูนวลใจ พันธุวาวิฎฐ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 1
 • ม.2 8
 • ม.3 20
รายชื่อ
110 มารยาทไทย 513 ครูรัชดาวรรณ รัศมีพรม
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 0
 • ม.2 3
 • ม.3 2
รายชื่อ
111 ห้องสมุดสุด cool ห้องสมุด ครูอรอุมา อุทรักษ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 9
 • ม.2 10
 • ม.3 11
รายชื่อ
112 ภาษาอังกฤษ 818 ครูพรทิพย์ ศรีโยไว
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 5
 • ม.2 0
 • ม.3 4
รายชื่อ
113 งานเขียนแบบ อุตสาหกรรม ครูวสันต์ อันทะไชย
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 5
 • ม.6 0
รายชื่อ
114 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 721 ครูณิชาพัฒน์ โคตะมะ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 1
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
115 ภาษาไทย - ครูบัวภา มะกา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 4
 • ม.2 4
 • ม.3 2
รายชื่อ
116 รักการอ่าน อาคาร6 ครูศศิธร นาครัตน์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 0
 • ม.2 0
 • ม.3 1
รายชื่อ
117 วรรณกรรมพิจารณ์ (วรรณกรรมวาย) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูวรวิทย์ มีลี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 0
 • ม.6 4
รายชื่อ
118 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - ครูพุทธชาติ ปะกิคา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 2
 • ม.2 8
 • ม.3 0
 • ม.4 3
 • ม.5 7
 • ม.6 1
รายชื่อ
119 ปลูกผักฟังหมอลำ อาคารเกษตร นายวิชาญ ง้าวทอง
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.1 3
 • ม.2 0
 • ม.3 17
 • ม.4 7
 • ม.5 3
 • ม.6 0
รายชื่อ
120 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ปลาย แนะแนว ครูวัชรี ชารีชื่น
 • ม.4
 • ม.4
 • ม.6
 • ม.4 29
 • ม.4 29
 • ม.6 1
รายชื่อ
121 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ต้น แนะแนว นายชาญชัย ประพาน
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 0
 • ม.2 6
 • ม.3 24
รายชื่อ
122 สังคม ม.ต้น 517 ครูอ่อนสี เหมือนมาต
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 10
 • ม.2 13
 • ม.3 7
รายชื่อ
123 สังคม ม.ปลาย 524

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 261

Filename: course/listcourse.php

Line Number: 91

Backtrace:

File: /home/admin/domains/club.wpt.ac.th/public_html/application/views/course/listcourse.php
Line: 91
Function: _error_handler

File: /home/admin/domains/club.wpt.ac.th/public_html/application/controllers/Course.php
Line: 614
Function: view

File: /home/admin/domains/club.wpt.ac.th/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

 • ม.4
 • ม.4
 • ม.6
 • ม.4 2
 • ม.4 2
 • ม.6 0
รายชื่อ
124 นักวิทยาศาสตร์ อาคาร7 ครูมุนี ภวภูตานนท์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 7
 • ม.2 15
 • ม.3 1
รายชื่อ
125 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ อาคาร7 ครูธนัช  ภูมิชูชิต
 • ม.4
 • ม.4
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.4 0
 • ม.6 1
รายชื่อ
126 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น อาคาร7 ครูสง่า ศรีโยวงษ์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 3
 • ม.2 11
 • ม.3 4
รายชื่อ
127 E-Riddle 815 นางพิศมัย สุวรรณะ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.4
 • ม.6
 • ม.1 0
 • ม.2 4
 • ม.3 0
 • ม.4 0
 • ม.4 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
128 วิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ ครูพงศ์กร พันธุ์โยศรี
 • ม.2/1
 • ม.2/1 0
รายชื่อ
129 วัคซีนจราจร ห้องศูนย์ออกกำลังกาย ครูชยาภรณ์ เค้านา
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 2
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
130 แบดมินตัน อาคารปทุมมา นายธนกฤต วัฒนตรีภพ
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 15
 • ม.2 1
 • ม.3 14
รายชื่อ
131 กีฬาและนันทนาการ ศาลาหน้าอาคาร4 ครูเมธาวินท์ บุญรักษา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 24
 • ม.2 6
 • ม.3 0
รายชื่อ
132 ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ ครูภคมน ภรปภาจิเสฐ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
133 สิ่งประดิษฐ์คณิตศาสตร์ คณิต ครูศศิวิมล จันสด
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 2
 • ม.2 0
 • ม.3 0
รายชื่อ
134 WT MATH CLUB 412 ครูชนกฤดี คุรินทร์
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 0
 • ม.2 3
 • ม.3 10
รายชื่อ
135 English Around You 327 นางสาวประภาพร แก้วกัลยา
 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.1 0
 • ม.2 7
 • ม.3 0
รายชื่อ
136 A Language in an Hour A Day 1 อาคาร 7 ครูพรฤทัย เกิดทอง
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
137 Art Club 826 ครูนารีรัตน์ ประพาสพงษ์ และ Ms.Melissa Magvath
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 3
 • ม.5 13
 • ม.6 2
รายชื่อ
138 อา เบ เซ เด บงชูว์ ABCD Bonjour อาคาร7 ครูดรุณี เทพจันทร์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 1
 • ม.5 1
 • ม.6 4
รายชื่อ
139 Extensive Reading อาคาร7 ครูวรรณลี พูลสวัสดิ์
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 0
 • ม.6 4
รายชื่อ
140 ติวสอบวัดระดับภาษาจีน อาคาร 7 ครูอรยา มะลิมาศ
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
141 Creative reading อาคาร 7 ครูศศิธร นุ่นภักดี
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.5 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
142 ภาษาอังกฤษ 323 ครูอฤชร ปทุมพร
 • ม.4
 • ม.4
 • ม.6
 • ม.4 0
 • ม.4 0
 • ม.6 0
รายชื่อ
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]