รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2565

จำนวนนักเรียนแยกระดับชั้นทั้งหมด

3,177

# ระดับชั้น นักเรียน ห้อง เลือกชุมนุม option
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1
 • นักเรียนทั้งหมด : 551
 • นักเรียนที่ชุมนุมเปิดรับ : 70
 • นักเรียนลงทะเบียน : 495
 • นักเรียนยังไม่ลงทะเบียน : 56
 • ห้อง 1 35
 • ห้อง 2 35
 • ห้อง 3 40
 • ห้อง 4 40
 • ห้อง 5 40
 • ห้อง 6 40
 • ห้อง 7 40
 • ห้อง 8 40
 • ห้อง 9 40
 • ห้อง 10 40
 • ห้อง 11 41
 • ห้อง 12 40
 • ห้อง 13 40
 • ห้อง 14 40
 • ห้อง 1 35
 • ห้อง 2 35
 • ห้อง 3 38
 • ห้อง 4 35
 • ห้อง 5 40
 • ห้อง 6 35
 • ห้อง 7 36
 • ห้อง 8 39
 • ห้อง 9 37
 • ห้อง 10 38
 • ห้อง 11 35
 • ห้อง 12 38
 • ห้อง 13 35
 • ห้อง 14 19
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2
 • นักเรียนทั้งหมด : 556
 • นักเรียนที่ชุมนุมเปิดรับ : 70
 • นักเรียนลงทะเบียน : 468
 • นักเรียนยังไม่ลงทะเบียน : 88
 • ห้อง 1 35
 • ห้อง 2 35
 • ห้อง 3 40
 • ห้อง 4 40
 • ห้อง 5 41
 • ห้อง 6 40
 • ห้อง 7 40
 • ห้อง 8 42
 • ห้อง 9 40
 • ห้อง 10 41
 • ห้อง 11 40
 • ห้อง 12 40
 • ห้อง 13 40
 • ห้อง 14 42
 • ห้อง 1 35
 • ห้อง 2 35
 • ห้อง 3 39
 • ห้อง 4 35
 • ห้อง 5 39
 • ห้อง 6 31
 • ห้อง 7 34
 • ห้อง 8 38
 • ห้อง 9 33
 • ห้อง 10 35
 • ห้อง 11 34
 • ห้อง 12 30
 • ห้อง 13 29
 • ห้อง 14 21
3 มัธยมศึกษาปีที 3
 • นักเรียนทั้งหมด : 553
 • นักเรียนที่ชุมนุมเปิดรับ : 72
 • นักเรียนลงทะเบียน : 499
 • นักเรียนยังไม่ลงทะเบียน : 54
 • ห้อง 1 36
 • ห้อง 2 36
 • ห้อง 3 40
 • ห้อง 4 40
 • ห้อง 5 40
 • ห้อง 6 40
 • ห้อง 7 42
 • ห้อง 8 40
 • ห้อง 9 40
 • ห้อง 10 40
 • ห้อง 11 40
 • ห้อง 12 40
 • ห้อง 13 40
 • ห้อง 14 39
 • ห้อง 1 36
 • ห้อง 2 36
 • ห้อง 3 39
 • ห้อง 4 35
 • ห้อง 5 40
 • ห้อง 6 40
 • ห้อง 7 39
 • ห้อง 8 35
 • ห้อง 9 34
 • ห้อง 10 37
 • ห้อง 11 35
 • ห้อง 12 33
 • ห้อง 13 33
 • ห้อง 14 27
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4
 • นักเรียนทั้งหมด : 492
 • นักเรียนที่ชุมนุมเปิดรับ : 65
 • นักเรียนลงทะเบียน : 467
 • นักเรียนยังไม่ลงทะเบียน : 25
 • ห้อง 1 30
 • ห้อง 2 35
 • ห้อง 3 40
 • ห้อง 4 40
 • ห้อง 5 42
 • ห้อง 6 40
 • ห้อง 7 40
 • ห้อง 8 39
 • ห้อง 9 40
 • ห้อง 10 41
 • ห้อง 11 40
 • ห้อง 12 22
 • ห้อง 13 24
 • ห้อง 14 19
 • ห้อง 1 30
 • ห้อง 2 35
 • ห้อง 3 40
 • ห้อง 4 40
 • ห้อง 5 39
 • ห้อง 6 40
 • ห้อง 7 40
 • ห้อง 8 36
 • ห้อง 9 35
 • ห้อง 10 38
 • ห้อง 11 40
 • ห้อง 12 20
 • ห้อง 13 19
 • ห้อง 14 15
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5
 • นักเรียนทั้งหมด : 521
 • นักเรียนที่ชุมนุมเปิดรับ : 65
 • นักเรียนลงทะเบียน : 485
 • นักเรียนยังไม่ลงทะเบียน : 36
 • ห้อง 1 30
 • ห้อง 2 35
 • ห้อง 3 40
 • ห้อง 4 40
 • ห้อง 5 40
 • ห้อง 6 41
 • ห้อง 7 40
 • ห้อง 8 40
 • ห้อง 9 40
 • ห้อง 10 40
 • ห้อง 11 40
 • ห้อง 12 40
 • ห้อง 13 31
 • ห้อง 14 23
 • ห้อง 17 1
 • ห้อง 1 30
 • ห้อง 2 35
 • ห้อง 3 40
 • ห้อง 4 40
 • ห้อง 5 38
 • ห้อง 6 39
 • ห้อง 7 39
 • ห้อง 8 37
 • ห้อง 9 37
 • ห้อง 10 36
 • ห้อง 11 35
 • ห้อง 12 39
 • ห้อง 13 26
 • ห้อง 14 13
 • ห้อง 17 1
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • นักเรียนทั้งหมด : 504
 • นักเรียนที่ชุมนุมเปิดรับ : 104
 • นักเรียนลงทะเบียน : 455
 • นักเรียนยังไม่ลงทะเบียน : 49
 • ห้อง 1 30
 • ห้อง 2 34
 • ห้อง 3 40
 • ห้อง 4 40
 • ห้อง 5 40
 • ห้อง 6 41
 • ห้อง 7 40
 • ห้อง 8 40
 • ห้อง 9 41
 • ห้อง 10 40
 • ห้อง 11 40
 • ห้อง 12 39
 • ห้อง 13 39
 • ห้อง 1 29
 • ห้อง 2 34
 • ห้อง 3 39
 • ห้อง 4 40
 • ห้อง 5 38
 • ห้อง 6 37
 • ห้อง 7 31
 • ห้อง 8 34
 • ห้อง 9 35
 • ห้อง 10 38
 • ห้อง 11 39
 • ห้อง 12 35
 • ห้อง 13 26
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]