รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2566

จำนวนนักเรียนแยกระดับชั้นทั้งหมด

2,416

# ระดับชั้น นักเรียน ห้อง เลือกชุมนุม option
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1
 • นักเรียนทั้งหมด : 447
 • นักเรียนที่ชุมนุมเปิดรับ : 70
 • นักเรียนลงทะเบียน : 432
 • นักเรียนยังไม่ลงทะเบียน : 15
 • ห้อง 1 1
 • ห้อง 2 1
 • ห้อง 3 36
 • ห้อง 4 37
 • ห้อง 5 34
 • ห้อง 6 39
 • ห้อง 7 38
 • ห้อง 8 41
 • ห้อง 9 40
 • ห้อง 10 35
 • ห้อง 11 37
 • ห้อง 12 36
 • ห้อง 13 35
 • ห้อง 14 37
 • ห้อง 1 1
 • ห้อง 2 0
 • ห้อง 3 35
 • ห้อง 4 35
 • ห้อง 5 34
 • ห้อง 6 38
 • ห้อง 7 37
 • ห้อง 8 41
 • ห้อง 9 40
 • ห้อง 10 33
 • ห้อง 11 37
 • ห้อง 12 36
 • ห้อง 13 33
 • ห้อง 14 32
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2
 • นักเรียนทั้งหมด : 406
 • นักเรียนที่ชุมนุมเปิดรับ : 70
 • นักเรียนลงทะเบียน : 397
 • นักเรียนยังไม่ลงทะเบียน : 9
 • ห้อง 3 40
 • ห้อง 4 38
 • ห้อง 5 36
 • ห้อง 6 37
 • ห้อง 7 37
 • ห้อง 8 38
 • ห้อง 9 33
 • ห้อง 10 30
 • ห้อง 11 31
 • ห้อง 12 27
 • ห้อง 13 32
 • ห้อง 14 27
 • ห้อง 3 39
 • ห้อง 4 38
 • ห้อง 5 36
 • ห้อง 6 36
 • ห้อง 7 37
 • ห้อง 8 38
 • ห้อง 9 32
 • ห้อง 10 30
 • ห้อง 11 31
 • ห้อง 12 24
 • ห้อง 13 31
 • ห้อง 14 25
3 มัธยมศึกษาปีที 3
 • นักเรียนทั้งหมด : 417
 • นักเรียนที่ชุมนุมเปิดรับ : 69
 • นักเรียนลงทะเบียน : 405
 • นักเรียนยังไม่ลงทะเบียน : 12
 • ห้อง 3 41
 • ห้อง 4 34
 • ห้อง 5 39
 • ห้อง 6 38
 • ห้อง 7 37
 • ห้อง 8 40
 • ห้อง 9 31
 • ห้อง 10 36
 • ห้อง 11 35
 • ห้อง 12 29
 • ห้อง 13 34
 • ห้อง 14 23
 • ห้อง 3 41
 • ห้อง 4 34
 • ห้อง 5 39
 • ห้อง 6 36
 • ห้อง 7 36
 • ห้อง 8 40
 • ห้อง 9 27
 • ห้อง 10 35
 • ห้อง 11 34
 • ห้อง 12 29
 • ห้อง 13 33
 • ห้อง 14 21
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4
 • นักเรียนทั้งหมด : 367
 • นักเรียนที่ชุมนุมเปิดรับ : 104
 • นักเรียนลงทะเบียน : 349
 • นักเรียนยังไม่ลงทะเบียน : 18
 • ห้อง 3 40
 • ห้อง 4 3
 • ห้อง 5 37
 • ห้อง 6 38
 • ห้อง 7 36
 • ห้อง 8 31
 • ห้อง 9 37
 • ห้อง 10 38
 • ห้อง 11 36
 • ห้อง 12 24
 • ห้อง 13 20
 • ห้อง 14 23
 • ห้อง 15 1
 • ห้อง 27 1
 • ห้อง 40 1
 • ห้อง 48 1
 • ห้อง 3 39
 • ห้อง 4 3
 • ห้อง 5 33
 • ห้อง 6 34
 • ห้อง 7 35
 • ห้อง 8 31
 • ห้อง 9 36
 • ห้อง 10 37
 • ห้อง 11 35
 • ห้อง 12 20
 • ห้อง 13 20
 • ห้อง 14 22
 • ห้อง 15 1
 • ห้อง 27 1
 • ห้อง 40 1
 • ห้อง 48 1
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5
 • นักเรียนทั้งหมด : 376
 • นักเรียนที่ชุมนุมเปิดรับ : 64
 • นักเรียนลงทะเบียน : 372
 • นักเรียนยังไม่ลงทะเบียน : 4
 • ห้อง 1 1
 • ห้อง 3 37
 • ห้อง 4 34
 • ห้อง 5 39
 • ห้อง 6 30
 • ห้อง 7 37
 • ห้อง 8 30
 • ห้อง 9 33
 • ห้อง 10 38
 • ห้อง 11 39
 • ห้อง 12 26
 • ห้อง 13 20
 • ห้อง 14 11
 • ห้อง 32 1
 • ห้อง 1 1
 • ห้อง 3 37
 • ห้อง 4 34
 • ห้อง 5 39
 • ห้อง 6 30
 • ห้อง 7 37
 • ห้อง 8 29
 • ห้อง 9 31
 • ห้อง 10 37
 • ห้อง 11 39
 • ห้อง 12 26
 • ห้อง 13 20
 • ห้อง 14 11
 • ห้อง 32 1
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • นักเรียนทั้งหมด : 403
 • นักเรียนที่ชุมนุมเปิดรับ : 64
 • นักเรียนลงทะเบียน : 393
 • นักเรียนยังไม่ลงทะเบียน : 10
 • ห้อง 3 39
 • ห้อง 4 20
 • ห้อง 5 37
 • ห้อง 6 36
 • ห้อง 7 40
 • ห้อง 8 36
 • ห้อง 9 39
 • ห้อง 10 37
 • ห้อง 11 35
 • ห้อง 12 39
 • ห้อง 13 27
 • ห้อง 14 16
 • ห้อง 29 1
 • ห้อง 31 1
 • ห้อง 3 39
 • ห้อง 4 17
 • ห้อง 5 37
 • ห้อง 6 36
 • ห้อง 7 38
 • ห้อง 8 36
 • ห้อง 9 39
 • ห้อง 10 36
 • ห้อง 11 35
 • ห้อง 12 39
 • ห้อง 13 24
 • ห้อง 14 15
 • ห้อง 29 1
 • ห้อง 31 1
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]