รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2567

จำนวนนักเรียนแยกระดับชั้นทั้งหมด

2,365

# ระดับชั้น นักเรียน ห้อง เลือกชุมนุม option
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1
 • นักเรียนทั้งหมด : 451
 • นักเรียนที่ชุมนุมเปิดรับ : 70
 • นักเรียนลงทะเบียน : 424
 • นักเรียนยังไม่ลงทะเบียน : 27
 • ห้อง 1 1
 • ห้อง 3 39
 • ห้อง 4 39
 • ห้อง 5 39
 • ห้อง 6 38
 • ห้อง 7 39
 • ห้อง 8 40
 • ห้อง 9 36
 • ห้อง 10 37
 • ห้อง 11 38
 • ห้อง 12 33
 • ห้อง 13 35
 • ห้อง 14 36
 • ห้อง 38578 1
 • ห้อง 1 0
 • ห้อง 3 39
 • ห้อง 4 38
 • ห้อง 5 38
 • ห้อง 6 37
 • ห้อง 7 37
 • ห้อง 8 40
 • ห้อง 9 34
 • ห้อง 10 32
 • ห้อง 11 31
 • ห้อง 12 29
 • ห้อง 13 34
 • ห้อง 14 34
 • ห้อง 38578 1
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2
 • นักเรียนทั้งหมด : 398
 • นักเรียนที่ชุมนุมเปิดรับ : 70
 • นักเรียนลงทะเบียน : 389
 • นักเรียนยังไม่ลงทะเบียน : 9
 • ห้อง 3 35
 • ห้อง 4 39
 • ห้อง 5 38
 • ห้อง 6 32
 • ห้อง 7 35
 • ห้อง 8 36
 • ห้อง 9 38
 • ห้อง 10 38
 • ห้อง 11 30
 • ห้อง 12 31
 • ห้อง 13 30
 • ห้อง 14 16
 • ห้อง 3 34
 • ห้อง 4 38
 • ห้อง 5 38
 • ห้อง 6 30
 • ห้อง 7 34
 • ห้อง 8 36
 • ห้อง 9 38
 • ห้อง 10 38
 • ห้อง 11 29
 • ห้อง 12 31
 • ห้อง 13 27
 • ห้อง 14 16
3 มัธยมศึกษาปีที 3
 • นักเรียนทั้งหมด : 386
 • นักเรียนที่ชุมนุมเปิดรับ : 69
 • นักเรียนลงทะเบียน : 373
 • นักเรียนยังไม่ลงทะเบียน : 13
 • ห้อง 3 41
 • ห้อง 4 35
 • ห้อง 5 39
 • ห้อง 6 37
 • ห้อง 7 39
 • ห้อง 8 37
 • ห้อง 9 33
 • ห้อง 10 36
 • ห้อง 11 28
 • ห้อง 12 23
 • ห้อง 13 19
 • ห้อง 14 18
 • ห้อง 17 1
 • ห้อง 3 41
 • ห้อง 4 33
 • ห้อง 5 39
 • ห้อง 6 33
 • ห้อง 7 39
 • ห้อง 8 37
 • ห้อง 9 30
 • ห้อง 10 36
 • ห้อง 11 26
 • ห้อง 12 21
 • ห้อง 13 19
 • ห้อง 14 18
 • ห้อง 17 1
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4
 • นักเรียนทั้งหมด : 392
 • นักเรียนที่ชุมนุมเปิดรับ : 64
 • นักเรียนลงทะเบียน : 385
 • นักเรียนยังไม่ลงทะเบียน : 7
 • ห้อง 3 40
 • ห้อง 4 38
 • ห้อง 5 40
 • ห้อง 6 39
 • ห้อง 7 41
 • ห้อง 8 35
 • ห้อง 9 37
 • ห้อง 10 41
 • ห้อง 11 37
 • ห้อง 12 16
 • ห้อง 13 26
 • ห้อง 14 2
 • ห้อง 3 39
 • ห้อง 4 38
 • ห้อง 5 38
 • ห้อง 6 39
 • ห้อง 7 39
 • ห้อง 8 35
 • ห้อง 9 36
 • ห้อง 10 41
 • ห้อง 11 36
 • ห้อง 12 16
 • ห้อง 13 26
 • ห้อง 14 2
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5
 • นักเรียนทั้งหมด : 348
 • นักเรียนที่ชุมนุมเปิดรับ : 104
 • นักเรียนลงทะเบียน : 328
 • นักเรียนยังไม่ลงทะเบียน : 20
 • ห้อง 3 40
 • ห้อง 5 40
 • ห้อง 6 36
 • ห้อง 7 37
 • ห้อง 8 32
 • ห้อง 9 35
 • ห้อง 10 37
 • ห้อง 11 35
 • ห้อง 12 23
 • ห้อง 13 20
 • ห้อง 14 10
 • ห้อง 16 1
 • ห้อง 509 1
 • ห้อง 513 1
 • ห้อง 3 39
 • ห้อง 5 36
 • ห้อง 6 35
 • ห้อง 7 37
 • ห้อง 8 30
 • ห้อง 9 34
 • ห้อง 10 37
 • ห้อง 11 32
 • ห้อง 12 20
 • ห้อง 13 19
 • ห้อง 14 6
 • ห้อง 16 1
 • ห้อง 509 1
 • ห้อง 513 1
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • นักเรียนทั้งหมด : 390
 • นักเรียนที่ชุมนุมเปิดรับ : 29
 • นักเรียนลงทะเบียน : 378
 • นักเรียนยังไม่ลงทะเบียน : 12
 • ห้อง 3 39
 • ห้อง 4 38
 • ห้อง 5 32
 • ห้อง 6 33
 • ห้อง 7 38
 • ห้อง 8 37
 • ห้อง 9 37
 • ห้อง 10 37
 • ห้อง 11 39
 • ห้อง 12 20
 • ห้อง 13 21
 • ห้อง 14 14
 • ห้อง 18 2
 • ห้อง 22 1
 • ห้อง 605 1
 • ห้อง 611 1
 • ห้อง 3 38
 • ห้อง 4 37
 • ห้อง 5 32
 • ห้อง 6 32
 • ห้อง 7 37
 • ห้อง 8 36
 • ห้อง 9 36
 • ห้อง 10 36
 • ห้อง 11 38
 • ห้อง 12 18
 • ห้อง 13 19
 • ห้อง 14 14
 • ห้อง 18 2
 • ห้อง 22 1
 • ห้อง 605 1
 • ห้อง 611 1
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]