ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2567

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : การพยาบาลเบื้องต้น1

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37618 เด็กหญิงสุดาพร เทียบมัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 27 พ.ค. 2567 09.45
2 38205 เด็กหญิงทักษพร ปะเพระตา มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 27 พ.ค. 2567 11.39
3 38213 เด็กหญิงวรัชธิชา ปะวะภูชะโก มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 27 พ.ค. 2567 11.47
4 37599 เด็กชายสุริยะ สุ่มมาตร มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 27 พ.ค. 2567 11.52
5 38414 เด็กหญิงอรอมล มอญสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 27 พ.ค. 2567 11.54
6 38376 เด็กชายก้องกิดากร ชินชาด มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 27 พ.ค. 2567 11.57
7 38437 เด็กหญิงกันยารัตน์ ทันที มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 27 พ.ค. 2567 12.06
8 38443 เด็กหญิงพิชชากร ศรีภูวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 27 พ.ค. 2567 13.15
9 38364 เด็กหญิงพัชริดา วงศ์ษา มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 27 พ.ค. 2567 13.19
10 38436 เด็กหญิงกมลวรรณ ประภาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 27 พ.ค. 2567 13.25
11 38448 เด็กหญิงวิชญาพร สุปะโค มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 27 พ.ค. 2567 13.26
12 38447 เด็กหญิงวรรณวิษา แป้นสุขา มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 27 พ.ค. 2567 13.26
13 38439 เด็กหญิงโกลัญญาคุณิตา อนุสัตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 27 พ.ค. 2567 13.26
14 38445 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ศิริดำรงค์ธีรกุล มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 27 พ.ค. 2567 13.28
15 38391 เด็กหญิงกิ่งเเก้ว มูลศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 27 พ.ค. 2567 13.30
16 38413 เด็กหญิงอภิชญา บุญภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 27 พ.ค. 2567 13.33
17 38404 เด็กหญิงปรียานันท์ บุบผามาลา มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 27 พ.ค. 2567 13.36
18 38395 เด็กหญิงเทียนลดา มูลอุดม มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 27 พ.ค. 2567 14.11
19 37539 เด็กหญิงอภัสราวดี อภิบาบศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 27 พ.ค. 2567 14.19
20 37857 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เหลา มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 27 พ.ค. 2567 14.21
21 37844 เด็กหญิงจารุวะรี นามวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 27 พ.ค. 2567 14.23
22 38276 เด็กหญิงปภาวดี ดอนน้ำชม มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 27 พ.ค. 2567 14.35
23 38281 เด็กหญิงพรรษา การุณย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 27 พ.ค. 2567 14.48
24 38381 เด็กชายปฐวี นนท์รวิศ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 27 พ.ค. 2567 15.48
25 37538 เด็กหญิงสุรีภรณ์ ปองไป มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 27 พ.ค. 2567 15.59
26 37520 เด็กหญิงชิสาพัชร์ บาริศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 27 พ.ค. 2567 16.01
27 38453 เด็กหญิงอนัญพร ประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 27 พ.ค. 2567 16.15
28 38652 เด็กหญิงพิชญธิดา ปลายสวน มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 27 พ.ค. 2567 16.26
29 38241 เด็กหญิงธาราทิพย์ สายทองทวี มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 29 พ.ค. 2567 15.33
30 38412 เด็กหญิงสิรินารถ ติณรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 29 พ.ค. 2567 15.44
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]