ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : การพยาบาลเบื้องต้น1

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37506 เด็กชายณัฐวัฒน์ นนทะดี มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 12.13
2 36321 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ ทอนมาตย์ มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 12.23
3 36161 เด็กหญิงธนพร สิริปิ มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 12.24
4 36330 เด็กหญิงศรัณย์พร โคตรสมบัติ มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 12.24
5 36157 เด็กหญิงณัฐพร สิงมาดา มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 12.25
6 36310 เด็กชายมิตรศิริวัฒนา คุริทร์ มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 12.48
7 36496 เด็กชายชยพล คำมาตย์ มัธยมศึกษาปีที 3/12 10 พ.ค. 2566 12.49
8 36513 นายสรวิชญ์ ปะกิระตา มัธยมศึกษาปีที 3/12 10 พ.ค. 2566 12.50
9 36154 เด็กหญิงชาลิศา ดอนเหนือ มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 12.56
10 36834 เด็กหญิงชลดา วงศ์อนันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 12.56
11 36164 เด็กหญิงปณิตา คำสีทา มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 12.56
12 36416 เด็กชายชยังกูร บุนนาค มัธยมศึกษาปีที 3/10 10 พ.ค. 2566 12.59
13 37977 เด็กหญิงปัญฑารีย์ ศรีขันชมา มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 10 พ.ค. 2566 13.00
14 37948 เด็กชายจิรายุ น้อยศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 10 พ.ค. 2566 13.00
15 36338 เด็กชายธีรภัทร บุญประครอง มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 13.00
16 37975 เด็กหญิงนันนิชา บุตะกะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 10 พ.ค. 2566 13.01
17 36500 นายทินภัทร ชินขาด มัธยมศึกษาปีที 3/12 10 พ.ค. 2566 13.02
18 37618 เด็กหญิงสุดาพร เทียบมัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 10 พ.ค. 2566 13.02
19 36173 เด็กหญิงอริสรา จันทิชัย มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 13.02
20 36941 เด็กหญิงจันทิมา แผนสุพรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 13.03
21 36968 เด็กหญิงอนัญพร แสนทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 13.03
22 36336 นายเจษฎาพร ปะนัดเต มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 13.04
23 36332 นางสาวอรจิรา ปักเขตานัง มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 13.04
24 37983 เด็กหญิงอรอุมา ไชยราช มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 10 พ.ค. 2566 13.04
25 37980 เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เเสนสมบัติ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 10 พ.ค. 2566 13.04
26 36849 เด็กหญิงอุษณีย์ นามปะเส มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 16.31
27 37599 เด็กชายสุริยะ สุ่มมาตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 10 พ.ค. 2566 17.03
28 37935 เด็กหญิงนิภาสิริ นามพิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 12 พ.ค. 2566 15.23
29 37970 เด็กหญิงเกตมณี น้อยศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 15 พ.ค. 2566 12.42
30 36550 เด็กชายอัษฎาวุธ บุตรเ มัธยมศึกษาปีที 3/13 24 พ.ค. 2566 15.32
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]