ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : คณิตศาสตร์สร้างสรรค์

28

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37038 เด็กหญิงปุณยนุช ประสงค์สุข มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 13.05
2 37033 เด็กหญิงณภัทรวิภา สืบสุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 13.05
3 37032 เด็กหญิงฑิฆัมพร รามศรีดา มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 13.05
4 37005 เด็กหญิงสุกัญญา ชารีวัน มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ค. 2566 13.06
5 37019 เด็กชายภูบดี ต้นงาม มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 13.09
6 37044 เด็กหญิงวิสุทธิพร จำปาโอ้ด มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 13.13
7 37036 เด็กหญิงปภาดา ศาลางาม มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 13.13
8 37045 เด็กหญิงศศิวิมล คงแสนแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 13.14
9 37048 เด็กหญิงอมรกานต์ ไชยโวหาร มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 13.14
10 37051 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ สุนทราวิฑูร มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 13.14
11 37046 เด็กหญิงศุภกานต์ สระแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 13.15
12 37015 เด็กชายธีรภพ กุมชาด มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 13.15
13 37012 เด็กชายณัฐเศรษฐ์ อุปนิตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 13.15
14 37025 เด็กหญิงกวินตรา มาระตา มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 13.20
15 37050 เด็กหญิงวรรณกร วงษ์สุคนธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 13.21
16 37042 เด็กหญิงภัทราพร แก้วทองมา มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 13.23
17 37026 เด็กหญิงกวิสรา ดงเรืองศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 13.24
18 37104 เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุตรศรีภูมิ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 10 พ.ค. 2566 13.25
19 37043 เด็กหญิงอุปมา วาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 13.51
20 37758 เด็กชายภูกวิน สีปูนนำ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 15.48
21 37525 เด็กหญิงทักษพร ชาวสวน มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 15.50
22 37719 เด็กหญิงกุลญธิดา คำบุญเกิด มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 15.55
23 36811 เด็กหญิงภัทรธิดา ประวิสุทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 10 พ.ค. 2566 15.55
24 37743 เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์ ปังสั มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 15.56
25 37536 เด็กหญิงวรรณวิษา ชารีชื่น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 15.57
26 37028 เด็กหญิงด.ญ.กัญนิชฐ์ชา ปุลา มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 11 พ.ค. 2566 09.41
27 37047 เด็กหญิงสโรชา โพธิ์เพชรเล็บ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 11 พ.ค. 2566 09.42
28 37025 เด็กหญิงกัญญารัตน์ พลเยี่ยม มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 11 พ.ค. 2566 10.54
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]