ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : คอมพิวเตอร์

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36852 เด็กชายชลสิทธิ์ ปะระทัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 12.10
2 36858 เด็กชายธีรภัทร หลาบมาลา มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 12.13
3 36857 เด็กชายธนากรชัย ศรีบุตดา มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 12.14
4 36148 เด็กชายศุกลวัฒน์ อำพา มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 12.15
5 37137 เด็กชายธีรโชติ ไปมา มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 10 พ.ค. 2566 12.16
6 36853 เด็กชายชวัชกร สุดสูง มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 12.16
7 37135 เด็กชายธนพัฒน์ ชุมมุง มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 10 พ.ค. 2566 12.16
8 36514 เด็กชายสหภูมิ โสภาพรม มัธยมศึกษาปีที 3/12 10 พ.ค. 2566 12.18
9 37791 เด็กชายศุภณัฐ เหลืองอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 10 พ.ค. 2566 12.20
10 37780 เด็กหญิงศุภมาศ พลสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 12.25
11 36851 เด็กชายกันสิปะ ละชั่ว มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 12.25
12 36134 เด็กชายกรเจตน์ รอดคง มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 12.25
13 37146 เด็กชายอาร์ชาวิน ฤทธาโย มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 10 พ.ค. 2566 12.26
14 36517 เด็กชายเสฏธวุฒิ มิตราช มัธยมศึกษาปีที 3/12 10 พ.ค. 2566 12.26
15 36518 นายอภิรักษ์ วิชัยศรี มัธยมศึกษาปีที 3/12 10 พ.ค. 2566 12.28
16 36149 เด็กชายศุภณัฐ หม่องพรม มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 12.28
17 36317 เด็กหญิงชาลิฎา วงษา มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 12.29
18 36507 เด็กชายพีรวัส หนูแก้ว มัธยมศึกษาปีที 3/12 10 พ.ค. 2566 12.36
19 36919 เด็กหญิงพุทธิดา พันโยศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 12.38
20 36319 เด็กหญิงณัฎฐณิชา แสงโทโพ มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 12.40
21 36328 นางสาวภัทลดา นนฤาชา มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 12.41
22 37745 เด็กชายณัฐวัฒน์ ไขศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 12.41
23 37594 เด็กชายฤทธิเกียรติ ล้ำลอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 10 พ.ค. 2566 12.41
24 36913 เด็กหญิงณิชานันท์ จูมเกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 12.44
25 12325 เด็กหญิงภัทรนันทน์ มะธิปิขัย มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 12.50
26 37173 เด็กชายเชาว์สวรรค์ หมู่บ้านม่วง มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 10 พ.ค. 2566 12.51
27 37678 เด็กชายศิลา ประกายสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 12 พ.ค. 2566 19.50
28 37677 เด็กชายวงศกร ราชแสง มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 12 พ.ค. 2566 19.58
29 37838 เด็กชายวีรภาพ กั้นพันขาง มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 12 พ.ค. 2566 20.03
30 37836 เด็กชายภูริณัฐ สมสะกีสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 12 พ.ค. 2566 20.06
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]