ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36502 เด็กชายธนโชติ เจิมแสน มัธยมศึกษาปีที 3/12 10 พ.ค. 2566 14.08
2 36512 เด็กชายวัชรากร สิงห์จันทร์ มัธยมศึกษาปีที 3/12 10 พ.ค. 2566 14.15
3 36506 เด็กชายปกป้อง มั่งมี มัธยมศึกษาปีที 3/12 10 พ.ค. 2566 14.21
4 36535 เด็กชายชลกร ศิริภักดิ์ มัธยมศึกษาปีที 3/13 10 พ.ค. 2566 14.23
5 36182 นายพีรัชชัย จะตุเทน มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 14.23
6 37889 เด็กหญิงปนัดดา หงส์ชารี มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 10 พ.ค. 2566 14.26
7 37654 เด็กหญิงศิรประภา จงผดุง มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 14.27
8 17298 นายธนินวัฒน์ อินธิแสง มัธยมศึกษาปีที 3/12 10 พ.ค. 2566 14.30
9 37252 เด็กชายขัติยะ กวางประชัน มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 10 พ.ค. 2566 14.37
10 37788 เด็กชายณัฐวัฒน์ กังขอนนอก มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 10 พ.ค. 2566 14.39
11 37793 เด็กชายอดิศร ปักเขตานัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 10 พ.ค. 2566 14.48
12 37784 เด็กชายจตุพร ดอนไสว มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 10 พ.ค. 2566 14.50
13 37799 เด็กหญิงเกสมาลี สังเจิด มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 10 พ.ค. 2566 15.06
14 36316 เด็กชายอัษฎา ศรีสุข มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 15.19
15 37260 เด็กชายธนภัทร มัชปาโต มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 10 พ.ค. 2566 15.21
16 37546 เด็กชายชินาธิป คุ้มชนะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 10 พ.ค. 2566 15.24
17 37896 เด็กหญิงวชิราภรณ์ สิงห์แก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 10 พ.ค. 2566 15.48
18 37888 เด็กหญิงปณิดา จุปะมัดตัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 10 พ.ค. 2566 15.48
19 37733 เด็กหญิงภัททิยา ชิณละวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 15.48
20 37876 เด็กชายวันชนะ หีบทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 10 พ.ค. 2566 16.03
21 37803 เด็กหญิงณัฐนิชา ไปมา มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 10 พ.ค. 2566 16.06
22 37816 เด็กหญิงวริศรา ดามิลี มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 16.06
23 37822 เด็กหญิงอรปรียา ตุยรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 10 พ.ค. 2566 16.06
24 37883 เด็กหญิงจีรชญา แสงใสย มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 10 พ.ค. 2566 16.42
25 37834 เด็กชายภัทราวุฒิ ปะกิคา มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 17.09
26 36504 นายนพรัตน์ สุวรรณะ มัธยมศึกษาปีที 3/12 10 พ.ค. 2566 17.24
27 37270 เด็กชายศตนัยท์ ปิดสาโย มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 10 พ.ค. 2566 17.51
28 37885 เด็กหญิงณิชากร แสนยะมูล มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 10 พ.ค. 2566 18.21
29 37898 เด็กหญิงวสุนทรา ประกิระนัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 10 พ.ค. 2566 19.32
30 37802 เด็กหญิงณัชชลิดา ปัญจะเนตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 10 พ.ค. 2566 21.02
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]