ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : การพยาบาลเบื้องต้น2

29

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34339 นางสาวพุทธิตา ไปใกล้ มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.13
2 34331 นางสาวณัฐณิชา วิถาทานัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.13
3 35585 นางสาวหทัยภัทร จุลศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 12.23
4 35580 นางสาวแพรทิพย์ เดชศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 12.23
5 35567 นางสาวจิตตา แจ่มสงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 12.26
6 35565 นางสาวกัณฐิกา สุวรรณปะกา มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.29
7 35552 นายธรรมวิสาข์ บัวสาย มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 10 พ.ค. 2566 12.29
8 34352 นางสาวอินทร์กรแก้ว นินทะราช มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 12.30
9 35578 นางสาวพิชญาภา มีฮาต มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.31
10 35584 นางสาวศุทธิณี ฉันทวี มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 12.42
11 35858 นางสาวภัทรนันท์ ปาปัดเถร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 12.46
12 35865 นางสาวศุภสุตา มะธิตะโน มัธยมศึกษาปีที่ 4/27 10 พ.ค. 2566 12.50
13 38005 นางสาวหฤทัย มะลาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 12.52
14 35940 นางสาวพรรณธิภา ไกรแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 12.52
15 38023 นางสาวกัลย์สุดา ตระการจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 12.52
16 38003 นางสาวรมิตา ดาราช มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 12.54
17 35947 นางสาวสุภัสสรา ภูแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 12.54
18 35774 นางสาวณัฏฐธิดา บุญถม มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 12.54
19 35861 นางสาววราภรณ์ อันทะวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 12.55
20 35855 นางสาวพิชามญชุ์ พรมโคตร มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 12.56
21 35805 นางสาวกนกพร ประวรรณมาตา มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 12.56
22 35832 นายปรัชญาวุฒิ ลาหล้าเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 12.57
23 35266 นางสาววิราพร ศรีโสภา มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 12.58
24 38024 นางสาวนิลาวัลย์ สุนทวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 13.00
25 38037 นางสาวศศินา รูปโฉม มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 13.00
26 35838 นายวิทยา ข้อยุ้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 13.00
27 35253 นางสาวจุฑามาศ สอิ้งทอง มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 13.00
28 38063 นางสาวอิสริยาภรณ์ ไหมหรือ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 13.13
29 38034 นางสาวไปรยา วรรณปะเถาว์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 16.57
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]