ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2567

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ชุมนุมถ่ายภาพ

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 35653 นางสาวนิติภรณ์ วิถาทานัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 27 พ.ค. 2567 09.26
2 36552 นางสาวกวิตรา สิทธิภา มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 27 พ.ค. 2567 10.12
3 38716 นายภูวดล ทุมพร มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 27 พ.ค. 2567 10.41
4 36561 นางสาวเบญญาภา นาเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 27 พ.ค. 2567 11.44
5 36454 นายกฤตยชญ์ ไกจือ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 27 พ.ค. 2567 11.54
6 35223 นางสาวปณาลี บุญมายันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 27 พ.ค. 2567 12.06
7 37395 นางสาวปารวีย์ ขำเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 27 พ.ค. 2567 12.06
8 35191 นางสาวศิริยาภรณ์ โบราณมูล มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 27 พ.ค. 2567 12.08
9 35269 นางสาวอรปรีญา พรมแพน มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 27 พ.ค. 2567 12.22
10 35615 นางสาวพรพรรณ ไมตรีจิตเกื้อกูล มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 27 พ.ค. 2567 12.31
11 35895 นางสาวนันทน์ชนก เพชรหนองชุม มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 27 พ.ค. 2567 13.09
12 35603 นางสาวณัฐชะนันท์ กลิ่นสุคนธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 27 พ.ค. 2567 13.14
13 35623 นางสาวสรัญญ่า วงษาปันนา มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 27 พ.ค. 2567 13.18
14 35876 นายทักษ์ดนัย นนทะชัย มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 27 พ.ค. 2567 13.19
15 35857 นางสาวพิลาศลักษณ์ สกุลจร มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 27 พ.ค. 2567 13.22
16 35219 นางสาวชุติกาญต์ เทียบลา มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 27 พ.ค. 2567 13.38
17 36162 นางสาวนวพร วิชานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 27 พ.ค. 2567 14.03
18 36134 นายกรเจตน์ รอดคง มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 27 พ.ค. 2567 14.07
19 36169 นางสาวมนัสมนต์ เกศศรีพงษ์ศา มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 27 พ.ค. 2567 14.07
20 34911 นางสาวศุภลักษณ์ สายชารี มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 27 พ.ค. 2567 14.09
21 34895 นางสาวญาณิศา เพชรอาษา มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 27 พ.ค. 2567 14.09
22 35112 นางสาวอริสา จันทพรม มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 27 พ.ค. 2567 14.09
23 34903 นางสาวพิมพ์มนัส อิงอาจ มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 27 พ.ค. 2567 14.10
24 34896 นางสาวณัฐวรา สูงเนิน มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 27 พ.ค. 2567 14.12
25 35069 นางสาวอฐิติยา โยอาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 27 พ.ค. 2567 14.16
26 35838 นายวิทยา ข้อยุ้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 27 พ.ค. 2567 14.21
27 38030 นายศุภกฤษฎิ์ สิงสา มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 27 พ.ค. 2567 14.21
28 36230 นายศตายุ โพธิ์พยัคฆ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 27 พ.ค. 2567 14.21
29 35640 นายอริสร พาฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 27 พ.ค. 2567 14.22
30 35478 นายภูมิภัทร ดงปะขา มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 27 พ.ค. 2567 14.22
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]