ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ชุมนุมถ่ายภาพ

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34362 นายปภังกร จรรยารุ่งทวี มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.16
2 36656 นายอิสระ ปาสานะเก มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.20
3 34647 นายธีรัช ชุมสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.20
4 34155 นางสาวสุชานรี นามศรี มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.22
5 36655 นายวิชาวุฒิ รัตนสังข์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.22
6 23795 นางสาวอรดา เนื่องโพธิ มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 10 พ.ค. 2566 12.22
7 37342 นางสาวฐิตินันต์ กุลนาค มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 10 พ.ค. 2566 12.22
8 34521 นายปิติพงษ์ เปียทอง มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.22
9 35149 นางสาวสวภาว์ อาระหัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 10 พ.ค. 2566 12.23
10 34913 นายพชร ปิดสาโย มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 10 พ.ค. 2566 12.24
11 37340 นายชิติพัทธ์ ประทุมรุ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 10 พ.ค. 2566 12.24
12 36723 นายโชคชัย มัดถาปะโท มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 12.26
13 34917 นายทักษ์ดนัย น้อยมี มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 10 พ.ค. 2566 12.26
14 35660 นางสาววริศรา ห่วงทองหลาง มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 12.27
15 36705 นางสาวณัชชา ไชยสงคราม มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 10 พ.ค. 2566 12.31
16 36707 นางสาววราภรณ์ ดีเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 10 พ.ค. 2566 12.31
17 34668 นางสาวมณีรัตน์ ธรรมมา มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 10 พ.ค. 2566 12.31
18 35628 นายคุนานนต์ เเสนศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 12.33
19 35219 นางสาวชุติกาญต์ เทียบลา มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 10 พ.ค. 2566 12.38
20 37395 นางสาวปารวีย์ ขำเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 10 พ.ค. 2566 12.39
21 35223 นางสาวปณาลี บุญม มัธยมศึกษาปีที่ 5/14 10 พ.ค. 2566 12.40
22 34590 นางสาวศิลิลักษณ์ ปัดคำ มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 10 พ.ค. 2566 12.40
23 35191 นางสาวศิริยาถรณ์ โบราณมูล มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 10 พ.ค. 2566 12.40
24 36636 นางสาวฐิติชญา พรมโคตร มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.40
25 35269 นางสาวอรปรีญา พรมแพน มัธยมศึกษาปีที่ 5/14 10 พ.ค. 2566 12.40
26 36050 นางสาวกมลลัก แซ่ฮ้อ มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 10 พ.ค. 2566 12.41
27 36706 นางสาวพัชรภรณ์ ปั้นทอง มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 10 พ.ค. 2566 12.41
28 34671 นางสาวศศิธร รสหอม มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 10 พ.ค. 2566 12.42
29 37396 นางสาวปาริฉัตร ทันบาล มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 10 พ.ค. 2566 12.48
30 34318 นายจีรภัทร ธุระสิท มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 10 พ.ค. 2566 13.44
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]