ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ซูโดกุ ม.ต้น

27

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36151 เด็กหญิงกรองวลี คำแหงพล มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 12.20
2 36146 เด็กชายรัฐศาสตร์ เตชะนอก มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 12.20
3 36156 เด็กหญิงณัฐกิตติ หิตายะโส มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 12.20
4 36260 เด็กชายณัฐพงษ์ สุกใส มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 12.26
5 36270 เด็กชายเมธาวิน ปนัดสาโก มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 12.26
6 36188 นางสาวกาญน์ญาดา มูลแวง มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 12.28
7 36255 นายกัปปภัทร สวาศรี มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 12.37
8 36296 เด็กชายณัฐปกรณ์ ดวงจันทร์โชติ มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 12.45
9 36141 เด็กชายธนาวิน พันธ์จันทร์ มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 12.49
10 36814 เด็กชายทักษ์ดนัย แสงเกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 12.55
11 36821 เด็กชายวิรุฬห์ โพธิ์เกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 12.55
12 36822 เด็กชายเสฏฐวุฒิ เหล่าสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 12.56
13 36948 เด็กหญิงนลินทิพย์ สมศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 12.56
14 36819 เด็กชายพัทรพล สาโก มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 12.56
15 36204 เด็กหญิงภรณ์พิชญา ดวงจันทร์โชติ มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 12.57
16 36817 เด็กชายปัญณวิทย์ พัฒอำพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 12.57
17 36187 เด็กหญิงกัลยณัฐ ประนิล มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 13.01
18 37701 เด็กหญิงสิรภัทร รัชอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10 พ.ค. 2566 13.07
19 37702 เด็กหญิงสุภินญา สมอคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10 พ.ค. 2566 13.14
20 36942 เด็กหญิงชมภูนุช โพธิ์สว่าง มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 13.24
21 37843 เด็กหญิงจอมขวัญ คำนึง มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 14.15
22 37857 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เหลา มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 14.18
23 37850 เด็กหญิงนิรดา ปักกังเวสัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 14.20
24 37765 เด็กหญิงชัชญาภา ลาอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 14.21
25 37978 เด็กหญิงพรชิตา ปักกังเวสัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 10 พ.ค. 2566 15.34
26 36179 เด็กชายนพรุจ จุปะมัตตัง มัธยมศึกษาปีที 3/4 24 พ.ค. 2566 15.37
27 37726 เด็กหญิงดาริสา ปานา มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 25 พ.ค. 2566 11.31
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]