ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

19

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37912 เด็กชายณัฐพงศ์ ธรรมสา มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 พ.ค. 2566 13.09
2 37571 เด็กหญิงพิชญ์สินี ศรีโนนยาง มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 10 พ.ค. 2566 14.12
3 37565 เด็กหญิงญาดา ดงอุทิศ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 10 พ.ค. 2566 15.28
4 37865 เด็กชายญาณวรุตน์ นนทะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 10 พ.ค. 2566 15.35
5 37577 เด็กหญิงวริศรา ปาปะพัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 10 พ.ค. 2566 15.57
6 37734 เด็กหญิงภัทรธิดา สร้อยสม มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 17.45
7 37951 เด็กชายชัยธวัช มานิมนต์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 10 พ.ค. 2566 18.33
8 37820 เด็กหญิงสุภาวิณีย์ สีมะรมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 10 พ.ค. 2566 18.55
9 37910 เด็กชายณัชพล ตันสมรส มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 พ.ค. 2566 19.44
10 37597 นายมีสุข ปึ่งพรม มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 11 พ.ค. 2566 06.16
11 37572 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส คำประสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 11 พ.ค. 2566 08.04
12 3658_ เด็กหญิงสุชาดา ปาปะชะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 12 พ.ค. 2566 15.30
13 37255 เด็กชายณัฐกรณ์ บุราคร มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 24 พ.ค. 2566 15.00
14 37253 เด็กชายจิรภัทร จําปาโอ้ก มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 24 พ.ค. 2566 15.01
15 37262 เด็กชายนนทพัฒน์ ปัตตานี มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 24 พ.ค. 2566 15.01
16 37263 เด็กชายนัทธพงค์ อามาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 24 พ.ค. 2566 15.13
17 37271 เด็กชายอนุชา สงทะลา มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 24 พ.ค. 2566 15.22
18 37269 เด็กชายวรพรต พลล้ำ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 24 พ.ค. 2566 15.34
19 37553 เด็กชายธนวัฒน์ เเสงโทโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 25 พ.ค. 2566 12.17
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]