ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : นาฏศิลป์ ม.ต้น

29

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36235 เด็กหญิงจารุวรรณ วรพันธ์ุ วรพันธ์ุ มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.17
2 37720 เด็กหญิงจิรัชยา พิลาสันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 12.49
3 37973 เด็กหญิงธัญญารัตน์ มีสูนย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 10 พ.ค. 2566 13.03
4 37979 เด็กหญิงพัฒนรินทร์ อินพรหมมา มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 10 พ.ค. 2566 13.06
5 37717 เด็กชายเมธาสิทธิ์ ภวภูตานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 13.06
6 37769 เด็กหญิงธิดารัตน์ จันดอก มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 13.08
7 36472 เด็กชายศุภณัฐ สืบสิงห์ มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 13.14
8 36368 เด็กหญิงวิชนาถ โยทานันท์ มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 13.15
9 37941 เด็กหญิงลภัศกร จันทแสง มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 พ.ค. 2566 13.15
10 37016 เด็กชายปภังกร แก้วธานี มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 13.15
11 37939 เด็กหญิงภัทรธิดา ชิณหงส์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 พ.ค. 2566 13.18
12 37010 เด็กชายชนาธิป มุงปุก มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 13.24
13 37928 เด็กหญิงกนกรัตน์ ติณณ์นิธิศ มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 พ.ค. 2566 13.25
14 37934 เด็กหญิงนารากร คำพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 พ.ค. 2566 13.26
15 37062 เด็กชายศิวกร เอื้อโสภา มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 13.27
16 37930 เด็กหญิงจีรญาดา ด่านลี มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 พ.ค. 2566 13.30
17 36848 เด็กหญิงอรุณยุภา แก้วภา มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 13.33
18 37942 เด็กหญิงวิกาญดา พุฒเขียว มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 พ.ค. 2566 13.34
19 37195 เด็กหญิงธิดากานต์ จอมศรีกระยอม มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 10 พ.ค. 2566 13.37
20 37893 เด็กหญิงมิ่งขวัญ ลือเกียงคำหล้า มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 10 พ.ค. 2566 13.41
21 37932 เด็กหญิงชนกานต์ มั่งสูงเนิน มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 พ.ค. 2566 13.42
22 37905 เด็กชายแคสเปี้ยน แอสคิม มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 พ.ค. 2566 13.42
23 37849 เด็กหญิงนภัทธิญา ปะวะภูทะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 12 พ.ค. 2566 15.19
24 37763 เด็กหญิงกิโน ปาปะทา มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 15 พ.ค. 2566 12.30
25 37957 เด็กชายธวัชชัย ศรีเฮียง มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 15 พ.ค. 2566 12.34
26 37651 เด็กหญิงพิยะดา วรรณจงคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 16 พ.ค. 2566 06.54
27 37940 เด็กหญิงภัทรวดี บิลชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 24 พ.ค. 2566 07.20
28 37971 เด็กหญิงจิรายุ อัศวภูมิ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 24 พ.ค. 2566 15.45
29 37643 เด็กหญิงประภาพร พลเรือว มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 24 พ.ค. 2566 15.49
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]