ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : แนะแนว ม.ต้น

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36160 เด็กหญิงธนพร ปาปะไมล์ มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 12.14
2 36393 นางสาวณัฐณิชา ปฏิสัจจ์ มัธยมศึกษาปีที 3/9 10 พ.ค. 2566 12.25
3 36413 เด็กหญิงอชิรญาณ์ บุตะกะ มัธยมศึกษาปีที 3/9 10 พ.ค. 2566 12.25
4 36408 เด็กหญิงศิรภัสสร วันไชย มัธยมศึกษาปีที 3/9 10 พ.ค. 2566 12.26
5 36240 เด็กหญิงธนวรรณ กมุทรัตน์ มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.28
6 36234 เด็กหญิงขวัญชนก จันทรัตน์ มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.29
7 36248 เด็กหญิงรวินท์นิภา ประเกาทัน มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.33
8 36390 นางสาวกวินธิดา โคเคน มัธยมศึกษาปีที 3/9 10 พ.ค. 2566 12.41
9 36391 เด็กหญิงชลธิชา ละดาวัลย์ มัธยมศึกษาปีที 3/9 10 พ.ค. 2566 12.44
10 36395 นางสาวนริสรา ชินชาด มัธยมศึกษาปีที 3/9 10 พ.ค. 2566 12.45
11 37020 เด็กชายยุทธนา อัตเนย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 12.47
12 37018 เด็กชายเพชรศิวะ จำปาเกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 12.48
13 37023 เด็กชายรัฐภูมิ ตรีศูนย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 12.48
14 37022 เด็กชายรัชชานนท์ วงษ์ภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 12.49
15 36389 นายเอกภัทร ลือโสภา มัธยมศึกษาปีที 3/9 10 พ.ค. 2566 12.50
16 37013 เด็กชายธนกฤต ศรีพิษ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 12.51
17 36380 นายประสบโชค ราห์มัน มัธยมศึกษาปีที 3/9 10 พ.ค. 2566 12.53
18 37021 เด็กชายรักชาติ บุญหล้า มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 12.54
19 36456 เด็กชายคุณานนท์ อำพินธ์ มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 12.55
20 37532 เด็กหญิงพิมพ์พิศา สีเชียงหา มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 12.57
21 37531 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา มหาสารคาม มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 12.57
22 37537 เด็กหญิงวิภาวี คำสมัย มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 12.57
23 36378 เด็กชายธนโชติ ภูฮง มัธยมศึกษาปีที 3/9 10 พ.ค. 2566 12.59
24 37707 เด็กชายดบัสวิน ทรัพย์คำจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 13.00
25 37732 เด็กชายพิชณุตม์ ชาปัญญา มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 13.00
26 36382 เด็กชายพีรวิชญ์ ปิตโต มัธยมศึกษาปีที 3/9 10 พ.ค. 2566 13.18
27 37261 เด็กชายธีพันธ์ธรณ์ พรหล่อ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 10 พ.ค. 2566 14.03
28 36845 เด็กหญิงชาลิสา ม่วงมูล มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 17.10
29 36832 เด็กหญิงชนกนาถ อบภิรมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 17.10
30 36519 เด็กหญิงกรกนก กุมชาด มัธยมศึกษาปีที 3/12 10 พ.ค. 2566 21.29
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]