ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : เปิดโลกสังคม

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36167 นางสาวพัชราภา ปาปะเต มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 12.13
2 36363 เด็กหญิงมณิสรา ฝนใจเมือง มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 12.13
3 36172 เด็กหญิงอทิติยา ตองตาสี มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 12.14
4 36152 เด็กหญิงกัญญพัชร จันทศร มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 12.16
5 36150 นางสาวกชพร มาตจินดา มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 12.16
6 36168 เด็กหญิงแพรวา สีชะนะ มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 12.17
7 36364 เด็กหญิงรัตธภร ดาเหลา มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 12.19
8 36165 เด็กหญิงปริชญา ชารัมย์ มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 12.19
9 36169 เด็กหญิงมนัสมนต์ เกศศรีพงษ์ศา มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 12.22
10 36163 เด็กหญิงนาตาลี ชาไชย มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 12.22
11 36162 เด็กหญิงนวพร วิชานนท มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 12.23
12 36371 เด็กหญิงสุภาวิตา สายสมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 12.26
13 36357 เด็กหญิงณัฐณิชา ไปพบ มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 12.27
14 36155 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี พวงเพชร มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 12.40
15 11525 เด็กชายภานุวัฒน์ ชุมดี มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 12.45
16 36261 เด็กชายณัฐวุฒิ คำหงษา มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 12.54
17 36266 เด็กชายพงศธร ดงเสือ มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 12.54
18 36137 เด็กชายจันทกานต์ พิทักษ์พล มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 12.55
19 36269 เด็กชายภัทรพงศ์ ปะกิระณา มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 12.59
20 36147 เด็กชายวิชญะ บุญประกอบ มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 12.59
21 36256 เด็กชายชนชน สุทธิเภท มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 12.59
22 36218 นายฐิติกร สัณฐิติบวร มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 13.01
23 36191 เด็กหญิงณัฐวิภา ทองนพคุณ มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 13.03
24 36135 เด็กชายกรวิชญ์ หิงสันเทียะ มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 13.03
25 36142 นายธรรมนูญ อรุณโน มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 13.04
26 36139 เด็กชายธนภูมิ ภูวรรณา มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 13.04
27 36140 เด็กชายธนรัตน์ จำปาโอ้ก มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 13.14
28 37968 เด็กชายสุวิจักษณ์ เขตแวงควง มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 10 พ.ค. 2566 13.18
29 37056 เด็กชายธนวัฒน์ ชาวไพร มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 13.52
30 36178 เด็กชายธนพัฒน์ คำมี มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 15.25
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]