ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : สังคมศึกษา

29

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37704 เด็กชายกฤษณะ สีเนตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 12.24
2 37040 เด็กหญิงพัชรินทร์ อักษร มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 12.30
3 37031 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ มะลาศูนย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 13.04
4 37030 เด็กหญิงชญาภัทร ยางนอก มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 13.06
5 37592 เด็กชายภิไธยนรินทร์ ศิริทาน มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 10 พ.ค. 2566 13.07
6 37904 เด็กชายกรวิชญ์ ราชแสง มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 พ.ค. 2566 13.42
7 37608 เด็กหญิงปนัดดา ลาวัลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 10 พ.ค. 2566 14.00
8 37916 เด็กชายธนภัทร งดสันเทียะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 พ.ค. 2566 14.03
9 37611 เด็กหญิงพชรพรรณ ขันธะบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 10 พ.ค. 2566 14.22
10 37243 เด็กหญิงปภาวรินท์ มั่งมี มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 10 พ.ค. 2566 14.49
11 37239 เด็กหญิงญ​า​ฐิติ​กา​ บุญ​ศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 10 พ.ค. 2566 14.49
12 37238 เด็กหญิงชาลิสา ปาปะเต มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 10 พ.ค. 2566 15.16
13 37248 เด็กหญิงวารุณีย์ มลามาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 10 พ.ค. 2566 15.16
14 37231 เด็กชายสหรัฐ วันเว มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 10 พ.ค. 2566 15.18
15 37225 เด็กชายรัฐศาสตร์ ท้าวบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 10 พ.ค. 2566 15.18
16 37221 เด็กชายพงศกร บุปผา มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 10 พ.ค. 2566 15.18
17 37213 เด็กชายเจษฎาภรณ์ อักษรพิมพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 10 พ.ค. 2566 15.18
18 37570 เด็กหญิงปิยมณี มาลาหอม มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 10 พ.ค. 2566 15.32
19 38753 เด็กหญิงปิยนุช บุญเครือ มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 15.43
20 37845 เด็กหญิงจิรัชยา ภูตะดา มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 15.43
21 37819 เด็กหญิงสุภณิฏา ลาดบาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 10 พ.ค. 2566 16.00
22 37589 เด็กชายพีรพัฒน์ ชาวพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 10 พ.ค. 2566 16.37
23 37909 เด็กชายชญานิน เสริฐเมืองปัก มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 พ.ค. 2566 17.12
24 37669 เด็กชายตะวัน นามมนตรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10 พ.ค. 2566 17.17
25 37887 เด็กหญิงนันทิยา ฤาโสภา มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 10 พ.ค. 2566 17.35
26 37846 เด็กหญิงชริ​ศ​รา​ โพธิ มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 18.21
27 37228 เด็กชายวีระวุฒิ ปะเทนันตา มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 10 พ.ค. 2566 21.11
28 37101 เด็กชายศฒพล กระทุ่มขันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 23 พ.ค. 2566 20.10
29 37882 เด็กหญิงจารุพรรณ จันทะศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 25 พ.ค. 2566 13.06
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]