ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ภาษาจีน

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36158 นางสาวดวงกมล พันสุภา มัธยมศึกษาปีที 3/3 10 พ.ค. 2566 12.18
2 36988 เด็กหญิงจงกลรัตน์ สมนัส มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ค. 2566 12.38
3 36847 เด็กหญิงอรอุมา หาฉวี มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 12.48
4 36959 เด็กหญิงภัทรวดี ศรีบุญเรือง มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 12.48
5 36997 เด็กหญิงพัทธราพร ชาวหนอง มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ค. 2566 12.51
6 36963 เด็กหญิงเมธาวี กล้าหาญ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 12.52
7 36994 เด็กหญิงนุชวรา วิลาจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ค. 2566 12.52
8 36960 เด็กหญิงภัทรวี ชะโร มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 12.52
9 37560 เด็กหญิงกัญญานัฐ สุปะทัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 10 พ.ค. 2566 12.56
10 36947 เด็กหญิงธันวรัตน์ บุญสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 12.57
11 36950 เด็กหญิงบัญฑิตา เเก้สภา มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 12.57
12 37002 เด็กหญิงรัตนภรณ์ เคนบ้านเป้า มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ค. 2566 13.00
13 36199 เด็กหญิงปิยฉัตร ศิลาเกษ มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 13.00
14 36193 เด็กหญิงณิษฐ์ชลีย์ วิชัยสุทร มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 13.03
15 37738 เด็กหญิงวิณพา จันละคร มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 13.04
16 36384 เด็กชายรัชต์ฐาณกร ต.เจริญ มัธยมศึกษาปีที 3/9 10 พ.ค. 2566 13.04
17 36387 เด็กชายสุกฤษพล ปักกังวะยัง มัธยมศึกษาปีที 3/9 10 พ.ค. 2566 13.04
18 36879 เด็กหญิงพิชญธิดา มะลาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 13.04
19 36872 เด็กหญิงชลิดา กงจันดา มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 13.04
20 36989 เด็กหญิงจิรัชยา ไปวันเสาร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ค. 2566 13.04
21 37041 เด็กหญิงพิมพ์มาดา รชตะนันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 10 พ.ค. 2566 13.05
22 37663 เด็กหญิงไอรินทร์ดา แหมไธสงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 13.06
23 36986 เด็กหญิงกมลวรรณ สินกิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ค. 2566 13.06
24 37007 เด็กหญิงอรปรียา บุพเต มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ค. 2566 13.07
25 36961 เด็กหญิงภานุชนาถ ชาวพงษ์ ชาวพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 13.09
26 36955 เด็กหญิงพรชิตา อนุชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 13.09
27 37000 เด็กหญิงพิมอัปสร ปักโคทานัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ค. 2566 13.09
28 36381 เด็กชายปริญญา ลาวัลย์ มัธยมศึกษาปีที 3/9 10 พ.ค. 2566 13.10
29 37771 เด็กหญิงปุญญาพัฒน์ ทองทับคง มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 13.51
30 12483 เด็กหญิงอมลมณี ภูกองชนะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 15.25
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]