ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ROV (E-Sport)

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34328 นายพงศภัค นามสมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.09
2 36652 นางสาวอารีรัตน์ วัฒนสุข มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 12.09
3 34292 นางสาวธิดารัตน์ ขันอุทธา มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.10
4 36692 นายธีรพัฒน์ ไปใหล้ มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 12.10
5 34260 นางสาวพิริสา บุตรวิชา มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 10 พ.ค. 2566 12.11
6 34841 นายสหรัฐ ภูศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 12.11
7 34916 นายชิษณุพงศ์ ภาระโข มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 12.11
8 34663 นายอภินันท์ อารพล มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 12.11
9 34475 นายชนากร อรรคแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.11
10 35470 นายชิษณุพงศ์ ปะไม มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.12
11 34807 นายพงษ์นรินทร์ จรบุรมณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 12.12
12 36051 นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณธาดา มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 10 พ.ค. 2566 12.12
13 34323 นายนชวนนท์ กองบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.12
14 35571 นางสาวณัฐชยา ขีนา มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 12.13
15 34479 นายพีรภัทร ไปวันเสาร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.13
16 37415 นายวสันต์ ปะกิคะ มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 12.13
17 36626 นายกฤษณศักดิ์ อุทรตัน มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.13
18 35875 นายทวีชัย ปทุมพร มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 12.13
19 35575 นางสาวธิติพร บุญน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 12.13
20 36691 นายฐาปกรณ์ สีสิ่ว มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 12.13
21 35469 นายคลังปกรณ์ ชินชะนะ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 12.13
22 36634 นายสุรเสกข์ บริวาร มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.13
23 35521 นายเสฏฐวุฒิ ศรีภาร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 12.17
24 35008 นายวงศธร มูลบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 10 พ.ค. 2566 12.59
25 34288 นางสาวชลลดา กัณหา มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 16.46
26 35000 นายทยากร วิเชาว์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 16.48
27 34291 นางสาวณัฐสุดา ปะภาวะเต มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 16.49
28 34309 นางสาวอาทิตยา ไชยธานี มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 16.49
29 34302 นางสาวสิทธิสินี แก้วจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 16.52
30 34313 นางสาวไอรินทร์ ชะชิกุล มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 16.52
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]