ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : จิตวิทยา

28

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37541 เด็กหญิงอภิญญา คณะศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 12.32
2 37543 เด็กหญิงอารยา ปินะสา มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 12.45
3 37540 เด็กหญิงอภิชาดา โสภาไฮ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 12.54
4 36920 เด็กหญิงแพรวา สารบาล มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 12.54
5 37524 เด็กหญิงณิชาภัทร เพ็งล้อง มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 12.55
6 36928 เด็กหญิงอลิชา อรรถวรวินิจ มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 12.55
7 37653 เด็กหญิงลภัสริน ปาปะชะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 12.58
8 37533 เด็กหญิงภัคจิรา ปาปะเถ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 13.01
9 37511 เด็กหญิงภัณฑิรา ชารีวัลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 13.02
10 37077 เด็กหญิงปริยากร คำมี มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 13.04
11 36185 เด็กหญิงกวิสรา ราหา มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 13.06
12 36192 เด็กหญิงณันทิภัคค์ ธนสินบวรศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 13.06
13 36198 เด็กหญิงประติถา ปัตถาัง มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 13.06
14 36210 เด็กหญิงศุภัตธนา ปะวะศรี มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 13.06
15 37117 เด็กหญิงวรวีร์ ภูผาสุข มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 10 พ.ค. 2566 13.07
16 37538 เด็กหญิงสุรีภรณ์ ปองไป มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 13.10
17 37159 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา คุณแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 10 พ.ค. 2566 13.11
18 37691 เด็กหญิงปิยนัดดา สีชะนะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10 พ.ค. 2566 13.12
19 37006 เด็กหญิงสุภัคพร บุญบาล มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ค. 2566 13.12
20 37162 เด็กหญิงภานรินทร์ สุปะเทา มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 10 พ.ค. 2566 13.13
21 37196 เด็กหญิงนิศารัตน์ เมฆขาว มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 10 พ.ค. 2566 13.16
22 37083 เด็กหญิงรุจิรัตน์ สุขากาศ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 13.22
23 37578 เด็กหญิงวิรากานต์ หัดที มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 10 พ.ค. 2566 13.28
24 37066 เด็กหญิงกฤติมา ประวิสุทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 13.30
25 36175 นายชนะพล พรดี มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 13.30
26 36181 เด็กชายปณิธาน หิตายะโส มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 13.48
27 36916 เด็กหญิงปภาวรินท์ หงษ์ประสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 14.40
28 36275 เด็กหญิงกัลยกร ศิริกุล มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 15.56
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]