ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2567

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ภาษาไทย

16

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37187 เด็กหญิงญาณิศา ครองสี มัธยมศึกษาปีที 3/12 27 พ.ค. 2567 12.22
2 37193 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ปาปัง มัธยมศึกษาปีที 3/12 27 พ.ค. 2567 12.22
3 37198 เด็กหญิงเปรมยุดา คุณสีขาว มัธยมศึกษาปีที 3/12 27 พ.ค. 2567 12.37
4 37196 เด็กหญิงนิศารัตน์ เมฆขาว มัธยมศึกษาปีที 3/12 27 พ.ค. 2567 13.29
5 38194 เด็กหญิงกชพร พรมโกน มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 27 พ.ค. 2567 13.55
6 37760 เด็กชายวงศ์วริษ ปัดสี มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 27 พ.ค. 2567 16.25
7 37814 เด็กหญิงรัตตินันท์ กรกานก กรกานก มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 27 พ.ค. 2567 16.47
8 37807 เด็กหญิงด.ญ.ปาริชาติ ศรีมาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 27 พ.ค. 2567 17.01
9 38450 เด็กหญิงโศภิตปภา แก้วมหาชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 27 พ.ค. 2567 17.10
10 38560 เด็กชายบุญมี ประสมศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 29 พ.ค. 2567 12.49
11 37820 เด็กหญิงสุภาวิณีย์ สีมะรมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 29 พ.ค. 2567 15.21
12 38389 เด็กชายอภิวรรณ์ บุษญสา มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 29 พ.ค. 2567 15.39
13 38481 เด็กหญิงทิพย์กมล ปะนัดต มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 29 พ.ค. 2567 15.41
14 38478 เด็กหญิงกมลรัตน์ พันเดช มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 29 พ.ค. 2567 15.52
15 38644 เด็กหญิงจันทรวิภา พุทธาหอม มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 29 พ.ค. 2567 16.06
16 38651 เด็กหญิงปัณณิกา จันดี มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 29 พ.ค. 2567 21.36
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]