ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : วิทยาศาสตร์

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37770 เด็กหญิงปิยะนันท์ วันทายุทธ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 12.19
2 36589 นายพชร ยะชมภู มัธยมศึกษาปีที 3/14 10 พ.ค. 2566 12.48
3 36593 เด็กชายพีรพล ชัยธานี้ มัธยมศึกษาปีที 3/14 10 พ.ค. 2566 12.48
4 36596 เด็กชายรังษิมันต์ ศรีสารคาม มัธยมศึกษาปีที 3/14 10 พ.ค. 2566 12.48
5 36571 นางสาวสิริพักตร์ ปักเกโส มัธยมศึกษาปีที 3/13 10 พ.ค. 2566 12.57
6 37555 เด็กชายธันวา อนุสัตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 10 พ.ค. 2566 12.59
7 36563 นางสาวพรพนม แย้มพยุง มัธยมศึกษาปีที 3/13 10 พ.ค. 2566 13.00
8 36553 นางสาวจิรัชญา ลดาวัลย์ มัธยมศึกษาปีที 3/13 10 พ.ค. 2566 13.01
9 36537 เด็กชายณัฐวุฒิ จันทะมะณี มัธยมศึกษาปีที 3/13 10 พ.ค. 2566 13.02
10 36536 เด็กชายณัฐวัชร์ ปาสาเนย์ มัธยมศึกษาปีที 3/13 10 พ.ค. 2566 13.04
11 36546 เด็กชายลัสกร อูปแก้ว มัธยมศึกษาปีที 3/13 10 พ.ค. 2566 13.04
12 36538 เด็กชายทักษ์ดนัย ชัยบุรี มัธยมศึกษาปีที 3/13 10 พ.ค. 2566 13.04
13 36548 เด็กชายวันชนะ มาแก้ว มัธยมศึกษาปีที 3/13 10 พ.ค. 2566 13.04
14 36611 เด็กหญิงลินลดา นามเพ็ง มัธยมศึกษาปีที 3/14 10 พ.ค. 2566 13.06
15 36609 เด็กหญิงดารากานต์ มาน้อย มัธยมศึกษาปีที 3/14 10 พ.ค. 2566 13.10
16 36544 เด็กชายภูริวัฒน์ อามาตย์ มัธยมศึกษาปีที 3/13 10 พ.ค. 2566 13.12
17 36564 เด็กหญิงพัชรินทร์ ซื่อสัตย์ มัธยมศึกษาปีที 3/13 10 พ.ค. 2566 13.12
18 36569 เด็กหญิงศศิภรณ์ กิลี มัธยมศึกษาปีที 3/13 10 พ.ค. 2566 13.15
19 36600 เด็กชายศุภขัย หงษาวงค์ มัธยมศึกษาปีที 3/14 10 พ.ค. 2566 13.15
20 36568 เด็กหญิงศศิณา ภูมิภักดิ์ มัธยมศึกษาปีที 3/13 10 พ.ค. 2566 13.16
21 36572 เด็กหญิงสุพิชญา ชารีชื่น มัธยมศึกษาปีที 3/13 10 พ.ค. 2566 13.16
22 36606 เด็กหญิงเขมนิจ สุทธิเจริญ มัธยมศึกษาปีที 3/14 10 พ.ค. 2566 13.19
23 36554 เด็กหญิงชลดา ปะกินะโม มัธยมศึกษาปีที 3/13 10 พ.ค. 2566 13.21
24 36557 นางสาวทิฆัมพร อินธิแสง มัธยมศึกษาปีที 3/13 10 พ.ค. 2566 13.23
25 36608 นางสาวฐาปณี เผื่อนทอง มัธยมศึกษาปีที 3/14 10 พ.ค. 2566 13.30
26 36610 เด็กหญิงภัทรธิดา ชัยบุรี มัธยมศึกษาปีที 3/14 10 พ.ค. 2566 13.43
27 36555 เด็กหญิงญาณัจฉรา อุตตะโชติ มัธยมศึกษาปีที 3/13 10 พ.ค. 2566 13.43
28 36595 เด็กชายมาวิน สกุลจร มัธยมศึกษาปีที 3/14 10 พ.ค. 2566 13.58
29 36588 เด็กชายนิพล ปะสังคะเต มัธยมศึกษาปีที 3/14 10 พ.ค. 2566 14.04
30 37839 เด็กชายศุภวิชญ์ คำอาจ มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 14.47
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]