ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ปลูกพืชออแกนิก

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37241 เด็กหญิงนีรชา ฟอกกลาง มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 10 พ.ค. 2566 12.50
2 36891 เด็กชายจิรเดช วรศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 12.50
3 36895 เด็กชายธนดล แก้วสูงเนิน มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 12.50
4 36900 เด็กชายพัชรพล ปุบำพะเว มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 12.50
5 36897 เด็กชายนิติธร ทอนเสาร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 12.51
6 36894 เด็กชายดุษฎี อินทร์ไชย มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 12.51
7 36890 เด็กชายด.ช.กฤษณพล การะน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 12.51
8 36901 เด็กชายพัสกร ศรีสว่าง มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 12.52
9 36899 เด็กชายพงษ์วิศิษฎิ์ เเก้วกาหลง มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ค. 2566 12.52
10 37906 เด็กชายจักรพันธุ์ จันทะบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 พ.ค. 2566 12.54
11 37914 เด็กชายธนโชติ พึ่งสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 พ.ค. 2566 12.54
12 37235 เด็กหญิงครองขวัญ นามสมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 10 พ.ค. 2566 12.58
13 37071 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปักกัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 13.04
14 37085 เด็กหญิงวรัญยา ชุมมุง มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 13.04
15 37054 เด็กชายธนภัทร ปะตังทะโล มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 13.04
16 37078 เด็กหญิงปิยฉัตร แก้วสุข มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 13.04
17 37069 เด็กหญิงชุติกาญจน์ สมสะกีสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 13.04
18 36859 เด็กชายนพคุณ จุปะมัตตัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 13.05
19 36882 เด็กหญิงลักขณา อินเป้ง มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 13.05
20 36874 เด็กหญิงฐิติกานต์ บัวรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 13.05
21 37938 เด็กหญิงแพรวนภา ทองพา มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 พ.ค. 2566 13.08
22 37087 เด็กหญิงศรินรัตน์ อนุสา มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 13.09
23 37088 เด็กหญิงอรปรียา สังครีต มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 13.10
24 37586 เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณปะกา มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 10 พ.ค. 2566 13.14
25 37593 เด็กชายภูริภัทร คำจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 10 พ.ค. 2566 13.14
26 37877 เด็กชายสิทธิกร ศรีผ่าน มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 10 พ.ค. 2566 16.02
27 37873 เด็กชายพิสิษฐ์ จุปะมัตตัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 10 พ.ค. 2566 16.18
28 37688 เด็กหญิงปรียานุช ทับทมาตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 10 พ.ค. 2566 18.11
29 36877 เด็กหญิงปัณชญา ประทุมแสง มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 23 พ.ค. 2566 15.57
30 37880 เด็กชายอนันทภูมิ คำมะณี มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 24 พ.ค. 2566 14.14
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]