ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2567

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

29

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36915 เด็กหญิงนิชากร มะโนสัย มัธยมศึกษาปีที 3/5 27 พ.ค. 2567 09.25
2 36922 เด็กหญิงวรรณรัตน์ เอมโอษฐ์ มัธยมศึกษาปีที 3/5 27 พ.ค. 2567 09.26
3 36918 เด็กหญิงพิมพ์​ภูรี​ เทศสมบูรณ์​ มัธยมศึกษาปีที 3/5 27 พ.ค. 2567 09.26
4 37652 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สมน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 27 พ.ค. 2567 11.47
5 37641 เด็กหญิงธีราพร จันทะปะทัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 27 พ.ค. 2567 11.48
6 37591 เด็กชายภาณุเมศวร์ ปักเคเต มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 27 พ.ค. 2567 12.00
7 37595 เด็กชายวงศกร ปะโยธิน มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 27 พ.ค. 2567 12.00
8 37588 เด็กชายปรเมศร์ ปาสานัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 27 พ.ค. 2567 12.00
9 37596 เด็กชายวันปราชญ์ วงศ์วิลาสชัย มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 27 พ.ค. 2567 12.05
10 37654 เด็กหญิงศิรประภา จงผดุง มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 27 พ.ค. 2567 12.18
11 37659 เด็กหญิงสุดชาดา พรมมา มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 27 พ.ค. 2567 12.21
12 37732 เด็กชายพิชญุตม์ ชาปัญญา มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 27 พ.ค. 2567 13.17
13 37645 เด็กหญิงปานไพริน คูคำ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 27 พ.ค. 2567 13.20
14 37661 เด็กหญิงสุภัชญา ประสังคะเต มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 27 พ.ค. 2567 13.20
15 38365 เด็กหญิงพิชญธิดา ศรีสมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 27 พ.ค. 2567 14.08
16 37691 เด็กหญิงปิยนัดดา สีชะนะ มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 27 พ.ค. 2567 14.11
17 37793 เด็กชายอดิศร ปักเขตานัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 27 พ.ค. 2567 16.04
18 37633 เด็กชายภูมิพัฒน์ ไปมา มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 27 พ.ค. 2567 18.04
19 37266 นายภานุกร ประกอบกุล มัธยมศึกษาปีที 3/14 29 พ.ค. 2567 07.25
20 30420 เด็กชายกตัญญู ช้างแก้ว มัธยมศึกษาปีที 3/14 29 พ.ค. 2567 14.59
21 37665 เด็กชายกฤษณะ เศษรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 29 พ.ค. 2567 15.30
22 36990 เด็กหญิงชญาดา นาถสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที 3/7 29 พ.ค. 2567 15.54
23 37001 นางสาวภัทรธิดา สีหาบุญทอง มัธยมศึกษาปีที 3/7 29 พ.ค. 2567 15.54
24 37744 เด็กชายชัยวิชิต ราชแสง มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 30 พ.ค. 2567 09.52
25 37772 เด็กหญิงพรรณธิวา มะโนเกี๋ยง มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 30 พ.ค. 2567 09.52
26 37782 เด็กหญิงสุพิชชา ลิลากุด มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 30 พ.ค. 2567 09.52
27 37761 เด็กชายอภิวัฒน์ ปะตินัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 30 พ.ค. 2567 09.52
28 38752 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ลาดนาเลา มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 30 พ.ค. 2567 19.19
29 38756 เด็กชายเตชิต อุปนิตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 10 มิ.ย. 2567 10.40
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]