ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : โครงงานอย่างง่าย

27

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36208 เด็กหญิงวิชญาดา ร้ายเสน มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 13.02
2 36480 นางสาวณัฐนิชา ทิพสีลาด มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 13.49
3 37826 ว่าที่ร้อยเอกเตชสิทธิ์ ปัจจัยตา มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 14.27
4 37832 เด็กชายพัฒรพล จันทะศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 14.27
5 5157_ เด็กชายปรัตถกร จรรยารุ่งทวี มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 14.28
6 37825 เด็กชายณัฐวุฒิ เเสนบุดดา มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 14.46
7 37929 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดัชถุยาวัตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 พ.ค. 2566 14.50
8 37761 เด็กชายอภิวัฒน์ ปะตินัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 15.48
9 37893 เด็กหญิงวิมลรัตน์ พาฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 10 พ.ค. 2566 15.50
10 37901 เด็กหญิงศุภสุตา ทองตัน มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 10 พ.ค. 2566 15.50
11 37897 เด็กหญิงวนิดา แก้วภา มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 10 พ.ค. 2566 15.50
12 37908 เด็กชายเฉลิมรัฐ ฉัตรศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 10 พ.ค. 2566 19.08
13 37706 เด็กชายณภัทรกร โพธิ์วิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 11 พ.ค. 2566 07.16
14 37284 เด็กหญิงลลิตา สีหาชาด มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 11 พ.ค. 2566 08.26
15 37278 เด็กหญิงนันทิกานต์ โพธิ์ชัยเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 11 พ.ค. 2566 08.26
16 37282 เด็กหญิงพีรดา หอมจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 11 พ.ค. 2566 08.26
17 37259 เด็กชายเทพหัสดิน ปะเพระตา มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 11 พ.ค. 2566 08.30
18 37276 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุราษฎร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 11 พ.ค. 2566 12.16
19 37273 เด็กหญิงกชกร ดวงศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 11 พ.ค. 2566 13.01
20 37280 เด็กหญิงพัชรินทร์ บัวซุย มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 11 พ.ค. 2566 13.04
21 37283 เด็กหญิงมาริสา นิทา มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 11 พ.ค. 2566 13.05
22 37288 เด็กหญิงหฤทัย วัฒนบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 11 พ.ค. 2566 13.48
23 37796 เด็กหญิงกฤตพร ลามะให มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 11 พ.ค. 2566 15.33
24 37717 เด็กหญิงกชกร จันทวาปี มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 12 พ.ค. 2566 09.06
25 37872 เด็กชายพัสกร จะโดนรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 12 พ.ค. 2566 20.26
26 37870 เด็กชายธนภัทร ราชแสง มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 24 พ.ค. 2566 08.33
27 37750 เด็กชายนภัสกร บุญขาว มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 25 พ.ค. 2566 19.20
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]