ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : หุ่นยนต์

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34268 นางสาวสริตา วิถาทานัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.13
2 34243 นายวัชรพล ปธิรูปัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.14
3 34768 นายพัฒนพงษ์ หนูแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.14
4 35606 นางสาวถุงทอง เทพนนท์กลาง มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 12.22
5 35564 นายสหรัฐ ชารีรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.22
6 36341 เด็กชายปกรณ์ วรรณปะเข มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 12.55
7 35724 นางสาวเเก้วตา ปทุมพร มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 13.02
8 37630 เด็กชายนาคินทร์ สาระฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 13.04
9 37534 เด็กหญิงภัทราวดี เพ็งผลา มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 10 พ.ค. 2566 13.05
10 37955 เด็กชายเทพพิทักษ์ แสงเกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 10 พ.ค. 2566 13.12
11 37946 เด็กชายจตุรวิชญ์ รามศรีดา มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 10 พ.ค. 2566 13.12
12 38057 นายสุรศักดิ์ นันชาดี มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 13.21
13 38056 นายนิรวิทย์ ม่วงวันดี มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 13.27
14 36180 นายนพฤทธิ์ ทดทศรี มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 13.49
15 36183 เด็กชายศุกลวัฒน์ น้อยใย มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 13.51
16 36200 นางสาวปิยาพัชร ภู่สกุล มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 13.51
17 36174 เด็กชายกฤษนันต์ ลำไธสง มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 13.54
18 35040 นายนราวิชญ์ วงษ์ศรีทา มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 10 พ.ค. 2566 13.59
19 36201 นางสาวปุลินิตา ปะกำแหง มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 14.04
20 37268 เด็กชายมิลินทกร อันทินทา มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 10 พ.ค. 2566 14.05
21 37257 เด็กชายทักษิณ มาลา มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 10 พ.ค. 2566 14.05
22 37384 นายสรวิชญ์ นวมวัตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 10 พ.ค. 2566 14.07
23 36197 เด็กหญิงเนตรชนก ปาปะขัง มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 14.14
24 35131 นายนายวันชัย พันธ์มุง มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 14.20
25 37254 เด็กชายชินวุฒิ ธานี มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 10 พ.ค. 2566 14.24
26 37420 เด็กชายกตัญญู ช้างแก้ส มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 10 พ.ค. 2566 14.34
27 37635 เด็กชายศุภกร พาดีจัน มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 14.45
28 36830 เด็กหญิงจันวิพา ประมาคะมา มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 14.45
29 36842 เด็กหญิงวรรธนันท์ สาระกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 14.48
30 36840 เด็กหญิงพิมพรพา พลหาญ มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 14.53
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]