ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : D.I.Y.

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36629 นายณัฐพล สุขเสริม มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.10
2 34378 นางสาวชิดชญา ตรีประทุม มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 10 พ.ค. 2566 12.11
3 34420 นางสาวบัณฑิตา สีอัคฮาต มัธยมศึกษาปีที่ 6/31 10 พ.ค. 2566 12.11
4 34468 นางสาวสุดารัตน์ สายจันดี มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.12
5 34250 นางสาวชนิสรา หิตายะโส มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.12
6 34853 นางสาวธีราพร ดงไมตรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 12.15
7 34777 นายศุทธวีร์ ยืนสุข มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.15
8 35141 นางสาวพรชิตา จูมเกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 12.15
9 34972 นางสาวบุณยาพร ปัตตายะสา มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 10 พ.ค. 2566 12.16
10 34898 นางสาวธีราพร ขุนวารินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 12.16
11 34903 นางสาวพิมพ์มนัส อิงอาจ มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 10 พ.ค. 2566 12.17
12 34911 นางสาวศุภลักษณ์ สายชารี มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 12.18
13 34305 นางสาวอรภิญญา พิจุลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.18
14 36619 นางสาวปุณญณุช มะปะเท มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.20
15 34351 นางสาวอริศรา สุขังสูงเนิน มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.20
16 35092 นางสาวณัฐฐาพร กำมหาวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 12.20
17 36618 นางสาวกัญญาภัค ศรีแสง มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.21
18 34884 นายศุภากร ประทุมสัน มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 10 พ.ค. 2566 12.21
19 34432 นางสาวอรปรียา ไชยลาด มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.21
20 34320 นายธนกร ศรีบุญมา มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.21
21 36630 นางสาวสิตานัน ราชดา มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.21
22 34156 นางสาวสุพรรษา ทีโพธิ์หาด มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.21
23 34423 นางสาวพิยดา ไชยปัญหา มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.22
24 36660 นางสาวมนัญชยา อัปมะเย มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.22
25 34415 นางสาวณัฐกานต อินทรศิลา มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.23
26 34307 นางสาวอัจริยา พิณทอง มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.23
27 37366 นางสาวขวัญชนก สุวรรณคำ มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 13.13
28 34891 นางสาวจิราวรรณ ประบุญเรือง มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 13 พ.ค. 2566 11.44
29 34907 นางสาวศิริกุลนัดดา คุรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 24 พ.ค. 2566 15.15
30 34988 นางสาวอนัญญา โยธมาตร มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 24 พ.ค. 2566 15.26
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]