ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : How to train your mind?

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 35011 นายอชิรวิชญ์ ดีสืบชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 10 พ.ค. 2566 12.22
2 35429 นางสาวสุธาสินี จันทรดี มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.41
3 35424 นางสาวมนฑิตา ประวะเสนัง มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.43
4 35472 นายทรัพย์สินรุ่งเรือง โพธิ์ดี มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.44
5 35482 นางสาวกานต์พิชชา กล้าหาญ มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.46
6 34418 นางสาวธนสร มาฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 12.47
7 34554 นายกฤษฎา จันทร์ภักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 12.48
8 36669 นายสิรวิชญ์ ขันตรี มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 12.49
9 35502 นางสาวศรัณรัตน์ รัตน์อัน มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.50
10 34457 นางสาวปฏิมาพร ไวจัน มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 12.52
11 34537 นางสาวพิมวรรณ สืบสำราญ มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 12.52
12 34536 นางสาวปริญาภรณ์ พิลาเท่า มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 12.52
13 34366 นายภูมิพัฒน์ ภวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 12.54
14 34540 นางสาวภัทราภรณ์ พันธ์ชา มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 12.54
15 36665 นายจักริน ประวันนา มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 12.57
16 36666 นายจาตุรงค์ อุส่าห์ดี มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 12.57
17 36670 นายสุริยะ บุญศรี มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 13.03
18 36676 นางสาวพิมพ์วิภา ชัยกองชา มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 13.04
19 33627 นางสาวณัฐณิชา จันทอุตสา มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 13.07
20 36672 นางสาวจารุวรรณ ปะสังคะเน มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 13.11
21 35934 นางสาวจิรัดดา ปาปะกะ มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 13.18
22 35942 นางสาววจนะพร นามภูเขียว มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 13.18
23 35941 นางสาวพัชริสา ทังโส มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 13.20
24 36668 นายภูวนัย โหงวเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 13.28
25 34528 นายอรรคเดช ปุริตัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 13.33
26 34876 นายธนภัทร เกตุศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 13.33
27 36671 นายอาทิตย์ นาคเครือ มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 13.36
28 35938 นางสาวนิศารัตน์ ทอนมาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 13.47
29 35619 นางสาววริศรา กวางประชัน มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 14.02
30 35725 นางสาวจารุวรรณ ปะกินังเต มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 14.02
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]