ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2567

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : การสร้างอาชีพ

28

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34830 นางสาววิรัญญา หนูแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 27 พ.ค. 2567 09.26
2 34812 นางสาวกัลยกร ปัญจะรถสา มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 27 พ.ค. 2567 09.26
3 34845 นางสาวขวัญข้าว อุ่นพิกุล มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 27 พ.ค. 2567 09.28
4 34838 นายณัยณพ กุลนิตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 27 พ.ค. 2567 09.30
5 35228 นางสาวภัทรสุดา ปุระเวทายัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 27 พ.ค. 2567 11.15
6 34943 นางสาวพิชญาภรณ์ กัณโสภา มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 27 พ.ค. 2567 11.45
7 34965 นางสาวชยิสรา ปุนบุดดา มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 27 พ.ค. 2567 11.46
8 34851 นางสาวธนาภา มาตตรา มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 27 พ.ค. 2567 11.46
9 34915 นายชินกร โคกอรัญ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 27 พ.ค. 2567 11.48
10 35095 นางสาวนภสร พรมแสง มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 27 พ.ค. 2567 14.09
11 35070 นางสาวอรอุมา คำพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/18 27 พ.ค. 2567 14.09
12 34938 นางสาวนัยนภัค ทิพยรม มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 27 พ.ค. 2567 14.23
13 34936 นางสาวธัญชนก ศรีสมศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 27 พ.ค. 2567 14.23
14 35048 นางสาวกัลยกร รถทอง มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 27 พ.ค. 2567 14.28
15 35181 นางสาวปวีณ์ธิดา มาลาหอม มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 27 พ.ค. 2567 14.32
16 34960 นายวัชรกิต ไชยฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 27 พ.ค. 2567 14.35
17 34769 นายพีรพัฒน์ วัชรานุสรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 27 พ.ค. 2567 14.36
18 34952 นางสาวศิรินเนตร ตรีวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 27 พ.ค. 2567 14.37
19 37381 นางสาวนุชจิรา พันเสนา มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 27 พ.ค. 2567 14.48
20 34897 นางสาวณิชารีย์ แสงพิมพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 27 พ.ค. 2567 14.55
21 35243 นายศรายุทธ์ ปะจะนัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 27 พ.ค. 2567 19.56
22 36529 นางสาวรัฐชนันท์ฟ้า ทิพนัส มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 27 พ.ค. 2567 20.13
23 36319 นางสาวณัฏฐณิชา แสงโทโพ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 27 พ.ค. 2567 21.43
24 35022 นางสาวนิลยา ศรีวรรณะ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 28 พ.ค. 2567 10.48
25 34926 นางสาวกชกร ศรีสุราช มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 28 พ.ค. 2567 10.49
26 34947 นางสาวภัทรวดี พิสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 28 พ.ค. 2567 10.50
27 37392 นางสาวกฤติกา ปะมาคะมา มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 29 พ.ค. 2567 11.45
28 35152 นางสาวอาทิติยา ไชยะ มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 29 พ.ค. 2567 11.46
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]