ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : การสร้างอาชีพ

29

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 35189 นางสาววริศรา ปาปะเต มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 10 พ.ค. 2566 12.10
2 35072 นางสาวอินทราราณี สุพรรณกลาง มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 10 พ.ค. 2566 12.11
3 34148 นางสาวปรารปรียา แคนสา มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.11
4 38028 นายกิตติธัช รอดดำ มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 12.12
5 34363 นายปุญญพัฒน์ กองปัดชา มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.12
6 34388 นางสาวพีรสา คัดทะจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.12
7 34407 นายศุภกา ช่างปัน มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 12.15
8 34662 นายสุวิจักษณ์ รัตนไพ มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 12.15
9 34228 นางสาวสรินยา บาริศรี มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.16
10 34569 นายสุทธิรักษ์ ปักเขตานัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.16
11 34594 นายกนกนพล ทับสุขา มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 12.16
12 34452 นางสาวจุฑาทิพย์ ปองไป มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.17
13 34595 นายกิตติพงศ์ ศรีวิชา มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 10 พ.ค. 2566 12.18
14 34283 นายอภิวัฒน์ ชาวประชา มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.18
15 34599 นายธนวรรธ ลินทอง มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 10 พ.ค. 2566 12.19
16 36677 นายธนวัฒน์ ดาวยันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 12.19
17 34830 นางสาววิรัญญา หนูแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.20
18 34476 นายชัยยากูล เบ้าสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 12.20
19 35214 นางสาวเกศรินทร์ ศรีคุณ มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 10 พ.ค. 2566 12.21
20 34812 นางสาวกัลยกร ปัญจะรถสา มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.22
21 34838 นายณัยณพ กุลนิตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.24
22 34473 นางสาวอรอุมา ไร่สงวน มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 12.40
23 36651 นางสาวอรนิดา นามเหลา มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 12.46
24 35019 นางสาวนภัสกร ดงประการ มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 10 พ.ค. 2566 12.48
25 35222 นางสาวนวนันต์ มงคลช่วง มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 10 พ.ค. 2566 12.49
26 35095 นางสาวนภสร พรมแสง มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 10 พ.ค. 2566 12.52
27 34513 นางสาวอารียา พะนะลาภ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 15.15
28 35385 นางสาวกรุณา โสภณพัฒนบัณฑิต มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 25 พ.ค. 2566 15.49
29 35384 นางสาวนภวีร์ ศรีพวงเพิศ มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 25 พ.ค. 2566 15.49
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]