ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : งานช่างอุตสาหกรรม

29

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34445 นายศุภกิตติ์ หงษาวงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 10 พ.ค. 2566 12.15
2 34356 นายณภัทร ศิริโสม มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.41
3 34417 นางสาวทิฆัมพร รักษาพล มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 10 พ.ค. 2566 12.50
4 35659 นางสาววรัญญา สนทาหงส์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 12.51
5 3684_ นางสาวจุฑารัตน์ เนืองแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 12.55
6 36679 นายวสันต์ โยตำเเย มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 12.55
7 36686 นางสาวนภัสสร เบ้าสีไฮ มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 12.55
8 34617 นางสาวณัฏฐณิชา เศษรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 12.57
9 34488 นางสาวจิรัฐิติกาล ปาปะกะ มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 13.00
10 35641 นางสาวกัญญาณัฐ ที่ร มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 13.04
11 36683 นางสาวขันแก้ว รัตนนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 13.05
12 38043 นางสาวพิชญธิดา กระทุ่มขั มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 13.09
13 35902 นางสาวรักตาภา จิตตแสง มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 13.09
14 38045 นางสาวสุชิตา ชัยลิ้นฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 13.10
15 34455 นางสาวฐิดาพร ประกอบเสริม มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 13.19
16 35801 นายวุฒินันท์ เกตราช มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 10 พ.ค. 2566 13.19
17 35796 นายพิริยกร พันธุขันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/14 10 พ.ค. 2566 13.19
18 36628 นายวัชรินทร์ อันดี มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 13.19
19 38046 นางสาวอรวรรณ จันทิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 14.19
20 35643 นางสาวจรรยพร มะลาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4/15 10 พ.ค. 2566 14.34
21 35667 นางสาวอลินลดา ไข่นุ่นหลาย มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 14.35
22 35648 นางสาวชนิฐา เทษะนอก มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 14.36
23 38077 นายณภัทร ภารตุ้มเหลา มัธยมศึกษาปีที่ 4/14 10 พ.ค. 2566 14.49
24 37360 นางสาวพิมพ์ชนก แซ่ซิ้ม มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 16.02
25 36722 นายอิสระ แป้นไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 12 พ.ค. 2566 14.00
26 35814 นางสาวปภัสรา อำพินธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 24 พ.ค. 2566 15.46
27 35900 นางสาวภัทรจาริน ลาวะลี มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 24 พ.ค. 2566 15.47
28 37430 นางสาวกวิสรา สินกิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 24 พ.ค. 2566 15.53
29 38007 นายธาวิกรณ์ สุทุม มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 24 พ.ค. 2566 19.15
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]