ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : กฎหมายน่ารู้

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34270 นางสาวสุกัญญา แสนบุดดา มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.12
2 34266 นางสาวศศิวรรณ วุฒิสารคุณ มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.13
3 34400 นายนรากร ปิตตานัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.14
4 34251 นางสาวฑิตยา มาตรา มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.14
5 34463 นางสาวพิริยากร ปุยกวาง มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.15
6 34294 นางสาวนันทอร มุมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.15
7 34272 นางสาวสุดารัตน์ เหลาพล มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.16
8 36653 นายภูวดล บัวบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.16
9 34271 นางสาวสุจินดา คำสมัย มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.18
10 34883 นายวุฒิชัย พาโคกทม มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.20
11 35139 นางสาวนิรชร วันจงคำ มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 12.27
12 35487 นางสาวทาริกา ละสามา มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 12.27
13 35862 นางสาวศศิธร ประจวบสุข มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 12.29
14 35212 นางสาวกิตติกานต์ ชัยธานี มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 12.29
15 35230 นางสาวสุภัคิรันดร์ แข็งแรง มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 12.29
16 36680 นายอภิชิต ปะระท่า มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 12.29
17 35144 นางสาวภัทรภร สุวรรณะ มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 12.38
18 35220 นางสาวธัญญามาศ ฟอกกลาง มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 10 พ.ค. 2566 12.41
19 34986 นางสาวสุธามัย ศรีโฮง มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 12.44
20 35534 นางสาวพัชราภรณ์ โคนาโล มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.44
21 35126 นายพลวัต จันทเเสง มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 12.50
22 35532 นางสาวปานไพลิน เผ่าพงษ์อัครเดช มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.52
23 35531 นางสาวปวิชญา สารคาม มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.55
24 35547 นางสาวสุพิชฌาย์ วาลมูลตรี มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.57
25 37334 นางสาวปิยะพร เงินเต็ม มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 12.58
26 37328 นางสาวจริยาภรณ์ ภูมิกอง มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 12.58
27 34974 นางสาวปิยธิดา แกล้วกล้า มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 12.58
28 37400 นางสาวศศิวิมล สืบสุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 10 พ.ค. 2566 12.58
29 36058 นายโรจน์ศักดิ์ กิลี มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 12.59
30 35231 นางสาวอภิญญา ศรีสังข์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 20.01
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]