ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : พืชสมุนไพร

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34943 นางสาวพิชญาภรณ์ กัณโสภา มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.12
2 34845 นางสาวขวัญข้าว อุ่นพิกุล มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.13
3 34915 นายชินกร โคกอรัญ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.16
4 34851 นางสาวธนาภา มาตตรา มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.16
5 34965 นางสาวชยิสรา ปุนบุดดา มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.20
6 38009 นายนันทวุฒิ กุมชาด มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 12.26
7 35494 นางสาวปุณยาพร ใสสะอาด มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 12.26
8 34506 นางสาวศิรินันท์ อ่อนตา มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 12.26
9 34496 นางสาวนาฏสิริ ภัทราบุญญากุล มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 12.27
10 38011 นายศรัณยพงษ์ บริสุทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 12.29
11 34534 นางสาวนิภาพรรณ ช่อขุนทด มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 12.31
12 34859 นางสาวพิมพิรา โยวะ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 12.32
13 34862 นางสาวรังสิยา ประเก มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 12.41
14 34498 นางสาวปิยาภรณ์ โภคาแสง มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.42
15 34849 นางสาวณัฏฐณิชา จันทศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 12.44
16 34854 นางสาวนันทกานต์ นิสสัย มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 12.45
17 37375 นายณัฐพล ปาสาใน มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 12.47
18 34507 นางสาวศิริประพา เทพศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.48
19 37374 นายชินวัตร จินดารักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 12.48
20 38014 นางสาวขวัญหทัย ใจกล้า มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 12.52
21 34793 นางสาววิมลณัฐ ปิดสายะ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 12.52
22 34899 นางสาวปภาวรินทร์ ศรีวะรมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 12.53
23 37314 นางสาวพิมพ์ลภัส พิมขวัญ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 12.56
24 37370 นางสาวนันท์นภัส ปาสาใน มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 12.57
25 35848 นางสาวณันธิญา สุทธิประภา มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 12.58
26 38018 นางสาวทัศนีย์ สาแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 12.58
27 37367 นางสาวชนาภา ภูแม่นเขียน มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 12.59
28 35853 นางสาวพิจิตตรา อินพรหมมา มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 13.01
29 35692 นางสาวบุณณดา ละแมนชัย มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 13.04
30 38012 นายเอกวีร์ นันทพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 25 พ.ค. 2566 15.17
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]