ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2567

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37331 นางสาวชลธิชา ปัดไชยโย มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 27 พ.ค. 2567 09.25
2 35176 นางสาวจิรภิญญา ชาฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 27 พ.ค. 2567 09.26
3 35002 นายธนวิทย์ สุนนนาม มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 27 พ.ค. 2567 09.26
4 35099 นางสาวปัณฑิตา ปะระทัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 27 พ.ค. 2567 09.29
5 37354 นางสาวกิตติยา ฮาดภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 27 พ.ค. 2567 09.44
6 35029 นางสาวศุภลักษณ์ ทิ้งโคตร มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 27 พ.ค. 2567 09.46
7 37364 นางสาวสิริยากร ม่วงศรี มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 27 พ.ค. 2567 09.56
8 35028 นางสาวศศิภา ปาปะโก มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 27 พ.ค. 2567 10.33
9 34950 นางสาววิยะดา ศัตรู มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 27 พ.ค. 2567 11.26
10 34942 นางสาวปิ่นสุดา สิงห์ฉลาด มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 27 พ.ค. 2567 11.27
11 35778 นางสาวธัญชนก แซ่เตีย มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 27 พ.ค. 2567 11.49
12 35729 นางสาวณัฐนิชา ประธรรมสาร มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 27 พ.ค. 2567 11.51
13 35732 นางสาวณีรนุช ดอนโคตรจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 27 พ.ค. 2567 11.54
14 35582 นางสาววริศรา ทาชาด มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 27 พ.ค. 2567 12.07
15 35806 นางสาวกุลณัฐ เข็มเอี่ยม มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 27 พ.ค. 2567 12.07
16 38061 นางสาวสุริวิภา ไอยะรา มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 27 พ.ค. 2567 12.07
17 35681 นางสาวกนกพร แหวนหล่อ มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 27 พ.ค. 2567 12.07
18 35429 นางสาวสุธาสินี จันทรดี มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 27 พ.ค. 2567 12.08
19 35827 นางสาวสุพัตรา บุพตา มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 27 พ.ค. 2567 12.17
20 38669 นายวีรภาพ มะปะโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 27 พ.ค. 2567 12.24
21 35665 นางสาวสุดาวรรณ ประทาย มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 27 พ.ค. 2567 12.25
22 37988 นางสาวเภตรา บุดดี มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 27 พ.ค. 2567 13.11
23 38063 นางสาวอิสริยาภรณ์ ไหมหรือ มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 27 พ.ค. 2567 13.11
24 35532 นางสาวปานไพลิน เผ่าพงษ์อัครเดช มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 27 พ.ค. 2567 13.11
25 35534 นางสาวพัชราภรณ์ โคนาโล มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 27 พ.ค. 2567 13.14
26 38051 นางสาวธันยธรณ์ คําพาพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 27 พ.ค. 2567 13.24
27 35023 นางสาวปัณฑารีย์ เทพภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 27 พ.ค. 2567 14.23
28 37367 นางสาวชนาภา ภูแม่นเขียน มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 27 พ.ค. 2567 14.29
29 37372 นางสาวสิริวิมล ปริเวสูง มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 27 พ.ค. 2567 14.34
30 38673 นางสาวณัฐธิดา ปาสาใน มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 29 พ.ค. 2567 20.27
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]