ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34781 นางสาวอรศิริ ศรีโฮง มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.19
2 35723 นางสาวกนกอร เยาวนารถ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 12.26
3 35732 นางสาวณีรนุช ดอนโคตรจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 12.26
4 36697 นางสาวสลิลทิพย์ อินทยา มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 12.29
5 35582 นางสาววริศรา ทาชาด มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.30
6 35382 นางสาวณิรชา ปะติตังโข มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 12.30
7 37331 นางสาวชลธิชา ปัดไชยโย มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 12.36
8 34587 นางสาววัชราภรณ์ ปักกะเต มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 12.38
9 35176 นางสาวจิรภิญญา ชาฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 12.38
10 34580 นางสาวณัฐนิชา ไชโยลา มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 12.39
11 35057 นางสาวปวริศา ปักเคระเต มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 12.41
12 35050 นางสาวจิดาภา อนามนต์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 12.42
13 37332 นางสาวโชติมณี แก่นพรม มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 12.43
14 34265 นางสาววรัญญา ครองสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 12.44
15 36697 นางสาวพัชฎาภรณ์ จูมเกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 12.44
16 37333 นางสาวนันทนัช พรหมบางญวน มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 12.44
17 35062 นางสาวรัชนีกร นามสมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 12.44
18 37336 นางสาวลัดธวรรณ ครุธวัช มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 12.44
19 36681 นางสาวกัญญารัตน์ โพธิ์พัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 12.45
20 26724 นางสาวพิมพวิสา บุญทา มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 12.45
21 37988 นางสาวเภตรา บุดดี มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.45
22 35727 นางสาวณัฐกฤตา ศรีพล มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 12.46
23 35729 นางสาวณัฐนิชา ประธรรมสาร มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 12.47
24 34586 นางสาวยศสิณี ค้าเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 12.47
25 35070 นางสาวอรอุมา คำพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 10 พ.ค. 2566 12.47
26 36694 นางสาวชนานันท์ ครุทานัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 12.48
27 35029 นางสาวศุภลักษณ์ ทิ้งโคตร มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 12.48
28 35023 นางสาวปัณฑารีย์ เทพภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 12.50
29 34333 นางสาวนิธินาถ นามสิน มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 24 พ.ค. 2566 16.11
30 34376 นางสาวจิรนันท์ จารุวง มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 24 พ.ค. 2566 16.11
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]