ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ฟิสิกส์ ฟ.ฟัน

20

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34896 นางสาวณัฐวรา สูงเนิน มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 12.26
2 34895 นางสาวญาณิศา เพชรอาษา มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 12.26
3 35017 นางสาวชุติกาญจน์ ทองปาน มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 12.48
4 35116 นายกษมา ปิ่นหอม มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 12.50
5 35013 นางสาวกัญญารัตน์ เอกโชติ มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 13.03
6 35291 นายภักดี กัญมาสา มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 13.04
7 35037 นายชัยนรากรณ์ นิราราศน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 13.05
8 34996 นายชยากร ปุญยะสาร มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 13.06
9 34763 นายชนาธิป ทุมจีน มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 13.06
10 34761 นายกันย์ภวิษย์ เรืองสมบัติ มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 10 พ.ค. 2566 13.06
11 34949 นางสาวรุ่งนภา สืบสิงห มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 13.06
12 34927 นางสาวกนกวรรณ บุณยกาญจนะพันธุ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 13.07
13 37299 นายชุติพนธ์ ตอบไธสงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 13.07
14 35136 นางสาวจิรปภาพร ละทัยนิล มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 13.08
15 35211 นางสาวกวินทรา เอกรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 13.08
16 35153 นายกฤษณพล บุตรโชติ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 13.10
17 34941 นางสาวปริญญา ชินชนะ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 13.11
18 35041 นายปฏิพน เภตรา มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 13.11
19 34770 นายภัทรพล ผาใต้ มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 13.15
20 34932 นางสาวชนาภัทร วัฒวิบูลย์กิจ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 13.18
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]