ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ภาษาจีนหรรษา

27

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36663 นางสาววรรณิดา บริสุทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.15
2 34229 นางสาวสุดารัตน์ ปักกะทานัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 10 พ.ค. 2566 12.18
3 34290 นางสาวณัฐณิชา ทุมะลา มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.22
4 34588 นางสาววิลาสิณี เรียกกลาง มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 12.23
5 34926 นางสาวกชกร ศรีสุราช มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.26
6 35022 นางสาวนิลยา ศรีวรรณะ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.26
7 34947 นางสาวภัทรวดี พิสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.26
8 34493 นางสาวดาวเด่น แซ่เปีย มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 12.26
9 34425 นางสาวมานิตา ลุนราษี มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 12.27
10 34413 นางสาวชลธิชา ติดใจดี มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.39
11 36638 นางสาวปนัดดา งามแสง มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.40
12 34985 นางสาวสุธาธินี สมศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 12.41
13 34433 นางสาวอรวรรณ วิสูงเร มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.41
14 34542 นางสาวภาสินี รินทอง มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.42
15 36639 นางสาววิภาดา วัฒนา มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.44
16 36675 นางสาวพิชญาภา ประกอบแสง มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 12.44
17 34533 นางสาวทิพย์อัปสร บุญด้วง มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 12.46
18 34422 นางสาวพันวสา เสนามาตร มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 12.47
19 35456 นางสาวภรภัทร เลื่อมใส มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.47
20 34579 นางสาวณราวดี ชุมดี มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 12.48
21 34412 นางสาวชลธิชา ดงตะวัน มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.53
22 35145 นางสาวมีสุข ชัยเสริม มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 10 พ.ค. 2566 12.54
23 35132 นายสิรภัทร ปัญญาสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 12.54
24 35142 นางสาวพรนภัส มาฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 10 พ.ค. 2566 13.01
25 34203 นางสาวกชพรรณ บัณฑิตเสน มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 13.05
26 34410 นางสาวจิราทิพย์ โปสันเทียะ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 13.21
27 36658 นางสาวเบญญทิพย์ ม่วงวันดี มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 14.06
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]