ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2567

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ภาษาพาสนุก

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 35227 นางสาวพิชชาพร แสนคำอ้วน มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 27 พ.ค. 2567 09.02
2 37403 นางสาวจุฑาทิพย์ พรมเกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 27 พ.ค. 2567 09.02
3 36477 นางสาวครองขวัญ ดุสิต มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 27 พ.ค. 2567 09.17
4 34966 นางสาวฐารียา เขตคำขวา มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 27 พ.ค. 2567 09.26
5 36486 นางสาวปารณีย์ ราชแสง มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 27 พ.ค. 2567 09.27
6 35126 นายพลวัต จันทแสง มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 27 พ.ค. 2567 09.42
7 36484 นางสาวธนัชชา เอ้ตุโพธิ์​ มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 27 พ.ค. 2567 09.44
8 36320 นางสาวดนยากร มิเล มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 27 พ.ค. 2567 10.07
9 36493 นางสาวสุภชา พลอยสำลี มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 27 พ.ค. 2567 11.58
10 37400 นางสาวศศิวิมล สืบสุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 27 พ.ค. 2567 12.24
11 36321 นางสาวธัญญาลักษณ์ ทอนมาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 27 พ.ค. 2567 13.22
12 36482 นางสาวดวงจันทร์ คำอ้อ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 27 พ.ค. 2567 13.30
13 36357 นางสาวณัฐณิชา ไปพบ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 27 พ.ค. 2567 13.34
14 38735 นายอักษกร ปักกาเวสา มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 27 พ.ค. 2567 14.22
15 37406 นางสาวศุภากร โฉมฉิน มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 27 พ.ค. 2567 14.22
16 36217 นายชลณธี เเซ่กัง มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 27 พ.ค. 2567 14.22
17 38723 นายกิตติกร ศรีสุข มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 27 พ.ค. 2567 14.29
18 35150 นางสาวสุธาริณี สมัญญา มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 27 พ.ค. 2567 14.32
19 35255 นางสาวนันฐกานต์ มะณีแสง มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 27 พ.ค. 2567 14.34
20 34990 นางสาวอาภาวรรณ ชาววาปี มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 27 พ.ค. 2567 14.47
21 38702 นางสาวพิชชาภา ขานทะราชา มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 27 พ.ค. 2567 14.57
22 37408 นางสาวอารียา ประพฤตินอก มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 27 พ.ค. 2567 15.21
23 36155 นางสาวณัฏฐ์นรี พวงเพชร มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 27 พ.ค. 2567 15.36
24 36152 นางสาวกัญญพัชร จันทศร มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 27 พ.ค. 2567 15.42
25 36168 นางสาวแพรวา สีชะนะ มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 27 พ.ค. 2567 15.45
26 36247 นางสาวรติมา มอญบุดดา มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 27 พ.ค. 2567 15.53
27 38708 นางสาวพลอยวรินทร์ ถาวรวัน มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 27 พ.ค. 2567 18.57
28 38706 นางสาวปนิดา ครองสี มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 27 พ.ค. 2567 19.16
29 38705 นางสาวณัฐริกา ทานาม มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 27 พ.ค. 2567 19.44
30 36451 นางสาวอริศรา กั้นพันขาง มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 27 พ.ค. 2567 19.52
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]