ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : มารยาทไทย ม.ปลาย

24

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 35027 นางสาววรัฏฐา จันทร์พินิจ มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 10 พ.ค. 2566 12.23
2 37323 นางสาวอริสา ไชยนา มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 10 พ.ค. 2566 12.23
3 35078 นายปัณณวิชญ์ ปาปะเถ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 12.30
4 34783 นางสาวชฎาพร นนทะนำ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.47
5 34796 นางสาวอินทิรา ชมภูหลง มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.47
6 34792 นางสาววันวิสา สีพิซิ มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 10 พ.ค. 2566 12.47
7 37313 นางสาวธีริศรา ลาดบัวขาว มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 12.48
8 35110 นางสาวอธิชา เละละ มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 12.56
9 35021 นางสาวนิรมล ประทุมตะ มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 12.56
10 34910 นางสาวศิริมา สุดสม มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 12.57
11 35020 นางสาวนิชาภา สมสะกีสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 13.00
12 35100 นางสาวพรชนก วรหมื่น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 13.00
13 35856 นางสาวพิมพ์พิศา บุญสิน มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 13.12
14 35712 นายพงศ์ศักดิ์ ไพยแสน มัธยมศึกษาปีที่ 4/12 10 พ.ค. 2566 14.35
15 35754 นายณฐกร ก้อมณี มัธยมศึกษาปีที่ 4/12 10 พ.ค. 2566 14.35
16 35884 นายภูริณัฐ โยธราช มัธยมศึกษาปีที่ 4/12 10 พ.ค. 2566 14.37
17 34953 นายณัฐมงคล ซรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 10 พ.ค. 2566 15.22
18 38017 นางสาวณัฐธิดา จันทร์น้อย มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 15.24
19 38014 นางสาวณัฐกานต์ ปักโคทานัง มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 15.25
20 35243 นายศรายุทธ์ ปะจะนัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 10 พ.ค. 2566 17.01
21 34994 นายกวินท์ ปักกุนนัน มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 10 พ.ค. 2566 19.40
22 00___ นายณัฐวุฒิ วงค์จันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/12 10 พ.ค. 2566 19.45
23 34920 นายปรวีร์ ปะติเท มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 10 พ.ค. 2566 19.50
24 35929 นายรัฐพล สืบสุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 4/12 11 พ.ค. 2566 12.41
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]