ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2567

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ศิลปะป้องกันตัว

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 35087 นางสาวกฤษณา ประจักกัตตา มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 27 พ.ค. 2567 09.16
2 37379 นางสาวณัฐนพิน มะลาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 27 พ.ค. 2567 09.25
3 34955 นายธนกร ยิ่งดัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 27 พ.ค. 2567 09.42
4 36344 นายภควัต สืบสุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 27 พ.ค. 2567 09.46
5 36149 นายศุภณัฐ หม่องพรม มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 27 พ.ค. 2567 09.46
6 35033 นายกฤตณัฐ ประนัดเต มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 27 พ.ค. 2567 09.51
7 35086 นายอัจฉริยะ ชัยยุทธ มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 27 พ.ค. 2567 09.51
8 36314 นายอัครเดช ศิริพรทุม มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 27 พ.ค. 2567 09.57
9 36340 นายบารมี จิตฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 27 พ.ค. 2567 10.19
10 35043 นายพลกฤต ชาวกะตา มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 27 พ.ค. 2567 10.32
11 35291 นายภักดี กัญมาสา มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 27 พ.ค. 2567 10.37
12 37352 นายรัฐภูมิ ลือโสภา มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 27 พ.ค. 2567 10.37
13 37350 นายปรัชญา ปาปะขำ มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 27 พ.ค. 2567 11.32
14 35178 นางสาวชลดา ชาติวิ มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 27 พ.ค. 2567 11.49
15 37358 นางสาวปัณฑิกา พฤทธิ์ธนังกุล มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 27 พ.ค. 2567 11.51
16 37390 นายภาณุวิชญ์ อร่ามศรี มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 27 พ.ค. 2567 12.02
17 35081 นายพีรณัฐ สียางนอก มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 27 พ.ค. 2567 12.07
18 34998 นายณัฐพงษ์ บาลไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 27 พ.ค. 2567 12.08
19 35205 นายภูชิต ปัญญาสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 27 พ.ค. 2567 12.08
20 38064 นายณัฐวุฒิ วงค์จันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 27 พ.ค. 2567 12.08
21 35480 นายสิรภัทร บุตรงาม มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 27 พ.ค. 2567 12.18
22 38010 นายยศกร สุคุณา มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 27 พ.ค. 2567 12.18
23 35171 นายวีรภัทร ประสีระตา มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 27 พ.ค. 2567 12.19
24 35084 นายวิทวัส เกี้ยวไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 27 พ.ค. 2567 12.21
25 35473 นายธนพงษ์ ประจุดทะสี มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 27 พ.ค. 2567 12.21
26 35522 นายอัษฎาวุธ นามวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 27 พ.ค. 2567 12.23
27 37376 นายธนกร ปาปะกาย มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 27 พ.ค. 2567 12.24
28 35200 นายธนภัทร บุษบา มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 27 พ.ค. 2567 14.07
29 35156 นายเกียรติธนพัฒน์ นาคศิริศิล มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 27 พ.ค. 2567 14.50
30 37360 นางสาวพิมพ์ชนก แซ่ซิ้ม มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 27 พ.ค. 2567 15.14
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]