ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ศิลปะป้องกันตัว

25

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34274 นายคณิศร ศรีวรรณะ มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.11
2 34394 นายกลการ สีหาพล มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.12
3 35033 นายกฤตณัฐ ประนัดเต มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 12.13
4 35478 นายภูมิภัทร ดงปะขา มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 12.16
5 35476 นายพัสกร ทองภู มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 12.16
6 35043 นายพลกฤต ชาวกะตา มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 10 พ.ค. 2566 12.17
7 38040 นายศุภกฤษฎิ์ สิงสา มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 12.17
8 35480 นายสิรภัทร บุตรงาม มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 12.19
9 34983 นางสาวศุภัทรตรา สุดเนตร มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 10 พ.ค. 2566 12.21
10 37296 นายคณิศร เมาะระศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.21
11 35035 นายจงวิจิฐ ศรีชุม มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 10 พ.ค. 2566 12.24
12 35473 นายธนพงษ์ ประจุดทะสี มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 12.48
13 37379 นางสาวณัฐนพิน มะลาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 12.48
14 35755 นายธนกฤต สนทาหงส์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/12 10 พ.ค. 2566 12.52
15 35594 นายเดชาวัต ผาวิรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 12.54
16 35756 นายธราเทพ เรืองฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/12 10 พ.ค. 2566 12.55
17 35097 นางสาวปนัดดา เมืองศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 12.56
18 35184 นางสาวพัชราภรณ์ สัทธานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 12.59
19 37310 นางสาวจิติมาพร เศษมาก มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 13.00
20 34481 นายยศพนธ์ แกมจินดา มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 10 พ.ค. 2566 13.01
21 37378 นางสาวจันทิมา วงษ์พรม มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 13.03
22 38101 นายยศกร สุคุณา มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 13.03
23 00000 นายอนุวัช ภูญาดาว มัธยมศึกษาปีที่ 4/12 10 พ.ค. 2566 13.03
24 35795 นายพิชิตชัย จำปาเกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 10 พ.ค. 2566 13.03
25 35822 นางสาววาสนา เปรมสละ มัธยมศึกษาปีที่ 4/14 15 พ.ค. 2566 17.27
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]