ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : หมากรุก

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34334 นางสาวปภาพินท์ ทอนโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.11
2 34392 นางสาววนุติยา อาจแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.12
3 34130 นายปฏิพัทธิ์ คลังดี มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.12
4 34340 นางสาวภควดี บุตตะกะ มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.12
5 34303 นางสาวสุวิมล สิงห์คะนอง มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.15
6 34128 นายธนกฤษ แซ่ตัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ค. 2566 12.18
7 36443 นายณธีพัฒน์ จิตต์ฐานันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 12.23
8 34518 นายธนพล จันทคาม มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 12.25
9 36642 นายก้องกฤษดา หนูทรง มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.26
10 34321 นายธนวัฒน์ คุรุทานัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 12.26
11 34460 นางสาวปิยะวรรณ ปะกินังเต มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.26
12 34325 นายปิยวัฒน์ รักชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.27
13 34439 นายปรเมศร์ บุญเกิด มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 12.27
14 34135 นายวรชิต ปองไป มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 12.30
15 36637 นางสาวณัฐชกมล ช่วยสุข มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.31
16 34444 นายศักดิ์กรินทร์ พลรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 10 พ.ค. 2566 12.31
17 34866 นางสาวอทิตยา อุปกัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 12.37
18 34275 นายจิรภัทร ธีรภักดิ์สวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 10 พ.ค. 2566 12.40
19 34442 นายวิกรม สมัคร มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 10 พ.ค. 2566 12.40
20 34571 นายอิศเรศ ปัตตานี มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 10 พ.ค. 2566 12.41
21 34276 นายฐิติศักดิ์ โพธิ์หล้า มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 10 พ.ค. 2566 12.42
22 34406 นายวชิรวิทย์ ไปเจอะ มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 10 พ.ค. 2566 12.42
23 34365 นายภานุวัฒน์ สีโท มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 10 พ.ค. 2566 12.44
24 34525 นายสุริยะ เณรสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.45
25 35252 นางสาวจิระภิญญา ชาวสน มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 10 พ.ค. 2566 12.47
26 34330 นางสาวณัฐกฤตตา เซ่งลอยเลื่อน มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.47
27 36621 นายธนดล หุตารมณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 10 พ.ค. 2566 12.47
28 36640 นางสาวสาลินี แสงใส มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.52
29 36627 นายบารมี ประนนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 13.03
30 35841 นายเเสนดี ปึ่งพรม มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 11 พ.ค. 2566 14.14
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]