ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

29

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36661 นางสาวมุชิตตา ปาปะไพ มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.27
2 35014 นางสาวคริษฐา เหล็กกล้า มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 12.38
3 35229 นางสาวยุพารัตน์ เทียกนา มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 12.52
4 35267 นางสาวศิรดา วงศ์โพธิสาร มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 12.53
5 37315 นางสาวภัทราวดี บุญเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 12.53
6 35551 นายธนากร พลนวน มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 12.54
7 35930 นายรัฐศาสตร์ ดวงมาตย์พล มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 12.54
8 35012 นายอินทัช โพธิ์จันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 12.54
9 37414 นายจิตติพร ม่วงมูล มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 12.56
10 35182 นางสาวปาลิตา นิมาลา มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 12.57
11 37371 นางสาวปนัดดา วงค์แทน มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 12.58
12 37380 นางสาวนฤมล ทรงประโคน มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 13.02
13 37407 นางสาวอภิชญา ทันบาล มัธยมศึกษาปีที่ 4/14 10 พ.ค. 2566 13.05
14 35150 นางสาวสุธาริณี สมัญญา มัธยมศึกษาปีที่ 5/14 10 พ.ค. 2566 13.05
15 37405 นางสาวประวันรัตน์ ชำนาญจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/14 10 พ.ค. 2566 13.06
16 34604 นายปัฐยาวัฒน์ สิทธสาร มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 10 พ.ค. 2566 13.09
17 34612 นายวิรุณ กวดนอก มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 10 พ.ค. 2566 13.09
18 34605 นายพงศพัศ ลาดนอก มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 10 พ.ค. 2566 13.11
19 35016 นางสาวชลิตา เคลื่อนไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 13.12
20 34664 นายอภิมงคล วรรณปะเก มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 10 พ.ค. 2566 13.12
21 37368 นางสาวชลิตา บุญลือ มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 13.18
22 34610 นายรัฐกรเกียรติ วิชาชัย มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 13.18
23 35608 นางสาวธนัชพร ปัญญุเบกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 13.23
24 36712 นายวานิต ประกายะศรี มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 10 พ.ค. 2566 13.36
25 33711 นายธีรพล มัดถาปะตัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 10 พ.ค. 2566 13.40
26 34557 นายจิรทีปต์ ค้าสุกร มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 10 พ.ค. 2566 13.45
27 36713 นายศิรวิชญ์ ประพฤติใน มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 10 พ.ค. 2566 13.48
28 34651 นายบวรพจน์ ยาหลง มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 10 พ.ค. 2566 13.50
29 36717 นางสาวรัตนวรรณ หงษาหิน มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 10 พ.ค. 2566 13.52
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]