ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : อาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

29

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34628 นางสาวสุกัลยา ภูศรีฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 12.10
2 35913 นายโชควิทย์ แสงพิมพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/14 10 พ.ค. 2566 12.12
3 34929 นางสาวจิรายุ กำหัวเรือ มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 10 พ.ค. 2566 12.14
4 34214 นางสาวณัชชา แตงอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 12.20
5 37321 นางสาววันนิษา ปักสังคะเนย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 10 พ.ค. 2566 12.22
6 38080 นายพัสธร พันทองหล่อ มัธยมศึกษาปีที่ 4/14 10 พ.ค. 2566 12.23
7 34367 นายวัชรพงษ์ ปาสาวัน มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 12.27
8 36648 นางสาวพาขวัญ จันดาเรียง มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 12.30
9 37433 นางสาวพรไพลิน เท่งฮะ มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 12.44
10 36647 นางสาวธิดารัตน์ สนิทไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 12.44
11 34492 นางสาวชลธิชา วงค์อภัย มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 12.58
12 35308 นางสาวบวรรัตน์ บุญเลี้ยง มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 13.02
13 35187 นางสาวรุจิรา พลขุนทด มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 13.04
14 34773 นายวชิรวิทย์ อัปมะระกัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 13.06
15 35202 นายธนวัฒน์ บัวรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 13.06
16 35006 นายภูริภัทร์ สิมชาด มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 13.06
17 35193 นายกฤษดา ปัจจัยโคถา มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 13.06
18 35059 นางสาวภัชราภรณ์ เอ้ตุโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 13.06
19 35210 นายสันติภาพ พลคำมาก มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 13.06
20 37300 นางสาวขนิษฐา ชูขุนทด มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 13.09
21 35030 นางสาวอภิญญา วงษ์อภัย มัธยมศึกษาปีที่ 5/32 10 พ.ค. 2566 13.09
22 35055 นางสาวดอกเหมย ละดาวัลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 10 พ.ค. 2566 13.11
23 34975 นางสาวมาลิษา จรศรชัย มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 13.13
24 37346 นางสาวมุทิตา ปาสานะตา มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 10 พ.ค. 2566 13.14
25 34644 นายธนสิทธิ์ ปะมาคะมา มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 10 พ.ค. 2566 13.32
26 35573 นางสาวธนพร บัวจันษร มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 12 พ.ค. 2566 22.07
27 37322 นางสาวศุภาพิชญ์ หมายสุข มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 13 พ.ค. 2566 11.53
28 37319 นางสาวชลรดา เกรียงโลกา มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 13 พ.ค. 2566 12.09
29 35226 นางสาวพรธีรา พิณรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 13 พ.ค. 2566 14.01
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]