ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : A Language in an Hour a Day 1

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 35744 นางสาววรวรรณ นุขุนทด มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 12.40
2 35697 นางสาวภาริตา ประสพคำ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 12.41
3 35687 นางสาวฐิตินันท์ เปตานัง มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 12.41
4 35703 นางสาวสุพิชชา ประกอบกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 12.42
5 35690 นางสาวธิดาวรรณ มะสาธานัง มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 12.43
6 35695 นางสาวพัชราภา ชาวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 12.44
7 35768 นายศิรวัฒน์ สิมชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 12.44
8 35592 นายจิระพงศ์ ปวงประชัน มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 12.44
9 35686 นางสาวชาริสา มะลาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 12.44
10 35600 นางสาวกรรณิการ์ วัฒนราช มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 12.45
11 35684 นางสาวจิรัฐติกาล มะลาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 12.45
12 35544 นางสาวศุภิสร ประจักกะตา มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 12.45
13 35737 นางสาวบัณฑิตา ม่วงคะลา มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 12.47
14 35734 นางสาวทิพย์สุดา ปะติทุกขัง มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 12.47
15 35689 นางสาวธนัญญา ศิริพรทุม มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 12.48
16 35705 นางสาวอรอุมา ปองไป มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 12.49
17 35002 นายธนวิทย์ สุนนนาม มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 12.51
18 34950 นางสาววิยะดา ศัตรู มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 12.53
19 37364 นางสาวสิริยากร ม่วงศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 12.54
20 35028 นางสาวศศิภา ปาปะโก มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 12.56
21 37354 นางสาวกิตติยา ฮาดภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 12.57
22 36483 เด็กหญิงทิษฏยา พณะชัย มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 13.00
23 35099 นางสาวปัณฑิตา ปะระทัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 13.00
24 35867 นางสาวสุพิชญา พลหนองหลวง มัธยมศึกษาปีที่ 4/14 10 พ.ค. 2566 13.00
25 36477 เด็กหญิงครองขวัญ ดุสิต มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 13.00
26 36486 เด็กหญิงปารณีย์ ราชแสง มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 13.01
27 37382 นางสาวพิมพ์ลภัส โทอะรัญ มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 13.02
28 34942 นางสาวปิ่นสุดา สิงห์ฉลาด มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 10 พ.ค. 2566 13.02
29 35683 นางสาวเขมิกา แสนคำ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 13.02
30 36476 เด็กหญิงขวัญชนก เปรมสละ มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 13.24
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]