ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ROBOT

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36979 เด็กชายวงศกร สอนนอก มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ค. 2566 13.05
2 36974 เด็กชายนิลกาญ พลประถม มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ค. 2566 13.12
3 36972 เด็กชายธัญธร พฤทธิ์ธนังกุล พฤทธิ์ธนังกุล มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ค. 2566 13.14
4 36497 นายชาครินทร์ ชาววาปี มัธยมศึกษาปีที 3/12 10 พ.ค. 2566 13.15
5 26499 เด็กชายทักษ์ดนัย ปาครุร มัธยมศึกษาปีที 3/12 10 พ.ค. 2566 13.15
6 37094 เด็กชายธนกร บุตรกาศ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 10 พ.ค. 2566 13.33
7 36346 นายศรัณยพงศ์ พร้อมสมุด มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 13.34
8 37093 เด็กชายทัศนัย ใหมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 10 พ.ค. 2566 13.35
9 37090 เด็กชายกิตติพศ สมชัยยา มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 10 พ.ค. 2566 13.35
10 37092 เด็กชายชนพงศ์ วัฒนวิบูลย์กิจ มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 10 พ.ค. 2566 13.35
11 37191 เด็กหญิงณิชานันท์ ปะทันจะ มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 10 พ.ค. 2566 13.35
12 36339 เด็กชายนันทกร หลาบสีดา มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 13.35
13 37185 เด็กหญิงกรกนก ปะติเท มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 10 พ.ค. 2566 13.37
14 37205 เด็กหญิงศตพรพรรณ เผือกพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 10 พ.ค. 2566 13.44
15 37096 เด็กชายธนาวัฒน์ สุปติ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 10 พ.ค. 2566 13.58
16 36401 เด็กชายธนกฤต วิชัยสร มัธยมศึกษาปีที 3/12 10 พ.ค. 2566 14.06
17 36352 เด็กหญิงขนิษฐา ปะภาวะเต มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 14.22
18 34927 นายธินาธิป ปิดตาละเต มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 10 พ.ค. 2566 15.09
19 37385 นายเฉลิมศักดิ์ ป้องขวาเลา มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 10 พ.ค. 2566 15.31
20 37626 เด็กชายณฐนนท เกษมราษฎร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 15.48
21 35830 นายปฏิพล ปาติสัตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/14 10 พ.ค. 2566 15.48
22 35638 นายวัชรพล อินทร มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 15.53
23 35676 นายภาสกร สุวรรณโสภา มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 15.53
24 35677 นายภูมิสิริ ววษา มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 15.54
25 35669 นายชัชวาล วรรณศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 15.56
26 35672 นายเทพริษฐ์ จันทะจิตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 16.05
27 37098 เด็กชายพีระศิลป์ สีกุลา มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 10 พ.ค. 2566 16.17
28 37958 เด็กชายธีรเดช เยาวนารถ มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 10 พ.ค. 2566 16.36
29 37757 เด็กชายภาณุมาศ ภูมาศ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 12 พ.ค. 2566 09.05
30 36138 เด็กชายณัฐภัทร ปัตตาเนย์ มัธยมศึกษาปีที 3/3 13 พ.ค. 2566 17.32
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]