ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : TO BE NUMBER ONE

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 37309 นางสาวกัญสราญ์ วงศ์ภาคำ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10 พ.ค. 2566 12.15
2 36237 เด็กหญิงจิรวดี วรพันธ์ุ มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.17
3 34888 นางสาวกัลยรัตน์ อุปมัย มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.18
4 34386 นางสาวปานตะวัน คำอาจ มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 12.23
5 34872 นางสาวอริสรา สัณฐิติบวร มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.23
6 34867 นางสาวอภิชญา พันหนองแสง มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 12.25
7 34269 นางสาวณัฐก์ชญาภ์ สุพัฒน์มงคล มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.29
8 34754 นายพงศกร ชินชาด มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.35
9 36965 เด็กหญิงศรสวรรค์ นีรขันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 12.39
10 34846 นางสาวจิรัชญา จะโลนา มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 12.42
11 36869 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ ปทุมพร มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 12.42
12 34327 นายพงศธร เราป้อมวาปี มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.42
13 35778 นางสาวธัญชนก แซ่เตีย มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 12.47
14 36189 เด็กหญิงจิดาภา อาระหัง มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 12.49
15 36966 เด็กหญิงศศิชา ปทุมพร มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 12.49
16 37327 นายพงษ์ศธร จุปะมะตัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 12.50
17 35736 นางสาวธิดา กมลเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 10 พ.ค. 2566 12.50
18 37086 เด็กหญิงศรสวรรค์ ดวงประทุม มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 12.52
19 36361 นางสาวปัญจพร ลาหล้าเลิศ มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 12.52
20 35742 นางสาวพณิชา ดอนสินเพิ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 12.52
21 36369 นางสาวศุภกาญจน์ เกิดนพคุณ มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 12.53
22 36946 เด็กหญิงทิภาพร ภูมาศ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ค. 2566 12.54
23 36635 นายอภิชาติ นวมเศวตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 12.55
24 35255 นางสาวนันฐกานต์ มะณีแสง มัธยมศึกษาปีที่ 5/14 10 พ.ค. 2566 13.02
25 35740 นางสาวปาณิศา ม่วงจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 13.06
26 36719 นางสาวพัชรพร วัฒนบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 4/14 10 พ.ค. 2566 13.06
27 37070 เด็กหญิงฐิตินันท์ บัณฑิตเสน มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 13.08
28 36846 เด็กหญิงสิริกัลยา สิริวาสนาวณิช มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ค. 2566 13.09
29 35776 นางสาวทิพกฤตา มูลทรา มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 13.11
30 34198 นายธรรมรัฐ อรุณโน มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 10 พ.ค. 2566 13.18
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]