ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2567

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ขับร้องประสานเสียง

25

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36988 เด็กหญิงจงกลรัตน์ สมนัส มัธยมศึกษาปีที 3/7 27 พ.ค. 2567 09.26
2 36835 เด็กหญิงณัฐณิชา กันหารัตน์ มัธยมศึกษาปีที 3/3 27 พ.ค. 2567 09.44
3 36998 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เทียกทอง มัธยมศึกษาปีที 3/7 27 พ.ค. 2567 09.45
4 36981 เด็กชายสิรภัทร ภูดวงจิตร์ มัธยมศึกษาปีที 3/7 27 พ.ค. 2567 09.47
5 36203 นางสาวเฟื่องฟู บัวงาม มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 27 พ.ค. 2567 10.36
6 37005 เด็กหญิงสุกัญญา ชารีวัน มัธยมศึกษาปีที 3/7 27 พ.ค. 2567 10.41
7 38284 เด็กหญิงภัทรวดี ชาวด่าน มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 27 พ.ค. 2567 11.32
8 36991 เด็กหญิงชติการต์ สีลาวุธ มัธยมศึกษาปีที 3/7 27 พ.ค. 2567 11.39
9 35507 นางสาวธีร์วรา จันทะแสง มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 27 พ.ค. 2567 11.46
10 37613 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส อ่อมสมสวย มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 27 พ.ค. 2567 11.49
11 35018 นางสาวธันย์ชนก ชาวเกวียน มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 27 พ.ค. 2567 12.05
12 35051 นางสาวจีรณา อินวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 27 พ.ค. 2567 12.06
13 34894 นางสาวชวิศา เเก้วสังข์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 27 พ.ค. 2567 12.07
14 36860 เด็กชายนพรุจ แน่นดี มัธยมศึกษาปีที 3/4 27 พ.ค. 2567 13.14
15 36854 เด็กชายชินภัทร ทอนเสาร์ มัธยมศึกษาปีที 3/4 27 พ.ค. 2567 13.21
16 36866 เด็กชายสุกลวัฒน์ ม่วงทำ มัธยมศึกษาปีที 3/4 27 พ.ค. 2567 14.02
17 36865 เด็กชายสวภัทร์ ปาปะขา มัธยมศึกษาปีที 3/4 27 พ.ค. 2567 14.07
18 36845 เด็กหญิงชาลิสา ม่วงมูล มัธยมศึกษาปีที 3/3 27 พ.ค. 2567 14.12
19 37100 เด็กหญิงพลอยปภัส ชุมดี มัธยมศึกษาปีที 3/10 27 พ.ค. 2567 14.44
20 34901 นางสาวพงศ์ภรณ์ แคนสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 27 พ.ค. 2567 15.16
21 34872 นางสาวอริสรา สัณฐิติบวร มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 27 พ.ค. 2567 15.25
22 36205 นางสาวมนัสนันท์ มะธิตะโน มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 27 พ.ค. 2567 15.46
23 38659 นางสาวสุนิสา ชวดโท มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 27 พ.ค. 2567 16.01
24 37198 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ สีหาบุตโต มัธยมศึกษาปีที 3/12 27 พ.ค. 2567 16.24
25 36862 เด็กชายเปรม มูลวันดี มัธยมศึกษาปีที 3/4 27 พ.ค. 2567 16.38
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043-799372_ , เมล์ [email protected]