ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ขับร้องประสานเสียง

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34897 นางสาวณิชารีย์ แสงพิมพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.16
2 35051 นางสาวจีรณา อินวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 10 พ.ค. 2566 12.16
3 34894 นางสาวชวิศา แก้วสัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 10 พ.ค. 2566 12.17
4 34839 นายธนพนธ์ หลาบสีดา มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.17
5 34901 นางสาวพงศ์ภรณ์ เเคนสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.17
6 34769 นายพีรพัฒน์ วัชรานุสรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.21
7 35112 นางสาวอริสา จันทพรม มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 12.26
8 35018 นางสาวธันย์ชนก ชาวเกวียน มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 10 พ.ค. 2566 12.26
9 36987 เด็กหญิงกัลยานุต แสงกุดเรือ มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ค. 2566 12.31
10 36854 เด็กชายชินภัทร ทอนเสาร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 12.39
11 36177 เด็กชายณัฐพล บุบผามาตย์ มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 12.42
12 34245 นายสุปวีร์ มะธุเสน มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.46
13 36864 เด็กชายวีรศักดิ์ สุทธเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 12.47
14 37746 เด็กชายธนกร โอปัณณา มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 12.50
15 36865 เด็กชายสวภัทร์ ปาปะขา มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 12.51
16 36860 เด็กชายนพรุจ แน่นดี มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 12.53
17 36862 เด็กชายเปรม มูลวันดี มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 12.54
18 37613 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส อ่อมสมสวย มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.58
19 37003 เด็กหญิงวรัญญา ด้วงนวม มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ค. 2566 12.59
20 36866 เด็กชายสุกลวัฒน์ ม่วงทำ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 13.00
21 37198 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ สีหาบุตโต มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 10 พ.ค. 2566 13.01
22 37776 เด็กหญิงวนิดา ชนะวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 13.03
23 37061 เด็กชายรัฐภูมิ ศรีเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 13.03
24 37110 เด็กหญิงพลอยปภัส ชุมดี มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 10 พ.ค. 2566 13.05
25 36998 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เทียกทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ค. 2566 13.11
26 36981 เด็กชายสิรภัทร ภูดวงจิตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ค. 2566 13.12
27 35032 นางสาวอินทิรา ปินะสา มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 10 พ.ค. 2566 13.24
28 37190 เด็กหญิงณัฐนันท์ คำจันทร์ดี มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 10 พ.ค. 2566 13.25
29 36203 นางสาวเฟื่องฟู บัวงาม มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 13.45
30 37659 เด็กหญิงสุดชาดา พรมมา มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 20 พ.ค. 2566 00.22
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]