ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ตะลุยสังคม

29

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 35758 นายพีระพัทร บุตะโชต มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 12.10
2 34453 นางสาวชลธิชา โคตรธาดา มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.10
3 36659 นางสาวมธุรดา ค้ำค มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.11
4 34548 นางสาวสุธิดา มีหา มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.12
5 35767 นายศาศวัต บุบผา มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 12.12
6 34572 นางสาวกชพร สุปะเม มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.12
7 34345 นางสาวสวรรยา ปักเขตานัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.12
8 34289 นางสาวญดาพร ชำนาญจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.12
9 34451 นางสาวจิราภา ใสงาม มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 12.14
10 34449 นางสาวกันยรัตน์ จันทะรัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.14
11 34472 นางสาวอรทัย บุญยะรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.14
12 34295 นางสาวปวิตา ภักดีทา มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.15
13 34456 นางสาวบัณฑิตา เทียงธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.15
14 34416 นางสาวณัฐญาดา ชาอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.15
15 35770 นายอรรถภณ ติมุลา มัธยมศึกษาปีที่ 4/14 10 พ.ค. 2566 12.19
16 35750 นายกิตติ เกตุดี มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 12.19
17 35714 นายรัฐภูมิ สืบสุนทร มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 12.19
18 34344 นางสาววสุนี นามบุรี มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.19
19 36662 นางสาวรัญชนา ฤทธิจันดี มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.20
20 34238 นายธนวัฒน์ ศรีหามาร มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 พ.ค. 2566 12.22
21 36657 นางสาวชญารัช มาตคำมี มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.23
22 34248 นางสาวกานต์พิชชา ไกรสี มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.24
23 34575 นางสาวชญานิศ ประจุดทะเก มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.24
24 34256 นางสาวเบญญทิพย์ จูมเกตุ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.24
25 34259 นางสาวพิมพ์ภิชา แก้วอนันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 12.24
26 34564 นายพีรภัทร ปาปะเพ มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 10 พ.ค. 2566 12.26
27 35428 นางสาวสิริยากร พิชิตชัยณรงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 13.52
28 34486 นางสาวจณิสตา บุตรกาศ มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 13.59
29 35427 นางสาวศวรรญา ดาเหล็ก มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 13 พ.ค. 2566 20.19
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]