ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ธนาคารน้ำใต้ดิน

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 33731 นางสาวธารารัตน์ หิตายะโส มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.11
2 34616 นางสาวฐิติญาภรณ์ ประกอบกุล มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.11
3 34429 นางสาวสุดารัตน์ โทนหงษา มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.12
4 34622 นางสาวพลอยชมพู ครองสีธนนนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 12.13
5 35081 นายพีรณัฐ สียางนอก มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 10 พ.ค. 2566 12.13
6 34427 นางสาววัชราภรณ์ บัวรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 12.14
7 34620 นางสาวปรนัฐ คงสัตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ค. 2566 12.14
8 34619 นางสาวธิติพร ศรีหาอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 12.14
9 34615 นางสาวกฤติยาภรณ์ บุญมาศ มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 12.14
10 37389 นายพีรภัทร พันโยศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 10 พ.ค. 2566 12.15
11 37390 นายภาณุวิชญ์ อร่ามศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 10 พ.ค. 2566 12.16
12 34998 นายณัฐพงษ์ บาลไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 10 พ.ค. 2566 12.16
13 36046 นางสาวจารวี หริคำภา มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 12.26
14 35200 นายธนภัทร บุษบา มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 10 พ.ค. 2566 12.27
15 35598 นายพีระพัฒน์ ขุลีรัง มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 12.38
16 35589 นายกฤษฎากรณ์ อรรคฮาดศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 12.40
17 36322 นางสาวนภัสศร ตุละพิภาค มัธยมศึกษาปีที 3/7 10 พ.ค. 2566 12.40
18 36485 เด็กหญิงธัญชนก ประมาคะเต มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 12.44
19 35611 นางสาวนิตยา ไกรพล มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 12.45
20 36291 นางสาวสุนันทิกานต์ แสงเนตร มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 12.45
21 35599 นายภานุการ วังสอง มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ค. 2566 12.47
22 34948 นางสาวเมยาวดี มะพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 12.47
23 36532 เด็กหญิงอวัสฎา ปะวะภูชะโก มัธยมศึกษาปีที 3/12 10 พ.ค. 2566 12.48
24 36277 นางสาวชนัญชิดา หงส์ชุม มัธยมศึกษาปีที 3/6 10 พ.ค. 2566 12.48
25 37369 นางสาวธิดาภรณ์ ประชุมพิมาย มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 12.48
26 34962 นายอธิโชค คำโสภา มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ค. 2566 12.49
27 36523 นางสาวฑิภาภา มีหา มัธยมศึกษาปีที 3/12 10 พ.ค. 2566 12.50
28 34938 นางสาวนัยนภัค ทิพย์รม มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 12.50
29 36489 เด็กหญิงแพรวไพลิน ปะนันโต มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 12.50
30 36533 เด็กหญิงอัญญมณี ชิลวงษ์ มัธยมศึกษาปีที 3/12 10 พ.ค. 2566 12.51
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]