ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : นิทานคุณธรรม

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34519 นายปวีณ อุปมัย มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 12.40
2 35681 นางสาวกนกพร แหวนหล่อ มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 12.45
3 36667 นายธนดล ฤทธิสาร มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 12.45
4 35901 นางสาวภักรวี เทเวลา มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 12.45
5 35903 นางสาวลักขณา อาสาทำ มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 10 พ.ค. 2566 12.45
6 35893 นางสาวธันยพร ราชสีห์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 12.45
7 35892 นางสาวจิราพร เหมือดนอก มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 12.46
8 36349 นางสาวกนกนิภา สีวันดี มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 12.50
9 36370 นางสาวสุดานันท์ เฮียง มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 12.50
10 34527 นายอภิรักษ์ ฉัตรศรี มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 12.51
11 34526 นายอดิเทพ โคตรแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 12.52
12 35665 นางสาวสุดาวรรณ ประทาย มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 12.53
13 35706 นางสาวอัญชลี ปะวันนะถา มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 12.53
14 35763 นายวัชรพงษ์ จันทะมะณี มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 12.54
15 35631 นายณัฐวุฒิ ปะโสติยัง มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 12.55
16 36356 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีวิชา มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 12.55
17 36359 เด็กหญิงธัญสินี ตวงเนตร มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 12.56
18 35905 นางสาวศิริลักษณ์ ผสมหงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 12.56
19 35652 นางสาวนฤมล เกษมสุข มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 12.56
20 38061 นางสาวสุริวิภา ไอยะรา มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 10 พ.ค. 2566 12.56
21 36366 นางสาววณาวรรณ พุฒดี มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 12.57
22 34396 นายดุลญาฤทธิ์ มาเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 12.58
23 36664 นายกิตติภพ พระจันทร์ตรา มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 12.58
24 35644 นางสาวจรัญยา ปะนะภูเต มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 10 พ.ค. 2566 12.59
25 36365 เด็กหญิงรัตนาพร ภูลายยาว มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 12.59
26 38052 นางสาวธิดาพร บุญยะรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 10 พ.ค. 2566 13.02
27 35645 นางสาวเจนสุดา พลรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ค. 2566 13.02
28 36052 นายศาสตรา บุบผา มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 13.03
29 34398 นายธวัชชัย ลาวัล มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 13.07
30 35784 นางสาววริศรา ทัพสุริย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 10 พ.ค. 2566 17.28
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]