ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ประชาสัมพันธ์จิตอาสา

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 34514 นายชานนท์ จันทวะฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 10 พ.ค. 2566 12.13
2 34785 นางสาวณัฐชา ชัยทา มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 10 พ.ค. 2566 12.15
3 34991 นางสาวอารยา ไปมา มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 10 พ.ค. 2566 12.15
4 35183 นางสาวพรพรรณ จันทอง มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 10 พ.ค. 2566 12.15
5 37320 นางสาวนารีรัตน์ อินอุ่นโชติ มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 10 พ.ค. 2566 12.15
6 34885 นายเศรษฐพงศ์ เหล่าสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.26
7 34909 นางสาวศิริพร ปักเหนือ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.26
8 34322 นายธีรภัทร ใจซื่อ มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 10 พ.ค. 2566 12.28
9 34892 นางสาวจีรนันท์ อิ้มพัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 พ.ค. 2566 12.30
10 34940 นางสาวปนัดดา ปะมังคะสัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 12.31
11 34928 นางสาวจารุวรรณ ลีนาค มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 12.47
12 34581 นางสาวทาริกา ศิริภักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 12.50
13 34584 นางสาวนภามาศ พันพานิชย์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 10 พ.ค. 2566 12.52
14 34469 นางสาวสุนิษา ชารีวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 10 พ.ค. 2566 12.52
15 35075 นายณัฐวุฒิ นุพัด มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 12.55
16 33979 นายสิโรฒม์ ปะกิคะเน มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 10 พ.ค. 2566 12.55
17 34319 นายณรงค์ชัย ปาปะสา มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 10 พ.ค. 2566 12.55
18 35056 นางสาวธัญลักษณ์ ปักเขมายัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 12.56
19 34936 นางสาวธัญชนก ศรีสมศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 12.57
20 35069 นางสาวอฐิติยา โยอาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 12.57
21 35167 นายปกรณ์ พิมพล มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 12.58
22 35052 นางสาวจุฑารัตน์ คำมั่น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 12.58
23 34918 นายธนกฤต ชัยลิ้นฟ้า มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 12.59
24 35105 นางสาวศศิวิมล ปิตตะกะ มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 12.59
25 37372 นางสาวสิริวิมล ปริเวสูง มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 12.59
26 35122 นายนนทกร อ้วนเลิง มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 13.01
27 35164 นายธรรพ์ณธร บุรีรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 10 พ.ค. 2566 13.02
28 35065 นางสาวศรสวรรค์ จันทิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 10 พ.ค. 2566 13.02
29 35238 นายพิชิตชัย ครองสี มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 10 พ.ค. 2566 13.02
30 34993 นายกฤตพณ โกยรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 10 พ.ค. 2566 13.36
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]