ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : งานประดิษฐ์

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36351 นางสาวเกศสิรินวลัย สมนัส มัธยมศึกษาปีที 3/8 10 พ.ค. 2566 12.12
2 36418 เด็กชายเชษฐ์ดนัย เวียงชัยภูมิ มัธยมศึกษาปีที 3/10 10 พ.ค. 2566 12.22
3 36977 เด็กชายพีระวุฒิ ไชยวงษา มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ค. 2566 12.40
4 36876 เด็กหญิงธนพร คัดทะจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 12.48
5 37764 เด็กหญิงจิรนันท์ ปะนาสุจะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 12.49
6 36868 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์ ปะรินทร มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 12.51
7 36978 เด็กชายวงศกร ศรีเทพ มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ค. 2566 12.52
8 36880 เด็กหญิงมีนา มุกดา มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 12.54
9 36861 เด็กชายปธานิน แสงสาร มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 12.58
10 37712 เด็กชายภคชล แคนอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 10 พ.ค. 2566 13.00
11 36870 เด็กหญิงชรินรัตน์ สิมรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 13.00
12 36964 เด็กหญิงรัชฎา ปาสานะตา มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 13.01
13 36938 เด็กหญิงกัญญรัตน์ วัคไธสงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 13.01
14 36887 เด็กหญิงสิธิดาภา เทเวลา มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 13.01
15 36945 เด็กหญิงณัฐณิชาช์ ฤทธาโย มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 13.03
16 36881 เด็กหญิงยุพาภรณ์ เที่ยงกินรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 13.03
17 36949 เด็กหญิงนันท์นภัส ปาปะขัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 13.04
18 36590 เด็กชายพัชรพงศ์ ประทุมจันทร์ มัธยมศึกษาปีที 3/14 10 พ.ค. 2566 13.04
19 36943 เด็กหญิงชไมพร ทะวะวัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 13.05
20 36855 เด็กชายณัฐชนนท์ บุบผา มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ค. 2566 13.05
21 36983 เด็กชายอนุพงษ์ แสนศิลา มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ค. 2566 13.06
22 36982 เด็กชายสุธิพงษ์ แก้วอนันต์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ค. 2566 13.15
23 36976 เด็กชายปิยพิตต์ แคนดา มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ค. 2566 13.15
24 36973 เด็กชายธาวิน วังสองคราม มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ค. 2566 13.16
25 36969 เด็กหญิงอภิชญา สระแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 10 พ.ค. 2566 13.20
26 37081 เด็กหญิงภรณ์ธิภา กิลี มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 13.22
27 37074 เด็กหญิงธัญชนก มูลผาลา มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 10 พ.ค. 2566 13.23
28 36601 เด็กชายศุภเชฎฐ์ กํามหาวงษ์ มัธยมศึกษาปีที 3/14 10 พ.ค. 2566 13.35
29 37871 เด็กชายธีระ ปัดถามัง มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 10 พ.ค. 2566 17.08
30 37824 เด็กชายณพสินธุ์ จับประยงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 10 พ.ค. 2566 17.40
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]