ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ฟุตซอลหญิง

30

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 36233 เด็กหญิงกัญญาภัค ปักกะสาตัง มัธยมศึกษาปีที 3/5 10 พ.ค. 2566 12.59
2 36186 เด็กหญิงกัญญานัฐ ปักกะสาตัง มัธยมศึกษาปีที 3/4 10 พ.ค. 2566 13.05
3 37762 เด็กหญิงกฤติยาภร โกมล มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 10 พ.ค. 2566 13.05
4 38074 นางสาวศิริวรรณ เบิกบาน มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 10 พ.ค. 2566 13.06
5 37155 เด็กหญิงนุชรินทร์ รัตบาลรินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 10 พ.ค. 2566 13.09
6 37156 เด็กหญิงปริยากร ยมรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 10 พ.ค. 2566 13.10
7 37154 เด็กหญิงนิรินยา จันดาหัวดง มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 10 พ.ค. 2566 13.10
8 37981 เด็กหญิงสาธิตา อุปะโก มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 10 พ.ค. 2566 13.16
9 37976 เด็กหญิงน้ำทิพย์ ไพรบึง มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 10 พ.ค. 2566 13.16
10 37412 เด็กหญิงนภัสสร สายวัน มัธยมศึกษาปีที 3/14 10 พ.ค. 2566 13.22
11 37398 นางสาวรัตนากร จงหาญ มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 10 พ.ค. 2566 13.52
12 34346 นางสาวสุนันทา สิงสี มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 10 พ.ค. 2566 13.58
13 37801 เด็กหญิงชรินทร์รัตน์ เทวดา มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 10 พ.ค. 2566 14.47
14 37841 เด็กหญิงรัตตินันท์ กรกานก มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 10 พ.ค. 2566 15.05
15 37807 เด็กหญิงปาริชาติ ศรีมาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 10 พ.ค. 2566 15.16
16 37809 เด็กหญิงพิมลศิริ ลาดนาเลา มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 10 พ.ค. 2566 15.28
17 37397 นางสาวพรธีรา สิงหาราโท มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 10 พ.ค. 2566 15.28
18 37426 นางสาวจุฑารัตน์ แก้ววันนา มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 10 พ.ค. 2566 15.34
19 38086 นางสาวอริสรา ปิดตาทะเส มัธยมศึกษาปีที่ 4/14 10 พ.ค. 2566 15.43
20 38082 นางสาวนันทิชา ประทุมจร มัธยมศึกษาปีที่ 4/14 10 พ.ค. 2566 15.45
21 38083 นางสาวปนัดดา วิระโห มัธยมศึกษาปีที่ 4/14 10 พ.ค. 2566 15.45
22 36481 เด็กหญิงณัฐวดี สุวรรณสนธิ์ มัธยมศึกษาปีที 3/11 10 พ.ค. 2566 16.09
23 37890 เด็กหญิงปภาวรินท์ ดวงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 10 พ.ค. 2566 16.45
24 37815 เด็กหญิงวรรณิษา ขันทองไชย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 10 พ.ค. 2566 17.26
25 37718 เด็กหญิงกัญญากร ประติเส มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 11 พ.ค. 2566 07.35
26 37737 เด็กหญิงรุ่งทิวา พลอ่อนสา มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 11 พ.ค. 2566 07.38
27 37805 เด็กหญิงนัฐวรรณ แสนลี มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 14 พ.ค. 2566 11.26
28 37727 เด็กหญิงธนัญญา จันทะชิต มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 14 พ.ค. 2566 11.27
29 37574 เด็กหญิงภูริชญา อินทร์เอก มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 24 พ.ค. 2566 15.48
30 37881 เด็กหญิงกฤตชยา ปาสาจะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 25 พ.ค. 2566 20.40
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ [email protected]